Ezekieri 13:1-23

13  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, profita pamusoro pevaprofita vaIsraeri vari kuprofita,+ uti kune vaya vari kuprofita zvichibva mumwoyo mavo,+ ‘Inzwai shoko raJehovha.+  Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Vane nhamo vaprofita mapenzi,+ vanofamba maererano nesimba ravo,+ ivo vasina chavakaona!+  Haiwa iwe Israeri, vaprofita vako vava semakava ari munzvimbo dzakaparadzwa.+  Imi hamuzokwiri muchipinda nemakaputsika,+ uye hamuzovaki rusvingo rwematombo+ nokuda kweimba yaIsraeri, kuti mumire muchirwa pazuva raJehovha.”+  “Vakaona zviratidzo zvenhema nokushopera zvenhema,+ vaya vari kuti, ‘Zvanzi naJehovha,’ ivo vasina kutumwa naJehovha, uye vakamirira kuti shoko riitike.+  Imi hamuna kuona chiratidzo chisiri chechokwadi, uye hamuna kushopera zvenhema here pamunoti, ‘Zvanzi naJehovha,’ asi ini ndisina chandataura?”’+  “‘Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “‘Zvamakataura nhema uye mukaona chiratidzo chenhema, saka ndava kuzokurwisai,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”  Ruoko rwangu rwava kurwa nevaprofita vari kuona zviratidzo zvenhema uye vari kushopera zvenhema.+ Havazorambi vari muboka revanhu vangu vanoshamwaridzana,+ havazonyorwi mubhuku remazita reimba yaIsraeri,+ havazoendi kunyika yaIsraeri;+ uye imi muchaziva kuti ndini Changamire Ishe Jehovha,+ 10  zvavakatsausa vanhu vangu, vachiti, “Kune rugare!” iko kusina rugare,+ uye kune munhu ari kuvaka madziro anokamuranisa, asi kune vaya vari kuadzurura nevhu jena+ vachizviitira pasina.’+ 11  “Udzai vaya vari kudzurura nevhu jena kuti iwo achadonha. Kuchava nemvura zhinji inofashamira, uye iwe, haiwa chimvuramabwe, uchawa, uye madutu achaita kuti madziro atsemuke.+ 12  Zvino tarira! madziro acho achawa. Hazvizonzi here kwamuri, ‘Zvokudzururisa zvamaidzurura nazvo zviri kupiko?’+ 13  “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Ndichaitawo kuti madutu avhuvhute ndakashatirwa, mvura zhinji inofashamira ichavapo ndakatsamwa, uye chimvuramabwe chokuparadza chichavapo ndakashatirwa.+ 14  Ndichaputsa madziro amakadzurura nevhu jena ndoawisira pasi, uye nheyo dzawo dzichaiswa pachena.+ Guta racho richawa, imi muchaparara muri mukati maro; uye muchaziva kuti ndini Jehovha.’+ 15  “‘Ndichapedzera hasha dzangu pamadziro nepane vaya vanoadzurura nevhu jena, uye ndichati kwamuri: “Madziro haasisipo, uye vaya vanoadzurura havasisipo,+ 16  ivo vaprofita vaIsraeri vanoprofitira Jerusarema uye vanoona zviratidzo zvorugare nokuda kwaro,+ iko kusina rugare,”’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.+ 17  “Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, tarira+ vanasikana vevanhu vokwako wakatsamwa, ivo vari kuita sevaprofitakadzi+ zvichibva mumwoyo mavo,+ uye uvaprofitire. 18  Uti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Vane nhamo vakadzi vanosonera micheka yokusungisa pamagokora ose, vanogadzira zvifukidziro pamisoro yevanhu vemazera ose kuti vavhime mweya!+ Imi vakadzi muri kuvhima mweya yevanhu vangu, asi muchichengetedza mweya yenyu iri mipenyu here? 19  Muchandisvibisa kuvanhu vangu nokuda kwetsama dzebhari uye nokuda kwezvimedu zvechingwa,+ kuti muuraye mweya isingafaniri kufa,+ uye kuti muchengetedze mweya isingafaniri kurarama iri mipenyu nokurevera nhema kwamunoita vanhu vangu, ivo vanoteerera nhema here?”’+ 20  “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Tarirai ndakatsamwira micheka yenyu imi vakadzi yamunosungisa, yamunovhima nayo mweya sokunge kuti zvinhu zvinobhururuka, ndichaibvarura pamaoko enyu, ndorega mweya yamuri kuvhima ichienda, iyo mweya yacho sokunge kuti zvinhu zvinobhururuka.+ 21  Ndichabvarura zvifukidziro zvenyu ndonunura vanhu vangu pamaoko enyu, mumaoko enyu havazovizve chimwe chinhu chinobatwa pakuvhima; uye muchaziva kuti ndini Jehovha.+ 22  Nokuda kwokusuruvarisa mwoyo womunhu akarurama nezvinhu zvenhema,+ ini ndisina kuita kuti arwadziwe, uye nokuda kwokusimbisa maoko omunhu akaipa+ kuti arege kutendeuka panzira yake yakaipa kuti achengetedzwe ari mupenyu,+ 23  naizvozvo imi vakadzi hamuzorambi muchiona zvinhu zvisiri zvechokwadi,+ uye hamuzoshoperi+ zvakare+ zvinhu zvinoshoperwa;+ uye ndichanunura vanhu vangu pamaoko enyu,+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha.’”+

Mashoko Emuzasi