Eksodho 6:1-30

6  Naizvozvo Jehovha akati kuna Mosesi: “Zvino uchaona zvandichaitira Farao,+ nokuti achavarega vachienda nokuda kworuoko rune simba uye achavadzinga munyika yake nokuda kworuoko rune simba.”+  Mwari akataura naMosesi akati kwaari: “Ndini Jehovha.+  Ndaimbozviratidza kuna Abrahamu,+ Isaka+ naJakobho+ saMwari Wemasimbaose,+ asi handina kuzvizivisa+ kwavari nezita rangu rokuti Jehovha.+  Ndakasimbisawo sungano yangu navo kuti ndivape nyika yeKenani, nyika yavaigara vari vatorwa.+  Ini, iyeni, ndanzwa kugomera kwevanakomana vaIsraeri,+ vari kuitwa varanda nevaIjipiti, uye ndayeuka sungano yangu.+  “Naizvozvo iti kuvanakomana vaIsraeri, ‘Ndini Jehovha, ndichakubvisai pamitoro yevaIjipiti ndokununurai pauranda hwavo,+ ndichakusunungurai noruoko rwakatambanudzwa uye nokutonga kukuru.+  Ndichakutorai kuti muve rudzi rwangu,+ ndichava Mwari wenyu;+ uye muchaziva kuti ndini Jehovha Mwari wenyu ari kukubvisai pamitoro yeIjipiti.+  Ndichakupinzai munyika yandakasimudzira ruoko rwangu ndichipika+ kuti ndiipe Abrahamu, Isaka naJakobho; uye ndichakupai kuti ive yenyu.+ Ndini Jehovha.’”+  Pashure paizvozvo Mosesi akataura izvi nevanakomana vaIsraeri, asi havana kuteerera Mosesi nokuda kwokuora mwoyo uye nokuda kwouranda hwakaoma.+ 10  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 11  “Pinda utaure naFarao, mambo weIjipiti,+ kuti abudise vanakomana vaIsraeri munyika yake.”+ 12  Asi Mosesi akataura pamberi paJehovha, achiti: “Tarirai! Vanakomana vaIsraeri havana kunditeerera;+ zvino Farao anganditeerera sei,+ zvandiine miromo isina kudzingiswa?”+ 13  Asi Jehovha akaramba achitaura naMosesi naAroni, akavashandisa kurayira vanakomana vaIsraeri naFarao mambo weIjipiti, kuti abudise vanakomana vaIsraeri munyika yeIjipiti.+ 14  Ava ndivo vakuru veimba yemadzibaba avo: Vanakomana vaRubheni, dangwe raIsraeri,+ vaiva Hanoki naParu, Hezroni naKami.+ Idzi ndidzo mhuri dzaRubheni.+ 15  Vanakomana vaSimiyoni vaiva Jemueri naJamini naOhadhi naJakini naZohari naShauri mwanakomana womukadzi muKenani.+ Idzi ndidzo mhuri dzaSimiyoni.+ 16  Aya ndiwo mazita evanakomana vaRevhi,+ maererano nemadzinza emhuri dzavo:+ Geshoni naKohati naMerari.+ Makore oupenyu hwaRevhi aiva makore zana nemakumi matatu nemanomwe. 17  Vanakomana vaGeshoni vaiva Ribhini naShimei,+ maererano nemhuri dzavo.+ 18  Vanakomana vaKohati vaiva Amramu naIzihari naHebroni naUzieri.+ Makore oupenyu hwaKohati aiva makore zana nemakumi matatu nematatu. 19  Vanakomana vaMerari vaiva Mari naMushi.+ Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaRevhi, maererano nemadzinza emhuri dzavo.+ 20  Zvino Amramu akawana Jokebhedhi hanzvadzi yababa vake kuti ave mudzimai wake.+ Gare gare akamuberekera Aroni naMosesi.+ Makore oupenyu hwaAmramu aiva makore zana nemakumi matatu nemanomwe. 21  Vanakomana vaIzihari vaiva Kora+ naNefegi naZikri. 22  Vanakomana vaUzieri vaiva Mishaeri naErizafani naSitri.+ 23  Zvino Aroni akawana Erishebha, mwanasikana waAminadhabhi, hanzvadzi yaNashoni,+ kuti ave mudzimai wake. Gare gare akamuberekera Nadhabhi naAbhihu, Eriyezari naItamari.+ 24  Vanakomana vaKora vaiva Asiri naErikana naAbhiyasafi.+ Idzi ndidzo dzaiva mhuri dzevaKora.+ 25  Eriyezari, mwanakomana waAroni+ akawana mumwe wevanasikana vaPutieri kuti ave mudzimai wake. Gare gare iye akamuberekera Finiyasi.+ Ava ndivo vakuru vemadzibaba evaRevhi, maererano nemhuri dzavo.+ 26  Ava ndivo Aroni naMosesi vakanzi naJehovha:+ “Budisai vanakomana vaIsraeri munyika yeIjipiti maererano nemauto avo.”+ 27  Ndivo vaitaura naFarao, mambo weIjipiti, kuti vabudise vanakomana vaIsraeri muIjipiti.+ Uyu ndiye Mosesi wacho naAroni. 28  Zvino pazuva iroro Jehovha akataura naMosesi ari munyika yeIjipiti,+ 29  Jehovha akataura naMosesi, achiti: “Ndini Jehovha.+ Udza Farao, mambo weIjipiti zvinhu zvose zvandiri kukutaurira.” 30  Mosesi akabva ati pamberi paJehovha: “Tarirai! Ndine miromo isina kudzingiswa, saka Farao anganditeerera sei?”+

Mashoko Emuzasi