Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Eksodho 5:1-23

5  Pashure paizvozvo Mosesi naAroni vakapinda, vakati kuna Farao:+ “Zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ‘Rega vanhu vangu vaende kurenje kuti vanondiitira mutambo.’”+  Asi Farao akati: “Jehovha ndianiko,+ kuti nditeerere inzwi rake kuti ndirege Israeri achienda?+ Jehovha wacho handitombomuzivi,+ uyezve, handisi kuzorega Israeri achienda.”+  Asi ivo vakati: “Mwari wevaHebheru ataura nesu.+ Tapota, tinoda kuenda rwendo rwemazuva matatu kurenje, tinobayira kuna Jehovha Mwari wedu;+ zvikasadaro angatirova nedenda kana kuti nebakatwa.”+  Mambo weIjipiti akati kwavari: “Mosesi naAroni, muri kuitirei kuti vanhu vasiye mabasa avo?+ Endai munotakura mitoro yenyu!”+  Farao akaenderera mberi achiti: “Tarirai! Vanhu vomunyika ino zvino vawanda,+ asi imi muri kuvaregedzesa kutakura mitoro.”+  Pazuva iroro Farao akabva arayira vaya vaishandisa vanhu nevatungamiriri vavo,+ achiti:  “Musaunganidza mashanga kuti mupe vanhu kuti vagadzire zvidhinha+ sezvamaiita. Regai vanozviunganidzira mashanga acho.  Muvatarirewo nhamba inodiwa yezvidhinha zvavaiita kare. Musambovatapudzira, nokuti vari kutoita zvokutamba zvavo.+ Ndokusaka vari kuchema, vachiti, ‘Tinoda kuenda, tinoda kunobayira kuna Mwari wedu!’+  Basa ngariremere varume vacho uye ngavariite, ngavarege kuteerera mashoko enhema.”+ 10  Naizvozvo vaya vaishandisa vanhu+ nevatungamiriri vavo vakabuda, vakati kuvanhu vacho: “Zvanzi naFarao, ‘Handichakupiyizve mashanga. 11  Endai munozvitsvakira mashanga chero kwamungaawana, nokuti mabasa enyu haasi kuzombotapudzwa.’”+ 12  Naizvozvo vanhu vacho vakapararira panyika yose yeIjipiti kuti vaunganidze mashanga acho. 13  Vaya vaivashandisa vakaramba vachivamanikidza,+ vachiti: “Pedzai mabasa enyu, mumwe nomumwe ngaapedze basa rake, zuva nezuva, sezvamaiita mashanga paaivapo.”+ 14  Gare gare vatungamiriri+ vevanakomana vaIsraeri, vakanga vagadzwa kuti vavatarisire nevakuru vebasa vaFarao, vairohwa,+ vachinzi: “Nei zuro nanhasi musina kupedza basa renyu ramakanzi muite rokugadzira zvidhinha+ sezvamaiita kare?”+ 15  Naizvozvo vatungamiriri+ vevanakomana vaIsraeri vakapinda vakatanga kuchemera Farao, vachiti: “Nei muchiitira vashandi venyu zvakadai? 16  Vashandi venyu havasi kupiwa mashanga asi ivo vari kutitaurira kuti, ‘Gadzirai zvidhinha!’ uye tarirai vashandi venyu vari kurohwa, asi vanhu venyu vari ivo vane mhosva.”+ 17  Asi iye akati: “Muri kutoita zvokutamba, muri kutoita zvokutamba zvenyu!”+ Ndokusaka muri kuti, ‘Tinoda kuenda, tinoda kunobayira kuna Jehovha.’+ 18  Zvino chiendai mushande! Kunyange musingazopiwi mashanga, munofanira kupa nhamba yakatarwa yezvidhinha.”+ 19  Zvino vatungamiriri vevanakomana vaIsraeri vakaona kuti vakanga vava munjodzi yakaipa pazvakanzi:+ “Musambotapudza kana chidhinha chimwe pazvidhinha zvinofanira kuitwa nomumwe nomumwe wenyu zuva nezuva.”+ 20  Pashure paizvozvo ivo vakasangana naMosesi naAroni,+ vakanga vamire ipapo kuti vasangane navo pavaibuda vachibva kuna Farao. 21  Ivo vakabva vati kwavari: “Jehovha ngaakutarirei uye akutongei,+ zvamaita kuti tisembure+ Farao nevashandi vake, kuti vaise bakatwa muruoko rwavo kuti vatiuraye.”+ 22  Mosesi akabva atendeukira kuna Jehovha+ akati: “Jehovha, nei maita kuti zvakaipa zvive pavanhu ava?+ Makanditumirei?+ 23  Nokuti kubvira panguva yandakaenda pamberi paFarao kunotaura nezita renyu,+ ave achiitira vanhu ava zvakaipa,+ uye hamuna kana kumbonunura vanhu venyu.”+

Mashoko Emuzasi