Esteri 3:1-15

3  Pashure pezvinhu izvi Mambo Ahashivheroshi akakudza Hamani+ mwanakomana waHamedhata muAgagi,+ akamukwidziridza,+ akaisa chigaro chake choumambo pamusoro pemamwe machinda ose aaiva nawo.+  Vashandi vose vamambo vaiva pagedhi ramambo+ vaikotama nokugwadamira Hamani, nokuti mambo akanga arayira kudaro pamusoro pake. Asi kana ari Modhekai, aisakotama kana kugwadama.+  Vashandi vamambo vaiva pagedhi ramambo vakati kuna Modhekai: “Uri kudarikirei murayiro wamambo?”+  Zvino zvavaitaura naye zuva nezuva, iye asingavateereri, vakabva vaudza Hamani kuti vaone kana zvaiitwa naModhekai zvaizoramba zvakadaro;+ nokuti akanga avaudza kuti aiva muJudha.+  Zvino Hamani akaramba achiona kuti Modhekai akanga asiri kumukotamira nokumugwadamira,+ uye Hamani akashatirwa kwazvo.+  Asi zvaizvidzika kwaari kuti auraye Modhekai oga, nokuti vakanga vamuudza nezvevanhu vaModhekai; uye Hamani akatanga kutsvaka kutsakatisa+ vaJudha vose vaiva muumambo hwose hwaAhashivheroshi, ivo vanhu vaModhekai.+  Mumwedzi wokutanga,+ kureva mwedzi waNisani, mugore+ rechigumi nemaviri raMambo Ahashivheroshi, mumwe munhu aikanda Puri,+ kureva Mujenya,+ pamberi paHamani zuva nezuva uye mwedzi nomwedzi, kusvikira kune wechigumi nemiviri, kureva mwedzi waAdhari.+  Hamani akati kuna Mambo Ahashivheroshi: “Pane vamwe vanhu vakapararira+ uye vakasiyana nemarudzi ari mumatunhu ose oumambo hwenyu;+ uye mitemo yavo yakasiyana neyevamwe vanhu vose, havasi kuchengeta mitemo yamambo,+ uye hazvina kufanira kuti mambo avarege vakadaro.  Kana zvakanaka kuna mambo, ngapave netsamba yokuti vaparadzwe; uye ini ndicharipa matarenda esirivha ane zviuru gumi+ mumaoko evaya vachaita basa racho,+ vaaise munochengeterwa pfuma yamambo.” 10  Mambo akabvisa rin’i yake ine chidhindo+ paruoko rwake akaipa Hamani+ mwanakomana waHamedhata muAgagi,+ uya aivenga vaJudha.+ 11  Zvino mambo akati kuna Hamani: “Wapiwa sirivha,+ nevanhu vachowo, kuti uvaitire zvakakunakira.”+ 12  Vanyori vamambo+ vakabva vashevedzwa mumwedzi wokutanga pazuva rechigumi nematatu rawo, tsamba ikanyorwa+ maererano nezvose izvo Hamani akarayira machinda amambo nemagavhuna aitarisira matunhu akasiyana-siyana,+ nemachinda emarudzi akasiyana-siyana, edunhu rimwe nerimwe, nemanyorero aro,+ uye rudzi rumwe norumwe norurimi rwarwo; yakanyorwa nezita+ raMambo Ahashivheroshi ikaiswa chisimbiso nerin’i yamambo ine chidhindo.+ 13  Tsamba dzakatumirwa nenhume+ kumatunhu ose amambo, kunotsakatisa, kunouraya, nokuparadza vaJudha vose, jaya neakwegura, vana nevakadzi, pazuva rimwe chete,+ pazuva rechigumi nematatu romwedzi wechigumi nemiviri, kureva mwedzi waAdhari,+ uye kunopamba zvinhu zvavo.+ 14  Kopi yetsamba yacho yaifanira kupiwa somutemo+ mumatunhu ose akasiyana-siyana+ yaiziviswa marudzi ose, kuti agadzirire zuva iri. 15  Nhume dzacho dzakabuda, dzichikurumidziswa+ neshoko ramambo, mutemo wacho ukapiwa munhare yeShushani.+ Kana ari mambo naHamani, vakagara pasi kuti vanwe;+ asi guta reShushani,+ rakanga ravhiringidzika.+

Mashoko Emuzasi