Ezekieri 19:1-14

19  “Zvino iwe imba rwiyo rwemariro+ pamusoro pemachinda aIsraeri,+  uti, ‘Amai vako vaiva chii? Vaiva shumba hadzi yaiva pakati pedzimwe shumba.+ Yairara pakati pevana veshumba vane zenze. Yairera vana vayo.  “‘Zvishoma nezvishoma yakarera mumwe wevana vayo kusvikira akura.+ Akava mwana weshumba ane zenze, akadzidza kubvambura mhuka dzaibatwa.+ Akaparadzawo munhu wepanyika.  Marudzi akaramba achinzwa nezvake. Iye akabatwa mugomba rawo, iwo akamuendesa kunyika yeIjipiti achishandisa zvokukochekera nazvo.+  “‘Payakaona kuti yakanga yamirira uye tariro yayo yakanga yaparara, yakabva yatora mumwe wevana vayo.+ Yakaita kuti ave mwana weshumba ava nezenze.  Iye akatanga kufamba-famba pakati pedzimwe shumba. Akava mwana weshumba ane zenze. Zvishoma nezvishoma akadzidza kubvambura mhuka dzaibatwa.+ Akaparadzawo munhu wepanyika.+  Akaziva shongwe dzake dzaaigara, akaparadzawo maguta avo,+ zvokuti nyika yakaitwa dongo uye iye akaizadza nokudzvova kwake.+  Zvino marudzi aiva kumativi ose aibva mumatunhu akatanga kugadzirira kuti arwe naye,+ akatambanudza mambure awo pamusoro pake.+ Iye akabatwa mugomba rawo.+  Iwo akazomuisa muchizarira achishandisa zvokukochekera nazvo, akaenda naye kuna mambo weBhabhironi.+ Akaenda naye achishandisa mambure okuvhimisa, kuti inzwi rake rirege kunzwikazve pamakomo aIsraeri.+ 10  “‘Amai vako+ vakanga vakafanana nomuzambiringa uri muropa rako,+ wakadyarwa pedyo nemvura. Wakabereka zvibereko, ukava nemapazi mazhinji nokuti mvura yakanga yakawanda.+ 11  Iwo akava matanda avo akasimba, okugadzirisa tsvimbo dzoumambo dzevatongi.+ Zvishoma nezvishoma wakareba pakati pemamwe mapazi, uye wakaoneka nokuda kwokureba kwawo, nokuti mashizha awo akanga ari mazhinji.+ 12  Asi vakazodzurwa nehasha.+ Vakakandwa pasi, uye kwakava nemhepo yokumabvazuva yakaomesa michero yavo.+ Danda ravo rakasimba rakatyorwa rikaoma.+ Moto wakariparadza.+ 13  Zvino vakadyarwa murenje,+ munyika isina mvura uye ine nyota.+ 14  Moto wakabuda padanda ravo.+ Wakaparadza nhungirwa dzavo, michero yavo, uye hapana kuva nedanda rakasimba pavari, hapana kuva netsvimbo yokutonga nayo.+ “‘Irworwo ndirwo rwiyo rwemariro, uye ruchava rwiyo rwemariro.’”+

Mashoko Emuzasi