Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Esteri 1:1-22

1  Zvino pamazuva aAhashivheroshi,+ iye Ahashivheroshi aiva mambo kubvira kuIndiya kusvikira kuItiopiya, matunhu anopfuura zana nemakumi maviri nemanomwe,+  pamazuva iwayo Mambo Ahashivheroshi zvaakanga agere pachigaro chake choumambo,+ chaiva munhare+ yeShushani,+  mugore rechitatu rokutonga kwake, akaitira machinda ake ose nevashandi vake, uto rehondo rePezhiya+ neMedhiya,+ vaikudzwa+ nemachinda ematunhu vaiva pamberi pake+ mabiko,+  paakaratidza pfuma+ youmambo hwake hwaiva nomukurumbira,+ uye kukudzwa nokunaka kwoukuru hwake kwemazuva mazhinji, mazuva zana nemakumi masere.  Mazuva aya paakanga akwana, mambo akaitira mabiko vanhu vose vaiva munhare yeShushani, kwemazuva manomwe, vakuru nevaduku, pachivanze chomunda womuzinda wamambo.  Paiva nemachira erineni, eshinda yakanaka kwazvo neebhuruu+ aiva akasungwa zvakasimba netambo dzejira rakanaka kwazvo, nemachira akagadzirwa nemvere dzemakwai akaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka+ aiva mumarin’i esirivha nembiru dzemabhura, zvigaro+ zvendarama nesirivha zvaiva panzvimbo yakanga yakarongwa matombo epofiri neemabhura nemaparera neemabhura nhema.  Waini yaipfuudzwa kuti vanwire mumidziyo yendarama;+ uye midziyo yacho yaiva yakasiyana-siyana, uye waini yamambo+ yaiva zhinji, maererano nokuwana kwaiita mambo.  Kana iri nguva yokunwa maererano nomutemo, hapana aigombedzera mumwe, nokuti mambo akanga arongera munhu wose mukuru weimba yake saizvozvo, kuti aite maererano nezvinoda munhu mumwe nomumwe.  Uyewo, mambokadzi Vhashti+ akaitira vakadzi mabiko paimba youmambo yaiva yaMambo Ahashivheroshi. 10  Pazuva rechinomwe, mwoyo wamambo pawaiva wakafara newaini,+ akaudza Mehumani, Bhizta, Habhona,+ Bhigta naAbhagta, Zetari naKakasi, machinda manomwe aishumira+ pamberi paMambo Ahashivheroshi, 11  kuti vauye namambokadzi Vhashti, akapfeka chishongo chomumusoro choumambo pamberi pamambo, kuti aratidze marudzi nemachinda kutsvinda kwake; nokuti aiva nechitarisiko chakanaka.+ 12  Asi Mambokadzi Vhashti aingoramba+ kuuya paitumirwa shoko namambo achishandisa machinda. Mambo akatsamwa kwazvo uye akaviruka nehasha.+ 13  Mambo akati kuvanhu vakachenjera+ vaiziva nguva+ (nokuti ndiwo mauyiro aiita nyaya yamambo pamberi pavose vaiziva mutemo nemhosva, 14  uye vaiva pedyo zvikuru naye vaiva Kashena, Shetari, Admata, Tashishi, Meresi, Masena, naMemukani, machinda manomwe+ ePezhiya neMedhiya, aibvumirwa kupinda maiva namambo,+ uye aigara pokutanga muumambo): 15  “Maererano nomutemo Mambokadzi Vhashti anofanira kuitwei nokuti haana kuita zvataurwa naMambo Ahashivheroshi zvaatumira nemachinda?” 16  Memukani+ akapindura ari pamberi pamambo nemachinda, akati: “Mambokadzi Vhashti haana kungokanganisira mambo oga,+ asi akanganisira machinda ose nemarudzi ose ari mumatunhu ose aMambo Ahashivheroshi. 17  Nokuti zvaitwa namambokadzi zvichapararira kumadzimai ose zvokuti achazvidza+ varume vawo,+ paanoti, ‘Mambo Ahashivheroshi akati vauye namambokadzi Vhashti pamberi pake, asi iye haana kuenda.’ 18  Nhasi machindakadzi ePezhiya neMedhiya, anzwa zvaitwa namambokadzi, achataura nemachinda ose amambo, uye pachava nokuzvidzwa nokutsamwa kukuru.+ 19  Kana zvakanaka kuna mambo,+ mambo ngaataure shoko, uye ngarinyorwe pamitemo+ yePezhiya neMedhiya, kuti rirege kupfuura,+ kuti Vhashti arege kuuya pamberi paMambo Ahashivheroshi; uye mambo ngaape kuva vahosi kwake kune mumwe wake, mukadzi ari nani kumupfuura. 20  Murau wamambo waachaita unofanira kunzwiwa muumambo hwake hwose (nokuti hwakakura), uye madzimai ose achakudza+ varume vawo,+ vakuru pamwe chete nevaduku.” 21  Chinhu chacho chaifadza mambo+ nemachinda, mambo akaita maererano nezvakanga zvataurwa naMemukani. 22  Naizvozvo akatumira magwaro akanyorwa+ kumatunhu ose amambo, kudunhu rimwe nerimwe+ mumanyorero aro uye kurudzi rumwe norumwe norurimi rwarwo, kuti murume wose arambe achiita somuchinda muimba yake+ uye achitaura norurimi rworudzi rwake.

Mashoko Emuzasi