Eksodho 8:1-32

8  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Pinda muna Farao, uti kwaari, ‘Zvanzi naJehovha: “Rega vanhu vangu vaende kuti vanondishumira.+  Kana ukapfuurira kuramba kuti vaende, tarira ndichatambudza nharaunda yako yose nematatya.+  Rwizi rwaNire ruchazara kwazvo nematatya, achabuda opinda mumba mako nomuimba yako yomukati yokurara nepamubhedha wako nomudzimba dzevashandi vako nepavanhu vako nomuovheni dzako nomumidziyo yako yokukanyira.+  Matatya achauya pauri nepavanhu vako nepavashandi vako vose.”’”+  Jehovha akazoti kuna Mosesi: “Iti kuna Aroni, ‘Tambanudzira ruoko rwako rwakabata tsvimbo+ panzizi, pamigero yaNire nepamadziva ane tsanga zhinji, uite kuti matatya auye panyika yeIjipiti.’”  Aroni akabva atambanudzira ruoko rwake pamvura yeIjipiti, matatya akatanga kubuda, akafukidza nyika yeIjipiti.  Zvisinei, vapristi vaiita zvemashiripiti vakaitawo saizvozvo nemashiripiti avo akavanzika, vakaita kuti matatya abude achiuya panyika yeIjipiti.+  Kwapera nguva yakati, Farao akashevedza Mosesi naAroni akati: “Tetererai Jehovha+ kuti abvise matatya kwandiri nokuvanhu vangu, nokuti ndinoda kurega vanhu vacho kuti vaende, vabayire kuna Jehovha.”+  Mosesi akabva ati kuna Farao: “Dondiudzai kuti ndichakuteterererai rini imi nevashandi venyu nevanhu venyu kuti matatya abviswe kwamuri nomudzimba dzenyu. Achasara muRwizi rwaNire chete.” 10  Iye akati: “Mangwana.” Naizvozvo akati: “Zvichaitwa sezvamataura, kuti muzive kuti hakuna mumwezve akaita saJehovha Mwari wedu,+ 11  pakuti matatya achabva kwamuri nomudzimba dzenyu nepavashandi venyu nepavanhu venyu. Achangosara muRwizi rwaNire chete.”+ 12  Naizvozvo Mosesi naAroni vakabva pamberi paFarao, Mosesi akashevedzera kuna Jehovha+ nokuda kwematatya ayo Iye akanga aisa pana Farao. 13  Jehovha akaita sezvakanga zvataurwa naMosesi,+ matatya akatanga kufira mudzimba, muzvivanze nomuminda. 14  Vakaaunganidza, mirwi nemirwi, nyika yacho ikatanga kunhuhwa.+ 15  Farao paakaona kuti zororo rakanga ravapo, akaomesa mwoyo wake;+ uye haana kuvateerera, sezvakanga zvataurwa naJehovha.+ 16  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Iti kuna Aroni, ‘Tambanudza tsvimbo yako,+ urove guruva repanyika, uye richava unyunyu munyika yose yeIjipiti.’” 17  Vakabva vaita izvi. Naizvozvo Aroni akatambanudza ruoko rwake rwakanga rwakabata tsvimbo yake, akarova guruva repanyika, unyunyu hukava pavanhu nepamhuka. Guruva rose repanyika rakava unyunyu munyika yose yeIjipiti.+ 18  Vapristi vaiita zvemashiripiti vakaedza kuita saizvozvowo nemashiripiti avo akavanzika,+ kuti vaunze unyunyu, asi vakatadza.+ Unyunyu hwakava pavanhu nepamhuka. 19  Nokudaro vapristi vaiita zvemashiripiti vakati kuna Farao: “Uyu munwe+ waMwari!”+ Asi mwoyo waFarao wakaramba wakaoma,+ uye haana kuvateerera, sezvakanga zvataurwa naJehovha. 20  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Fumomuka unomira pamberi paFarao.+ Tarira! Iye achabuda kuti aende kumvura! Uti kwaari, ‘Zvanzi naJehovha: “Rega vanhu vangu vaende kuti vanondishumira.+ 21  Asi kana ukasarega vanhu vangu kuti vaende, tarira ndichakutumira mbuo,+ iwe nevashandi vako nevanhu vako nomudzimba dzako; uye dzimba dzeIjipiti dzichangozara nembuo, uyewo nepanyika padziri. 22  Pazuva iroro ndichasiyanisa nyika yeGosheni pamire vanhu vangu, kuti pasave nembuo inovapo;+ kuti muzive kuti ndini Jehovha pakati penyika yose.+ 23  Ndichaparadzanisa vanhu vangu nevanhu vako.+ Chiratidzo ichi chichaitika mangwana.”’” 24  Zvino Jehovha akaita saizvozvo; mapute matema embuo akatanga kudirana achipinda mumba maFarao nomudzimba dzevashandi vake nomunyika yose yeIjipiti.+ Nyika yacho yakaparadzwa nembuo dzacho.+ 25  Farao akazoshevedza Mosesi naAroni akati: “Endai mubayire kuna Mwari wenyu muri munyika muno.”+ 26  Asi Mosesi akati: “Hazvitenderwi kuita saizvozvo, nokuti tingabayira kuna Jehovha Mwari wedu chinhu chinosemesa vaIjipiti.+ Kana tikabayira chinhu chinosemesa vaIjipiti vachizviona; havangatitemi nematombo here? 27  Tichafamba rwendo rwemazuva matatu tichienda kurenje uye tichabayira kuna Jehovha Mwari wedu sezvaakatiudza.”+ 28  Zvino Farao akati: “Ini—ndichakuregai muchienda,+ muchabayira kuna Jehovha Mwari wenyu kurenje.+ Asi musaenda kure-kure. Munditeterererewo.”+ 29  Mosesi akabva ati: “Tarirai ini ndiri kubva kwamuri, ndichateterera Jehovha, mbuo dzichabva kuna Farao, kuvashandi vake nokuvanhu vake mangwana. Asi Farao ngaarege kunyengedzazve pakusarega vanhu kuti vaende kunobayira kuna Jehovha.”+ 30  Pashure paizvozvo, Mosesi akabva pamberi paFarao akateterera Jehovha.+ 31  Naizvozvo Jehovha akaita sezvakataurwa naMosesi,+ mbuo dzikabva kuna Farao, vashandi vake nevanhu vake.+ Hapana kana imwe chete yakasara. 32  Asi Farao akaomesa mwoyo wake panguva inowo uye haana kurega vanhu kuti vaende.+

Mashoko Emuzasi