Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Ezekieri 11:1-25

11  Zvino mudzimu+ wakandisimudza,+ ukaenda neni kugedhi rokumabvazuva reimba yaJehovha rakatarira kumabvazuva,+ uye tarira! varume makumi maviri nevashanu+ vaiva pasuo regedhi racho, uye ndakaona pakati pavo paina Jaazaniya mwanakomana waAzuri naPeratiya mwanakomana waBhenaya, machinda evanhu.+  Iye akabva ati kwandiri: “Mwanakomana womunhu, ava ndivo varume vari kuronga zvinhu zvinokuvadza nokupa mazano akaipa okurwisa guta rino;+  vari kuti, ‘Kuvakwa kwedzimba hakusati kwava pedyo here?+ Guta rino igate,+ uye isu tiri nyama.’  “Naizvozvo vaprofitire. Profita, haiwa iwe mwanakomana womunhu.”+  Zvino mudzimu waJehovha wakauya pandiri,+ iye akati kwandiri: “Iti, ‘Zvanzi naJehovha:+ “Haiwa imi imba yaIsraeri, makataura chinhu chakarurama; uye ini ndinoziva zvinhu zvamunofunga mupfungwa dzenyu.+  Makaita kuti vakaurayiwa venyu muguta rino vave vazhinji, uye makazadza migwagwa yaro nevakaurayiwa.”’”+  “Naizvozvo zvanzi naChangamire Ishe Jehovha, ‘Vakaurayiwa venyu vamakaisa pakati paro, ndivo nyama yacho,+ uye iro ndiro gate racho;+ uye imi muchabudiswa mukati maro.’”+  “‘Makatya bakatwa,+ asi ini ndichaunza bakatwa pamusoro penyu,’ ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.+  ‘Ndichakubudisai pakati paro, ndokuisai mumaoko evanhu vamusingazivi,+ ndokuitirai zvakatongwa.+ 10  Muchaurayiwa nebakatwa.+ Ndichakutongerai pamuganhu waIsraeri;+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha.+ 11  Iro harizovi gate+ renyu, uye imi hamuzovi nyama iri mukati maro. Ndichakutongerai pamuganhu waIsraeri, 12  uye muchaziva kuti ndini Jehovha, nokuti hamuna kufamba mumirau yangu uye hamuna kuita zvandakatonga,+ asi makaita maererano nezvakatongwa nemarudzi akakupoteredzai.’”+ 13  Zvino pandakangoprofita, Peratiya mwanakomana waBhenaya akafa,+ uye ndakabva ndawira pasi nechiso changu, ndikachema nenzwi guru,+ ndikati: “Maiwe kani, haiwa Changamire Ishe Jehovha!+ Mava kuparadza chose vaIsraeri vakasara here?”+ 14  Zvino shoko raJehovha rakaramba richiuya kwandiri, richiti: 15  “Mwanakomana womunhu, hama dzako,+ idzo hama dzako, varume vane hanya nekodzero yako yokudzikinura, neimba yose yaIsraeri, yose zvayo, ndivo vakanzi nevagari vomuJerusarema, ‘Endai kure naJehovha. Nyika ndeyedu; takapiwa nyika kuti ive yedu’;+ 16  naizvozvo iti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Kunyange zvazvo ndakavaisa kure pakati pemarudzi, uye kunyange zvazvo ndakavaparadzira munyika zhinji,+ ndichava nzvimbo tsvene kwavari kwenguva duku munyika dzavakaenda kwadziri.”’+ 17  “Naizvozvo iti, ‘Zvanzi naChangamire Ishe Jehovha: “Ndichakuunganidzaiwo muchibva kumarudzi acho uye ndichakuunganidzai muchibva kunyika dzamakaparadzirwa kwadziri, uye ndichakupai nyika yaIsraeri.+ 18  Vachaenda ikoko vobvisa zvinhu zvayo zvose zvinonyangadza nezvinhu zvayo zvose zvinosemesa zviri imomo.+ 19  Ndichavapa mwoyo mumwe chete,+ uye ndichaisa mudzimu mutsva mukati mavo;+ uye ndichabvisa mwoyo wedombo munyama yavo+ ndovapa mwoyo wenyama,+ 20  kuti vafambe mumirau yangu uye vachengete zvandakatonga, vozviita;+ uye vave vanhu vangu+ uye ini ndive Mwari wavo.”’+ 21  “‘“Asi vaya vane mwoyo inotevera zvinhu zvavo zvinonyangadza nezvinhu zvavo zvinosemesa,+ ndichaunza nzira yavo pamisoro yavo,” ndizvo zvinotaura Changamire Ishe Jehovha.’”+ 22  Zvino makerubhi+ akasimudza mapapiro awo, uye mavhiri akanga ari pedyo nawo,+ uye kubwinya+ kwaMwari waIsraeri kwakanga kuri pamusoro pawo, nechokumusoro.+ 23  Kubwinya kwaJehovha+ kwakakwira kuchibva pamusoro peguta nechepakati, kukanomira pamusoro pegomo+ riri kumabvazuva kweguta.+ 24  Mudzimu+ wacho wakandisimudza,+ ukazoenda neni kuKadheya kuvanhu vakanga vakatapwa,+ pane zvandakaratidzwa nomudzimu waMwari; uye zvandakanga ndaratidzwa zvakakwira zvichibva pandiri. 25  Naizvozvo ndakatanga kuudza vanhu vakanga vakatapwa zvinhu zvose zvaJehovha zvaakanga aita kuti ndione.+

Mashoko Emuzasi