Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Eksodho 40:1-38

40  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti:  “Pazuva romwedzi wokutanga,+ pazuva rokutanga romwedzi wacho, umise tebhenekeri yetende rokusanganira.+  Uise areka yechipupuriro+ mukati mayo wovharidzira Areka neketeni.+  Upinze tafura+ worongedza zvinofanira kuva pamusoro payo, uye upinze chigadziko chemarambi+ wobatidza marambi acho.+  Uise atari yendarama yerusenzi+ pamberi peareka yechipupuriro, woisa chinhu chinovhara pasuo retebhenekeri panzvimbo yacho.+  “Unofanira kuisa atari+ yechinopiwa chinopiswa pamberi pesuo retebhenekeri yetende rokusanganira,  uye uise bheseni pakati petende rokusanganira neatari, uye uise mvura mukati maro.+  Ugadzire chivanze+ kumativi ose woisa chinhu chinovhara pagedhi+ rechivanze.  Utore mafuta okuzodza nawo+ wozodza tebhenekeri nezvose zviri mukati mayo,+ uinatse iyo nemidziyo yayo yose, kuti ive chinhu chitsvene. 10  Uzodze atari yechinopiwa chinopiswa nemidziyo yayo yose uye unatse atari,+ kuti ive atari tsvenetsvene.+ 11  Uzodze bheseni nechigadziko charo worinatsa. 12  “Unofanira kubva wauya naAroni nevanakomana vake pedyo nesuo retende rokusanganira wovageza nemvura.+ 13  Upfekedze Aroni nguo tsvene+ womuzodza,+ womutsvenesa, kuti ave mupristi wangu. 14  Pashure paizvozvo, uuye nevanakomana vake pedyo, wovapfekedza nguo refu.+ 15  Uvazodze sokuzodza kwaunenge waita baba vavo,+ kuti vave vapristi vangu, uye kuzodzwa kwavo kucharamba kuchivapa simba roupristi nokusingagumi muzvizvarwa zvavo zvose.”+ 16  Mosesi akaita maererano nezvose zvaakanga arayirwa naJehovha.+ Akaita izvozvo chaizvo. 17  Naizvozvo mumwedzi wokutanga, mugore rechipiri, pazuva rokutanga romwedzi wacho, tebhenekeri yakamiswa.+ 18  Mosesi paakamisa tebhenekeri yacho, akaisa zvigadziko+ zvayo pasi, akaisa mapuranga ayo emadziro+ nembariro dzayo,+ akamisa mbiru dzayo.+ 19  Akabva awaridza tende+ pamusoro petebhenekeri, akaisa chokufukidzisa+ chetende pamusoro payo, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 20  Pashure paizvozvo akatora Chipupuriro+ akachiisa muAreka,+ akaisa matanda+ paAreka, akaisa chifukidziro+ pamusoro peAreka.+ 21  Akabva apinza Areka mutebhenekeri, akaisa keteni+ rechinhu chinovhara panzvimbo yaro, akavharidzira areka yechipupuriro,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 22  Akaisawo tafura+ mutende rokusanganira kurutivi rwetebhenekeri nechokuchamhembe, kunze kweketeni, 23  akaronga mutsara wechingwa+ pamusoro payo pamberi paJehovha, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 24  Akabva aisa chigadziko chemarambi+ mutende rokusanganira pamberi petafura, kurutivi rwetebhenekeri nechokumaodzanyemba. 25  Akabva abatidza marambi+ acho pamberi paJehovha, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 26  Akaisawo atari+ yendarama mutende rokusanganira pamberi peketeni, 27  kuti apfungaidzire rusenzi pairi,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 28  Akazopedzisira nokuisa chinhu chinovhara+ pasuo retebhenekeri munzvimbo yacho. 29  Akaisa atari+ yechinopiwa chinopiswa pasuo retebhenekeri yetende rokusanganira, kuti apisire chinopiwa chinopiswa+ nechinopiwa chezviyo pairi, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 30  Akabva aisa bheseni pakati petende rokusanganira neatari, akaisa mvura yokugeza mariri.+ 31  Mosesi naAroni nevanakomana vake vakagezera maoko avo netsoka dzavo mariri. 32  Pavaipinda mutende rokusanganira nepavaiswedera pedyo neatari, vaigeza,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 33  Akazomisa jira rechivanze+ kupoterera tebhenekeri neatari, akaisa chinhu chinovhara pagedhi rechivanze.+ Naizvozvo Mosesi akapedza basa racho. 34  Zvino gore+ rakafukidza tende rokusanganira, kubwinya kwaJehovha kukazadza tebhenekeri. 35  Mosesi haana kukwanisa kupinda mutende rokusanganira, nokuti gore+ racho rakagara pamusoro payo uye kubwinya kwaJehovha kwakazadza tebhenekeri.+ 36  Zvino paisimuka gore richibva pamusoro petebhenekeri, vanakomana vaIsraeri vaiputsa musasa muzvikamu zvose zvorwendo rwacho.+ 37  Asi kana gore risina kusimuka, vaisaputsa musasa kusvikira zuva raraisimuka.+ 38  Nokuti gore raJehovha rakanga riri pamusoro petebhenekeri masikati, uye moto wairamba uri pamusoro payo usiku pamberi peimba yose yaIsraeri muzvikamu zvavo zvose zvorwendo rwacho.+

Mashoko Emuzasi