Ezekieri 12:1-28

12  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti:  “Mwanakomana womunhu, uri kugara pakati peveimba inopandukira,+ vane maziso okuona asi vasingaoni,+ vane nzeve dzokunzwa asi vasinganzwi,+ nokuti ivo iimba inopandukira.+  Zvino iwe, haiwa mwanakomana womunhu, zvirongedzere mukwende wokutapwa nawo, utapwe ari masikati ivo vachizviona, utapwe uchibva panzvimbo yako uchienda kune imwe nzvimbo ivo vachizviona. Zvimwe vachaona, kunyange zvazvo vari imba inopandukira.+  Unofanira kubudisa mukwende wako sezvinoitwa mukwende wokutapwa nawo ari masikati ivo vachizviona, uye iwe uende ava manheru ivo vachizviona, sezvinoitwa vaya vari kutapwa.+  “Boora madziro ivo vachizviona, ubudise mukwende naipapo.+  Unofanira kuutakura nepapfudzi ivo vachizviona. Uubudise kwasviba. Ufukidze chiso chako kuti urege kuona nyika, nokuti ndakuita chiratidzo+ kuimba yaIsraeri.”+  Zvino ndakaita sezvandakanga ndarayirwa chaizvo.+ Ndakabudisa mukwende wangu, wakangoita somukwende wokutapwa nawo, ari masikati; uye ava manheru ndakaboora madziro noruoko. Ndakaubudisa kwasviba. Ndakautakura nepapfudzi rangu, ivo vachizviona.  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri ava mangwanani, richiti:  “Mwanakomana womunhu, vaya veimba yaIsraeri, iyo imba inopandukira,+ havana here kuti kwauri, ‘Uri kuitei?’ 10  Iti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Kune chirevo ichi chine chokuita nejinda+ pamusoro peJerusarema neimba yose yaIsraeri iri pakati pavo.”’ 11  “Iti, ‘Ndiri chiratidzo+ chenyu. Ivo vachaitirwa sezvandakaita. Vachatapwa, vachaenda kwavanenge vatapwa.+ 12  Jinda riri pakati pavo richatakura mukwende nepapfudzi kwasviba, robuda; vachaboora pamadziro kuti vaubudise naipapo.+ Richafukidza chiso charo kuti rirege kuona nyika neziso raro.’ 13  Ndichatambanudza mambure angu okuvhimisa pamusoro paro, richabatwa nemambure angu okuvhimisa;+ uye ndichaenda naro kuBhabhironi, kunyika yevaKadheya,+ asi harizoioni; uye iro richafira ikoko.+ 14  Vose vakaripoteredza kuti varibatsire, nemapoka aro ose ehondo, ndichavaparadzira kumhepo dzose;+ uye ndichavavhomorera bakatwa ndichivatevera.+ 15  Vachaziva kuti ndini Jehovha pandichavaparadzira pakati pemamwe marudzi, ndoita kuti vapararire munyika zhinji.+ 16  Ndichasiya varume vashomanana vavo kuti varege kuurayiwa nebakatwa,+ nenzara nedenda, kuti varondedzere zvinhu zvavo zvose zvinosemesa+ pakati pemarudzi avachaenda kwaari;+ uye vachaziva kuti ndini Jehovha.” 17  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 18  “Mwanakomana womunhu, idya zvokudya zvako uchibvunda, unwe mvura yako usina kugadzikana uye uchizvidya mwoyo.+ 19  Uti kuvanhu vomunyika, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha kuvagari vomuJerusarema vari panyika yaIsraeri:+ “Vachadya zvokudya zvavo vachizvidya mwoyo, vachanwa mvura yavo vachitya kwazvo, kuti nyika yacho iitwe dongo chose+ nokuda kwechisimba chavose vanogara mairi.+ 20  Maguta anogarwa achaparadzwa,+ nyika ichava dongo;+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha.”’”+ 21  Zvino shoko raJehovha rakauyazve kwandiri, richiti: 22  “Mwanakomana womunhu, chirevo ichi chamuri kutaura panyika yaIsraeri,+ muchiti, ‘Mazuva awedzerwa,+ uye zvakaratidzwa zvose zvaparara’+ ndecheiko? 23  Naizvozvo iti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndichaita kuti chirevo ichi chigume, uye havazochitaurizve sechirevo pakati paIsraeri.”’+ Asi taura navo uchiti, ‘Mazuva aswedera pedyo,+ uye kuitika kwezvakaratidzwa zvose.’ 24  Nokuti hakuzovizve nechinhu chero chipi zvacho chakaratidzwa chisina zvachinobatsira+ kana kushopera kwokubata kumeso pakati peimba yaIsraeri.+ 25  ‘“Nokuti ini Jehovha, ndichataura shoko randichataura, uye richaitwa.+ Harizosundirwi mberi zvakare,+ nokuti mumazuva enyu,+ haiwa imi imba inopandukira, ndichataura shoko ndoriita,” ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.’” 26  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 27  “Mwanakomana womunhu, tarira! vaya veimba yaIsraeri vari kuti, ‘Chiratidzo chaari kuona ndechemazuva mazhinji ari kure, uye ari kuprofita nezvenguva iri kure.’+ 28  Naizvozvo iti kwavari, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “‘Mashoko angu ose haazosundirwi mberi zvakare.+ Shoko randichataura richaitwa,’+ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.”’”+

Mashoko Emuzasi