Ezekieri 14:1-23

14  Zvino varume vanobva kuvakuru vaIsraeri vakauya kwandiri, vakagara pasi pamberi pangu.+  Shoko raJehovha rakabva rauya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, varume ava vaunza zvidhori zvavo zvinosemesa sendove mumwoyo mavo, uye vaisa chinhu chinogumbura pamberi pavo chinoita kuti vakanganise.+ Zvino ndingabvunzwa navo here?+  Naizvozvo taura navo, uti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Chero murume upi zvake weimba yaIsraeri anouya nezvidhori zvake zvinosemesa sendove+ zviri mumwoyo make uye anoisa pamberi pake chinhu chinogumbura chinoita kuti akanganise uye anouya kumuprofita, ini, Jehovha, ndichamupindura nyaya yacho maererano nokuwanda kwezvidhori zvake zvinosemesa sendove,+  kuti ndibate imba yaIsraeri nemwoyo yavo,+ nokuti vakandisiya nokuda kwezvidhori zvavo zvinosemesa sendove—vose zvavo.”’+  “Naizvozvo iti kuimba yaIsraeri, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Dzokai, mufuratire zvidhori zvenyu zvinosemesa+ sendove uye mufuratidze zviso zvenyu kuzvinhu zvenyu zvose zvinosemesa;+  nokuti chero munhu upi zvake weimba yaIsraeri kana mumwe wevatorwa vari kugara pakati paIsraeri, anorega kunditevera+ uye anounza zvidhori zvake zvinosemesa sendove zviri mumwoyo make, anoisa chinhu chinogumbura pamberi pake chinoita kuti akanganise uye anouya kumuprofita kuzondibvunza nezvake,+ ini, Jehovha, ndichamupindura.  Ndichatarira munhu iyeye ndakatsamwa+ ndoita kuti ave chiratidzo+ uye ave chirevo,+ ndichamuparadza pakati pevanhu vangu;+ uye imi muchaziva kuti ndini Jehovha.”’+  “‘Zvino kana muprofita akanyengedzwa, akataura shoko, ini Jehovha, ndini ndinenge ndanyengedza muprofita iyeye;+ uye ndichamutambanudzira ruoko rwangu, ndomutsakatisa pakati pevanhu vangu vaIsraeri.+ 10  Ivo vachava nemhosva yokukanganisa kwavo.+ Kukanganisa kwomunhu anobvunza kuchangofanana nokukanganisa kwomuprofita wacho,+ 11  kuti vaya veimba yaIsraeri varege kudzungairazve vachirega kunditevera+ uye varege kuzvisvibisa nokudarika kwavo kwose. Ivo vachava vanhu vangu uye ini ndichava Mwari wavo,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”+ 12  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 13  “Mwanakomana womunhu, kana nyika ikanditadzira nokuita kwayo zvisina kutendeka,+ ini ndichaitambanudzirawo ruoko rwangu, ndoityorera tsvimbo dzinoiswa zvingwa zvakaita serin’i,+ uye ndichaitumira nzara,+ ndoparadza vanhu nezvipfuwo zviri mairi.”+ 14  “‘Kudai varume vatatu ava, Noa,+ Dhanieri+ naJobho+ vaiva mairi, vaizonunura mweya yavo nokuda kwokururama kwavo,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”+ 15  “‘Kana kuti, kana ndikaita kuti zvikara zvinokuvadza zvipfuure nomunyika yacho,+ zvoita kuti ishayikirwe nevana,+ yova dongo risina anopfuura nomariri nokuda kwezvikara zvacho,+ 16  kunyange kudai varume vatatu ava vaiva pakati payo, noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘vaisazokwanisa kununura vanakomana kana vanasikana; ivo voga, ndivo vaizonunurwa asi nyika yacho yaizova dongo.’”+ 17  “‘Kana kuti, kana ndikaita kuti bakatwa riuye panyika iyoyo,+ ndoti: “Bakatwa ngaripfuure nepakati penyika,” ndoparadza vanhu nezvipfuwo zviri mairi,+ 18  kunyange kudai varume vatatu ava vaiva pakati payo,+ noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘vaisazokwanisa kununura vanakomana kana vanasikana, asi ivo voga, ndivo vaizonunurwa.’”+ 19  “‘Kana kuti, kana ndikatuma denda panyika iyoyo,+ ndodururira hasha dzangu pairi neropa,+ kuti ndiparadze vanhu nezvipfuwo zviri mairi, 20  kunyange kudai Noa,+ Dhanieri+ naJobho+ vaiva mairi,+ noupenyu hwangu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha, ‘vaisazokwanisa kununura mwanakomana kana mwanasikana; ivo voga ndivo vaizonunura mweya yavo nokuda kwokururama kwavo.’”+ 21  “Nokuti zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Saizvozvowo, ndizvo zvazvichaita pachauya kutonga kwangu kunokuvadza kunokwana kuna+—bakatwa nenzara nechikara chinokuvadza nedenda+—zvandichatuma paJerusarema kuti ndiparadze vanhu nezvipfuwo zviri mariri.+ 22  Asi, tarira! kune boka revanhu vachapukunyuka richasiyiwa mairi, vaya vari kuunzwa.+ Vanakomana nevanasikana, vari pano! Vari kuuya kwamuri, muchaona nzira yavo nemabasa avo.+ Muchanyaradzwa padambudziko randichange ndaunza paJerusarema, izvo zvose zvandichange ndaunza pariri.’” 23  “‘Vachakunyaradzai pamuchaona nzira yavo nemabasa avo; uye muchaziva kuti ndichange ndisina kungoita zvose zvandichariitira ndichirirwisa pasina chikonzero,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”+

Mashoko Emuzasi