Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Eksodho 4:1-31

4  Zvisinei, Mosesi akapindura kuti: “Ko kana vakasanditenda uye vakasateerera inzwi rangu,+ nokuti vachati, ‘Jehovha haana kuzviratidza kwauri.’”  Jehovha akabva ati kwaari: “Chii icho chiri muruoko rwako?” iye akati: “Itsvimbo.”+  Iye achibva ati: “Ikande pasi.” Naizvozvo akaikanda pasi, ikava nyoka;+ Mosesi akatanga kuitiza.  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Tambanudza ruoko rwako uibate muswe.” Naizvozvo akatambanudza ruoko rwake akaibata, ikava tsvimbo muchanza chake.  “Kuitira kuti,” sokutaura kwaakaita, “vatende kuti Jehovha Mwari wemadzitateguru avo,+ Mwari waAbrahamu,+ Mwari waIsaka+ naMwari waJakobho,+ akazviratidza kwauri.”+  Zvino Jehovha akabva atizve kwaari: “Ndapota, isa ruoko rwako muchipfuva chako.” Naizvozvo akaisa ruoko rwake muchipfuva chake. Paakarubudisa, akaona ruoko rwake rwava nemaperembudzi akaita sechando!+  Apedza izvozvo akati: “Dzorera ruoko rwako muchipfuva chako.” Naizvozvo akadzorera ruoko rwake muchipfuva chake. Paakarubudisa muchipfuva chake, akaona rwaita seimwe nyama yake yose!+  Iye akati: “Kana vasingazokutendi uye vasingazoteereri inzwi rechiratidzo chokutanga, vachatenda inzwi rechiratidzo chinotevera.+  Zvino kana vasingazotendi kunyange zviratidzo zviviri izvi uye vasingazoteereri inzwi rako,+ utore mvura muRwizi rwaNire woidururira paivhu rakaoma; mvura yauchatora muRwizi rwaNire ichava, chokwadi ichava ropa paivhu rakaoma.”+ 10  Zvino Mosesi akati kuna Jehovha: “Pamusoroi, Jehovha, asi ini handisi munhu anogona kutaura zvakanaka, kubvira nezuro kana kubvira kare kana kubvira pamakataura nomushumiri wenyu, nokuti ndinondandamira uye ndine chirimi.”+ 11  Jehovha akati kwaari: “Ndiani akaita muromo womunhu, ndiani anoita mbeveve kana matsi kana anoona zvakanaka kana bofu? Handisi ini Jehovha here?+ 12  Naizvozvo zvino chienda, uye ini ndichava nomuromo wako uye ndichakudzidzisa zvaunofanira kutaura.”+ 13  Asi iye akati: “Pamusoroi, Jehovha, ndapota, asi tumai henyu mumwe, chero wamuchatuma.” 14  Jehovha akabva atsamwira Mosesi kwazvo, akati: “Aroni muRevhi haasi mukoma wako here?+ Ndinoziva kuti anogona kutaura zvakanaka. Uyezve, tarira ari kuuya kuzokuchingura. Paachakuona, achafara kwazvo mumwoyo make.+ 15  Utaure naye woisa mashoko acho mumuromo make;+ ini ndichava nomuromo wako nomuromo wake,+ uye ndichakudzidzisai zvamunofanira kuita.+ 16  Iye achataura nevanhu achikumiririra; achava muromo wako,+ uye iwe uchava saMwari kwaari.+ 17  Uende netsvimbo iyi iri muruoko rwako kuti uite zviratidzo nayo.”+ 18  Naizvozvo Mosesi akaenda, akadzokera kuna Jetro vatezvara vake, akati kwavari:+ “Ndapota, ndinoda kuenda, ndidzokere kuhama dzangu dziri muIjipiti kuti ndione kana dzichiri kurarama.”+ Naizvozvo Jetro akati kuna Mosesi: “Enda norugare.”+ 19  Izvozvo zvapera, Jehovha akati kuna Mosesi ari muMidhiyani: “Enda, dzokera kuIjipiti, nokuti varume vose vakanga vachivhima mweya wako vakafa.”+ 20  Mosesi akabva atora mudzimai wake nevanakomana vake, akavakwidza pambongoro, akadzokera kunyika yeIjipiti. Mosesi akaendawo netsvimbo yaMwari wechokwadi iri muruoko rwake.+ 21  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Kana waenda uye wadzokera kuIjipiti, uve nechokwadi chokunoita zvishamiso zvose zvandaisa muruoko rwako pamberi paFarao.+ Asi ini ndicharega mwoyo wake uchioma;+ uye haazoregi vanhu vachienda.+ 22  Unoti kuna Farao, ‘Zvanzi naJehovha: “Israeri ndiye mwanakomana wangu, dangwe rangu.+ 23  Ndinoti kwauri: Rega mwanakomana wangu aende kuti andishumire. Asi kana ukasamubvumira kuenda, tarira ndichauraya mwanakomana wako, iro dangwe rako.”’”+ 24  Zvino vari mumugwagwa panzvimbo yokurara,+ Jehovha akasangana naye,+ akaramba achitsvaka nzira yokumuuraya nayo.+ 25  Zipora+ akazotora dombo rakaoma kwazvo akacheka chikanda chepamberi chomwanakomana wake,+ akachigunzvisa tsoka dzake, akati: “Nokuti uri muroori weropa kwandiri.” 26  Naizvozvo akamurega. Panguva iyoyo akati: “Uri muroori weropa,” nokuda kwokudzingiswa kwacho. 27  Zvino Jehovha akati kuna Aroni: “Enda unochingura Mosesi kurenje.”+ Naizvozvo akaenda, akanomuchingura mugomo raMwari wechokwadi,+ akamutsvoda. 28  Mosesi akaudza Aroni mashoko ose aJehovha, uyo akanga amutuma,+ nezviratidzo zvose zvaakanga amurayira kuti aite.+ 29  Pashure paizvozvo Mosesi naAroni vakaenda, vakaunganidza varume vakuru vose vevanakomana vaIsraeri.+ 30  Aroni akabva ataura mashoko ose akanga audzwa Mosesi naJehovha,+ uye akaita zviratidzo+ vanhu vakatarira. 31  Vanhu vakabva vatenda.+ Pavakanzwa kuti Jehovha akanga afunga+ nezvevanakomana vaIsraeri uye kuti akanga aona kutambudzika kwavo,+ vakabva vakotama, vakagwadama.+

Mashoko Emuzasi