Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Ezekieri 18:1-32

18  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Zvinorevei kwamuri, zvamuri kutaura chirevo ichi munyika yaIsraeri, muchiti, ‘Vanababa ndivo vanodya mazambiringa mambishi, asi mazino evanakomana ndiwo anoita ugugu’?+  “‘Noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘hamuzorambi muchitaura chirevo ichi pakati paIsraeri.  Tarirai! Mweya yose—ndeyangu.+ Mweya+ wababa nomweya womwanakomanawo—ndeyangu.+ Mweya unotadza+—ndiwo uchafa.+  “‘Zvino kana munhu achinge akarurama, kana iye airuramisira uye aiita zvakarurama;+  kana iye asina kudyira+ pamusoro pemakomo,+ asina kutarira zvidhori zvinosemesa sendove zveimba yaIsraeri,+ asina kusvibisa mudzimai womumwe wake,+ uye aisaenda pedyo nomukadzi asina kuchena;+  uye kana iye aisaitira chero munhu upi zvake utsinye;+ aidzorera chokumbofanobata chaakatora nokuda kwechikwereti;+ aisatora chinhu nougororo;+ aipa zvokudya zvake kumunhu ane nzara+ uye aifukidza munhu asina kupfeka nenguo;+  kana iye aisapa chinhu achida mubereko+ uye aisatora chimbadzo;+ aidzora ruoko rwake kuti rurege kuita zvisina kururama;+ aitonga achiruramisira zvechokwadi pakati pomunhu nomunhu;+  kana iye akaramba achifamba mumirau yangu+ uye akaramba achiita zvandakatonga kuti aite nokutendeka,+ iye akarurama.+ Chokwadi acharamba achirarama,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. 10  “‘Zvino kana munhu achinge akabereka mwanakomana gororo,+ muteuri weropa,+ uya akaita chimwe chezvinhu zvakafanana neizvi 11  (asi iye asina kuita chimwe chezvinhu izvi); kana iye akadyirawo pamusoro pemakomo,+ uye akasvibisa mudzimai womumwe wake;+ 12  kana iye akaitira utsinye munhu aitambudzika nomurombo;+ akatora zvinhu nougororo,+ aisadzorera chaainzi ambofanobata;+ uye akatarira kuzvidhori zvinosemesa sendove,+ chokwadi iye akaita chinhu chinosemesa.+ 13  Iye akapa kuti awane chimbadzo,+ akatora mubereko,+ chokwadi iye haazorambi achirarama. Iye akaita zvinhu zvose izvi zvinosemesa.+ Chokwadi achaurayiwa. Ropa rake richava paari.+ 14  “‘Zvino tarira! mumwe munhu akabereka mwanakomana, uyo anoramba achiona zvivi zvose zvababa vake zvavakaita, uye iye anoona, orega kuita zvinhu zvakafanana nazvo.+ 15  Kana iye asina kudyira pamusoro pemakomo, uye asina kutarira kuzvidhori zvinosemesa sendove zveimba yaIsraeri;+ asina kusvibisa mudzimai womumwe wake;+ 16  kana iye asina chero munhu waakaitira utsinye,+ asina kutora chokumbofanobata chero chipi zvacho,+ asina kutora chero chinhu chipi zvacho nougororo;+ akapa zvokudya zvake kumunhu ane nzara+ uye akafukidza munhu asina kupfeka nenguo;+ 17  kana iye akadzora ruoko rwake kuti arege kubata anotambudzika; asina kutora chimbadzo+ nomubereko;+ akaita zvandakatonga;+ akafamba mumirau yangu;+ iye haazofiri kukanganisa kwababa vake.+ Chokwadi iye acharamba achirarama.+ 18  Asi baba vake zvavakabiridzira kwazvo,+ vakatorera hama chimwe chinhu nougororo,+ vakaita zvinhu zvose zvisina kunaka pakati pevanhu vokwavo,+ tarira! ivo vachafira kukanganisa kwavo.+ 19  “‘Zvino imi muchati: “Nei mwanakomana asingavi nemhosva yokukanganisa kwababa?”+ Zvino kana ari mwanakomana, iye akaruramisira uye akaita zvakarurama,+ iye akachengeta mirayiro yangu yose uye anoramba achiiita.+ Chokwadi iye acharamba achirarama.+ 20  Mweya unotadza—ndiwo uchafa.+ Mwanakomana haazovi nemhosva yokukanganisa kwababa, uye baba havazovi nemhosva yokukanganisa kwomwanakomana.+ Kururama kwomunhu akarurama kuchava paari,+ uye zvakaipa zvomunhu akaipa zvichava paari.+ 21  “‘Zvino kana munhu akaipa akatendeuka pazvivi zvake zvose zvaakaita,+ akachengeta mirau yangu yose, oruramisira uye oita zvakarurama,+ chokwadi iye acharamba achirarama. Haazofi.+ 22  Kudarika kwake kwose kwaakaita—hakuzoyeukwi pamusoro pake.+ Acharamba achirarama nokuda kwezvakarurama zvake zvaakaita.’+ 23  “‘Ko ini ndinombofarira rufu rwomunhu akaipa here,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘handifariri kuti atendeuke panzira dzake dzose, arambe achirarama here?’+ 24  “‘Zvino kana munhu akarurama akarega kuita zvakarurama, oita zvisina kururama;+ oramba achiita maererano nezvinhu zvose zvinosemesa zvakaitwa nomunhu akaipa,+ iye achirarama, hapana kana basa richayeukwa pamabasa ake ose akarurama aakaita.+ Iye achafira kusatendeka kwake kwaakaita nechivi chake chaakaita.+ 25  “‘Zvino imi muchati: “Nzira yaJehovha haina kururama.”+ Ndapota inzwai, haiwa imi imba yaIsraeri. Nzira yangu haina kururama here?+ Nzira dzenyu hadzisi idzo dzisina kururama here?+ 26  “‘Kana munhu akarurama akarega kuita zvakarurama, oita zvisina kururama,+ ofira izvozvo, achafa nokuda kwokusaruramisira kwake kwaakaita.+ 27  “‘Munhu akaipa paanotendeuka pane zvakaipa zvake zvaakaita, oruramisira uye oita zvakarurama,+ ndiye achachengetedza mweya wake uri mupenyu.+ 28  Paanoona,+ otendeuka pakudarika kwake kwose kwaakaita,+ chokwadi acharamba achirarama. Haazofi.+ 29  “‘Zvino imba yaIsraeri ichati: “Nzira yaJehovha haina kururama.”+ Haiwa imi imba yaIsraeri, nzira dzangu hadzina kururama here?+ Nzira dzenyu hadzisi idzo dzisina kururama here?’+ 30  “‘Naizvozvo ndichatonga mumwe nomumwe maererano nenzira dzake,+ haiwa imi imba yaIsraeri,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.+ ‘Tendeukai, chokwadi tendeukai pakudarika kwenyu kwose,+ uye ngaparege kuva nechinogumbura kwamuri chinoita kuti mukanganise.+ 31  Rasai kudarika kwenyu kwose kwamakadarika nako,+ mozviitira mwoyo mutsva+ nomudzimu mutsva,+ nokuti mungafireiko,+ haiwa imi imba yaIsraeri?’ 32  “‘Nokuti handimbofariri rufu rwomunhu ari kufa,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha. ‘Naizvozvo tendeukai, murambe muchirarama,+ haiwa imi vanhu.’”

Mashoko Emuzasi