Esteri 2:1-23

2  Pashure pezvinhu izvi, hasha dzaMambo Ahashivheroshi+ padzakanga dzaserera, akayeuka Vhashti+ nezvaakanga aita+ uye zvaakanga asarudzirwa.+  Vashandi vamambo, ivo vashumiri vake,+ vakabva vati: “Ngavatsvakire+ mambo vasikana, mhandara,+ dzine chitarisiko chakanaka,  uye mambo ngaagadze vamiririri mumatunhu+ ose oumambo hwake, uye ngavaunganidze vasikana vose, mhandara, dzine chitarisiko chakanaka, panhare+ yeShushani, paimba yevakadzi vanotarisirwa naHegai+ mukuru mukuru wamambo,+ mutarisiri wevakadzi; uye ngavakwizwe miviri nemafuta okutsvindisa.  Musikana iyeye anenge akanakira mambo achava mambokadzi panzvimbo paVhashti.”+ Chinhu chacho chakanga chakanakira mambo, uye akaita saizvozvo.  Mumwe murume, muJudha, akanga ari munhare yeShushani,+ uye ainzi Modhekai+ mwanakomana waJairi, mwanakomana waShimei, mwanakomana waKishi muBhenjamini,+  akanga atapwa+ achibva kuJerusarema nevanhu vakabviswa munyika yavo vakatapwa vaina Jekoniya+ mambo waJudha, akanga atapwa naNebhukadhinezari+ mambo weBhabhironi.  Iye akava mutarisiri+ waHadhasa, kureva Esteri, mwanasikana wehama yababa vake,+ nokuti akanga asina baba kana amai; uye musikana wacho aiva nechimiro chakanaka nechitarisiko chakanaka,+ uye parufu rwababa vake naamai vake Modhekai akamutora kuti ave mwanasikana wake.  Zvino shoko ramambo nomutemo wake pazvakanzwiwa, uye vasikana vakawanda pavakaunganidzwa panhare yeShushani,+ vachitarisirwa naHegai,+ Esteri akabva aendeswa kuimba yamambo yaitarisirwa naHegai mutarisiri wevakadzi.  Zvino musikana wacho aiva akanaka kwaari, zvokuti akamuitira mutsa worudo,+ akachimbidza kumukwiza muviri+ nemafuta okutsvindisa nokumupa zvokudya zvake zvakakodzera, nokumupa vasikana vanomwe vakasarudzwa paimba yamambo, akamutamisira iye nevasikana vake kunzvimbo yakanaka kwazvo yeimba yevakadzi. 10  Esteri akanga asina kutaura nezvevanhu vake+ kana nezvehama dzake, nokuti Modhekai akanga amurayira kuti asataura.+ 11  Zuva nezuva Modhekai aifamba pamberi pechivanze cheimba yevakadzi kuti azive kuti Esteri akadini uye zvaakanga achiitirwa. 12  Jana romusikana mumwe nomumwe paraisvika rokupinda maiva naMambo Ahashivheroshi pashure pokunge aitirwa maererano nomurau wevakadzi kwemwedzi gumi nemiviri, nokuti ndiko kukwana kwaiita mazuva okukwizwa kwavo muviri zvishoma nezvishoma, mwedzi mitanhatu nemafuta emura,+ mwedzi mitanhatu nemafuta ebharisamu,+ vakadzi vacho vachikwizwa miviri; 13  pashure pokunge izvi zvaitwa musikana wacho aibva apinda maiva namambo. Zvinhu zvose zvaaitaura aizvipiwa, kuti abve nazvo kuimba yevakadzi achiuya kuimba yamambo.+ 14  Manheru aipinda, mangwanani odzokera kuimba yechipiri yevakadzi vaitarisirwa naShaashgazi mukuru mukuru wamambo,+ mutarisiri wevarongo. Aisazopindazve maiva namambo kutoti mambo amufarira uye ashevedzwa nezita.+ 15  Jana raEsteri mwanasikana waAbhihairi hama yaModhekai, waakanga atora kuti ave mwanasikana wake,+ parakasvika rokuti apinde maiva namambo, haana kukumbira chinhu chero chipi zvacho+ kunze kweizvo Hegai+ mukuru mukuru wamambo, mutarisiri wevakadzi, akataura (nguva yose iyi Esteri aingoramba achinzwirwa nyasha nomunhu wose aimuona).+ 16  Esteri akabva aendeswa kuna Mambo Ahashivheroshi paimba yake youmambo mumwedzi wechigumi, kureva mwedzi waTebheti, mugore rechinomwe+ rokutonga kwake. 17  Mambo akada Esteri kupfuura vamwe vakadzi vose, zvokuti akanzwirwa nyasha nokuitirwa mutsa worudo pamberi pake kupfuura dzimwe mhandara dzose.+ Akabva aisa chishongo chomusoro choumambo mumusoro make, akamuita mambokadzi+ panzvimbo paVhashti. 18  Mambo akaitira machinda ake ose nevashandi vake mabiko makuru, mabiko aEsteri; uye akabvumira kuti pave nokusunungurwa+ mumatunhu acho, uye iye akaramba achipa zvipo maererano nokuwana kwaiita mambo. 19  Zvino mhandara+ padzakaunganidzwa kechipiri, Modhekai akanga agere pagedhi ramambo.+ 20  Esteri akanga asiri kutaura nezvehama dzake nevanhu vake,+ sezvaakanga arayirwa+ naModhekai;+ uye Esteri akanga achiita zvakanga zvataurwa naModhekai, sezvaakanga achiita paaitarisirwa naye.+ 21  Pamazuva iwayo Modhekai paakanga agere pagedhi ramambo, Bhigtani naTereshi, machinda maviri amambo, vachengeti vemasuo, vakatsamwa, vakaramba vachitsvaka kuuraya+ Mambo Ahashivheroshi. 22  Chinhu chacho chakazivikanwa naModhekai, akakurumidza kuudza+ mambokadzi Esteri. Esteri akazotaurawo namambo nezita raModhekai.+ 23  Naizvozvo nyaya yacho yakaongororwa ikazowanikwa, vaviri vacho vakaturikwa+ padanda;+ zvichibva zvazonyorwa mubhuku remabasa+ epamazuva acho pamberi pamambo.

Mashoko Emuzasi