Esteri 6:1-14

6  Usiku ihwohwo hope dzamambo dzakatiza.+ Naizvozvo akati vauye nebhuku rezvakanyorwa+ zvezvakaitika panguva dzacho. Nokudaro zvakaverengwa pamberi pamambo.  Vakazowana makanyorwa zvakanga zvataurwa naModhekai+ pamusoro paBhigtana naTereshi, machinda maviri+ amambo, vachengeti vemasuo, vakanga vatsvaka kuuraya Mambo Ahashivheroshi.  Mambo akabva ati: “Modhekai akakudzwa nokuitirwa chinhu chikuru chipi nokuda kweizvi?” Vashandi vamambo, ivo vashumiri vake, vakapindura vakati: “Hapana chaakaitirwa.”+  Gare gare mambo akati: “Ndiani ari pachivanze?” Zvino Hamani akanga asvika pachivanze chokunze+ cheimba yamambo kuti ataurire mambo kuti aturike Modhekai padanda+ raakanga amugadzirira.  Naizvozvo vashandi vamambo vakati kwaari: “Hoyu Hamani+ akamira pachivanze.” Naizvozvo mambo akati: “Ngaapinde.”  Hamani paakapinda, mambo akati kwaari: “Chii chinofanira kuitirwa munhu uyo mambo afarira kukudza?”+ Hamani akati mumwoyo make: “Mambo angafarira kukudza ani kupfuura ini?”+  Naizvozvo Hamani akati kuna mambo: “Kana ari munhu uyo mambo afarira kukudza,  ngavauye nezvipfeko zvoumambo+ zvinopfekwa namambo nebhiza iro mambo anotasva+ rakaiswa chishongo chomusoro choumambo pamusoro waro.  Zvipfeko nebhiza racho ngazvitarisirwe nomumwe wemachinda amambo anokudzwa;+ uye vapfekedze munhu uyo mambo afarira kukudza, vamuite kuti atasve bhiza racho munzvimbo yeguta+ inoungana vanhu,+ vashevedzere pamberi pake vachiti, ‘Izvi ndizvo zvinoitirwa munhu uyo mambo afarira kukudza.’”+ 10  Mambo akabva ati kuna Hamani: “Kurumidza, tora zvipfeko nebhiza, sezvawataura, uitire Modhekai muJudha agere pagedhi ramambo saizvozvo. Usarega chinhu chero chipi zvacho chisingaitwi pane zvose zvawataura.”+ 11  Hamani akabva atora zvipfeko+ nebhiza, akapfekedza Modhekai,+ akaita kuti atasve ari munzvimbo yeguta yaiungana vanhu+ achishevedzera ari pamberi pake+ achiti: “Izvi ndizvo zvinoitirwa munhu uyo mambo afarira kukudza.”+ 12  Pashure pacho Modhekai akadzokera kugedhi ramambo.+ Asi Hamani akakurumidza kuenda kumba kwake, achichema uye akafukidza musoro wake.+ 13  Hamani akarondedzera kuna Zereshi+ mudzimai wake neshamwari dzake dzose zvose zvakanga zvamuwira. Varume vake vakachenjera+ naZereshi mudzimai wake vakati kwaari: “Kana Modhekai wawatanga kuwa pamberi pake achibva kuvana vaJudha, hauzomukundi, asi chokwadi uchawa pamberi pake.”+ 14  Vachiri kutaura naye machinda amambo akasvika, akachimbidza+ kuenda naHamani kumabiko+ akanga aitwa naEsteri.

Mashoko Emuzasi