Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Eksodho 9:1-35

9  Naizvozvo Jehovha akati kuna Mosesi: “Pinda muna Farao uti kwaari,+ ‘Zvanzi naJehovha Mwari wevaHebheru: “Rega vanhu vangu vaende vanondishumira.  Asi kana ukapfuurira kuramba kuti vaende uye ukaramba uchivadzivisa,+  tarira! ruoko rwaJehovha+ ruri kuuya pazvipfuwo+ zviri kumafuro. Denda+ guru richava pamabhiza, pambongoro, pangamera, pamombe nepamakwai.  Asi Jehovha achaita kuti pave nomusiyano pazvipfuwo zvaIsraeri nepazvipfuwo zveIjipiti, uye hapana kana nechinhu chimwe pane zvose zvevanakomana vaIsraeri chichafa.”’”+  Zvakare, Jehova akatara nguva, achiti: “Mangwana Jehovha achaita chinhu ichi munyika ino.”+  Naizvozvo Jehovha akaita chinhu ichi zuva rakatevera racho, zvipfuwo zvemarudzi ose zveIjipiti zvikatanga kufa;+ asi hapana kana chimwe chezvipfuwo zvevanakomana vaIsraeri chakafa.  Farao akabva atumira shoko, uye, tarira! hapana kunyange chimwe chezvipfuwo zvaIsraeri chakanga chafa. Asi mwoyo waFarao wakaramba wakaoma,+ uye haana kurega vanhu vacho kuti vaende.  Jehovha akazoti kuna Mosesi naAroni: “Torai chin’ai chomubisiro+ chinozadza maoko ose, Mosesi achimwayire kumatenga Farao akatarira.  Chichava upfu panyika yose yeIjipiti, chichava mamota anobuda matuzu+ pavanhu nepamhuka munyika yose yeIjipiti.” 10  Naizvozvo vakatora chin’ai chomubisiro vakamira pamberi paFarao, Mosesi akachimwayira kumatenga, chikava mamota ane matuzu,+ aibuda pavanhu nepamhuka. 11  Zvino vapristi vaiita zvemashiripiti vakatadza kumira pamberi paMosesi nokuda kwemamota, nokuti mamota akanga abuda pavapristi vaiita zvemashiripiti nepavaIjipiti vose.+ 12  Asi Jehovha akarega mwoyo waFarao uchioma, uye iye haana kuvateerera, sezvakanga zvaudzwa Mosesi naJehovha.+ 13  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Fumomuka umire pamberi paFarao,+ uti kwaari, ‘Zvanzi naJehovha Mwari wevaHebheru: “Rega vanhu vangu vaende kuti vanondishumira.+ 14  Nokuti panguva ino ndiri kutumira mwoyo wako matambudziko angu ose nevashandi vako nevanhu vako, kuti uzive kuti hakuna mumwe akafanana neni panyika yose.+ 15  Nokuti iko zvino ndingadai ndatambanudza ruoko rwangu kuti ndikurove nedenda, iwe nevanhu vako, kuti mubviswe panyika.+ 16  Asi chokwadi ndaita kuti urambe uchirarama nokuda kwechikonzero ichi,+ kuti ndikuratidze simba rangu uye kuti zita rangu riziviswe munyika yose.+ 17  Uchiri kuzvikudza kuvanhu vangu zvausiri kuvarega vachienda here?+ 18  Tarira mangwana panenge panguva ino ndichanayisa chimvuramabwe chikuru kwazvo, chisati chamboitika muIjipiti kubvira pazuva rayakavambwa kusvikira zvino.+ 19  Zvino tuma vanhu, uise zvipfuwo zvako zvose nezvinhu zvako zvose zviri kumafuro munzvimbo yakadzivirirwa. Asi munhu wose nemhuka zvichawanikwa zviri kumafuro uye zvisina kupinzwa mumba, zvicharohwa nechimvuramabwe,+ uye zvichafa.”’” 20  Munhu wose aitya shoko raJehovha pakati pevashandi vaFarao akaita kuti vashandi vake nezvipfuwo zvake zvitizire mudzimba,+ 21  asi munhu wose asina kuva nehanya neshoko raJehovha akarega vashandi vake nezvipfuwo zvake zviri kumafuro.+ 22  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Tambanudzira ruoko rwako+ kumatenga, kuti chimvuramabwe+ chiuye panyika yose yeIjipiti, pavanhu nepamhuka nepane zvinomera zvose zveminda zviri munyika yeIjipiti.” 23  Naizvozvo Mosesi akatambanudzira tsvimbo yake kumatenga; Jehovha akaunza mabhanan’ana nechimvuramabwe,+ moto waidzika panyika, uye Jehovha akaramba achinayisa chimvuramabwe panyika yeIjipiti. 24  Naizvozvo chimvuramabwe chakavapo, nomoto waipenya pakati pechimvuramabwe. Chakanga chiri chikuru kwazvo, zvokuti hakuna chinhu chakadaro chakamboitika munyika yose yeIjipiti kubvira panguva yayakava rudzi.+ 25  Chimvuramabwe chacho chakarova nyika yose yeIjipiti. Chimvuramabwe chacho chakarova zvinhu zvose zvakanga zviri kumafuro, kubvira pavanhu kusvikira kumhuka, uye zvinomera zvomusango zvemarudzi ose; chakaparadza miti yomusango yemarudzi ose.+ 26  Munyika yeGosheni chete, makanga muine vanakomana vaIsraeri, ndimo musina kuva nechimvuramabwe.+ 27  Farao akazotumira shoko, akashevedza Mosesi naAroni akati kwavari: “Nguva ino ndatadza.+ Jehovha akarurama,+ asi ini nevanhu vangu hatina kururama. 28  Tetererai Jehovha kuti mabhanan’ana aMwari nechimvuramabwe zvipere.+ Kana zvikadaro ndichabvuma kukuregai kuti muende, uye hamuzogarizve.” 29  Naizvozvo Mosesi akati kwaari: “Pandinongobuda muguta ndichatambanudzira maoko angu kuna Jehovha.+ Mabhanan’ana achapera uye chimvuramabwe hachizorambi chiripo, kuti muzive kuti nyika ndeyaJehovha.+ 30  Asi imi nevashandi venyu, ndinotoziva kuti hamuzotyi Jehovha Mwari kunyange panguva iyoyo.”+ 31  Mufurakisi nebhari zvakanga zvarohwa, nokuti bhari yakanga yatumbuka uye mufurakisi wakanga watanga kuva nemaruva.+ 32  Asi gorosi nesipereti+ zvakanga zvisina kurohwa, nokuti zvaiva zvomwaka weshure. 33  Zvino Mosesi akabuda muguta pamberi paFarao, akatambanudzira maoko ake kuna Jehovha, mabhanan’ana nechimvuramabwe zvikatanga kunyarara, mvura ikarega kutsvotsvoma panyika.+ 34  Farao paakaona kuti mvura nechimvuramabwe nemabhanan’ana zvanyarara, akawedzera kutadza, akaomesa mwoyo wake,+ iye pamwe chete nevashandi vake. 35  Mwoyo waFarao wakaramba wakaoma, uye haana kurega vanakomana vaIsraeri kuti vaende, sezvakanga zvataurwa naJehovha achishandisa Mosesi.+

Mashoko Emuzasi