Eksodho 39:1-43

39  Vakagadzirawo nguo+ dzakarukwa neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi+ dzokuti vashumire nadzo munzvimbo tsvene.+ Nokudaro vakagadzira nguo tsvene+ dzaAroni, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.  Naizvozvo akagadzira efodhi+ achishandisa ndarama, neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa.  Vakabva vapfura marata endarama kuti ave matetetete, iye akaacheka kuva tutambo twokurukirira mushinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo, rikava basa romunhu anomenda.+  Vakaigadzirira machira maviri epamapfudzi akanga akabatanidzwa. Yakanga yakabatanidzwa kumusoro kwayo kuviri.  Bhandi rokuisungisa zvakasimba raiva pairi, rakanga riri reshinda dzakafanana maererano nemarukirwo aro, rendarama, shinda yebhuruu, nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.  Vakabva vagadzira matombo eonikisi+ akaiswa mutufuremu twendarama, akanga akanyorwa achiita zvokutemerwa sokunyorwa kunoitwa chisimbiso maererano nemazita evanakomana vaIsraeri.+  Naizvozvo akaaisa pamachira epamapfudzi eefodhi kuti ave matombo okuyeuchidza+ vanakomana vaIsraeri, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.  Akabva agadzira homwe yepachipfuva+ sokugadzira kunoita munhu anomenda, sokugadzirwa kunoitwa efodhi, nendarama, shinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa.+  Yaiva nemativi mana akaenzana kana yapetwa. Vakagadzira homwe yepachipfuva, yaiti kana yapetwa, yaiva yakareba sepanosvika minwe yoruoko yakatambanudzwa uye yakafarawo saizvozvo.+ 10  Vakabva vaisa mitsara mina yematombo pairi. Mutsara wokutanga waiva wematombo anoti, rubhi, topazi neemaradhi.+ 11  Mutsara wechipiri+ waiva wetokoizi, safaya+ nejaspa.+ 12  Mutsara wechitatu+ waiva wedombo rereshemu, agati neametesti. 13  Mutsara wechina+ waiva wekrisoriti, onikisi+ nejedhi. Akanga akaiswa mutufuremu twendarama mumakomba awo. 14  Matombo acho aiva maererano nemazita evanakomana vaIsraeri. Aiva gumi nemaviri maererano nemazita avo, akanyorwa achiita zvokutemerwa sokunyorwa kunoitwa chisimbiso, rimwe nerimwe maererano nezita raro nokuda kwemadzinza gumi nemaviri.+ 15  Pahomwe yepachipfuva vakagadzira cheni dzakamonwa, dzakaita setambo yakakoswa, dzendarama chaiyo.+ 16  Vakabva vagadzira tufuremu twuviri twendarama nemarin’i maviri endarama, vakaisa marin’i acho maviri pamakona maviri ehomwe yepachipfuva.+ 17  Pashure paizvozvo vakapinza tambo dzacho mbiri dzendarama nomumarin’i maviri aiva pamakona ehomwe yepachipfuva.+ 18  Zvino vakapinza miromo miviri yetambo dzacho mbiri nomutufuremu twuviri. Vakabva vadziisa pamachira epamapfudzi eefodhi, nechemberi kwayo.+ 19  Vakagadzirawo marin’i maviri endarama, vakaaisa pamakona maviri ehomwe yepachipfuva pamupendero wayo uri kurutivi ruri pedyo neefodhi nechomukati.+ 20  Vakabva vagadzira marin’i maviri endarama, vakaaisa pamachira maviri epamapfudzi eefodhi anobva pasi, nechemberi kwayo, pedyo nepayakabatanidzwa napo, pamusoro pebhandi reefodhi.+ 21  Vakazosungirira homwe yepachipfuva nemarin’i ayo pamarin’i eefodhi vachishandisa tambo yebhuruu, kuti irambe iri pamusoro pebhandi reefodhi uye kuti homwe yepachipfuva irege kubva pamusoro peefodhi, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.+ 22  Akabva agadzira jasi reefodhi risina maoko,+ rikava basa romuruki, rose zvaro neshinda yebhuruu. 23  Huro yejasi risina maoko yakanga iri pakati paro, yakafanana nehuro yenguo yokuzvidzivirira nayo ine simbi. Huro yaro yakanga iine mukombero kumativi ose kuti rirege kubvaruka.+ 24  Vakabva vagadzira pamupendero wejasi risina maoko mapomegraneti eshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi, zvakakoswa pamwe chete.+ 25  Vakagadzirawo mabhero endarama chaiyo, vakaisa mabhero acho pakati pemapomegraneti+ pamusoro pomupendero wejasi risina maoko kupoterera, pakati pemapomegraneti; 26  bhero nepomegraneti, bhero nepomegraneti pamupendero wejasi risina maoko kupoterera,+ kuti vazvishandise kushumira, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 27  Vakagadzirirawo Aroni nevanakomana vake nguo dzerineni+ yakanaka kwazvo, rikava basa romuruki, 28  nengowani+ yerineni yakanaka kwazvo nezvishongo zvomumusoro+ zverineni yakanaka kwazvo nezvikabudura zverineni+ zvakagadzirwa nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa, 29  nebhandi rejira+ rakagadzirwa nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi, rikava basa romuruki, sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 30  Vakazogadzira karata kaipenya, icho chiratidzo chitsvene chokutsaurira, kakagadzirwa nendarama chaiyo, vakanyora pakari mashoko sokunyorwa kunoitwa chisimbiso, kuti: “Utsvene ndohwaJehovha.”+ 31  Vakabva vaisa tambo yebhuruu pakari kuti vakaise pangowani nechepamusoro,+ sezvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha. 32  Naizvozvo basa rose retebhenekeri yetende rokusanganira rakapera, pakuti vanakomana vaIsraeri vakaramba vachiita maererano nezvose zvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.+ Vakaita izvozvo chaizvo. 33  Zvino vakauya netebhenekeri+ kuna Mosesi, tende+ nemidziyo yaro yose, + zvokukochekera nazvo zvayo,+ mapuranga ayo emadziro,+ mbariro dzayo+ nembiru dzayo nezvigadziko zvayo,+ 34  nechokufukidzisa chayo chematehwe emakondohwe akaiswa ruvara+ rutsvuku nechokufukidzisa chayo chematehwe emasiri+ neketeni rechinhu chinovhara,+ 35  neareka+ yechipupuriro nematanda ayo+ nechifukidziro,+ 36  tafura,+ midziyo+ yayo yose nechingwa chokuratidzira, 37  chigadziko chemarambi+ chendarama chaiyo, marambi acho, mutsara wemarambi,+ nemidziyo+ yacho yose nemafuta okuvhenekesa,+ 38  neatari+ yendarama nemafuta okuzodza nawo,+ rusenzi inonhuhwirira+ nechinhu chinovhara+ pasuo retende, 39  atari+ yemhangura nesefa+ yayo yemhangura, matanda+ ayo nemidziyo+ yayo yose, bheseni+ nechigadziko charo,+ 40  jira rokurembedza+ rechivanze, mbiru dzaro+ nezvigadziko zvadzo+ nechinhu chinovhara+ pagedhi rechivanze, tambo dzayo+ dzetende nehoko dzayo+ nemidziyo yose+ yokushandisa patebhenekeri, yetende rokusanganira, 41  nguo+ dzakarukwa dzokushumira nadzo munzvimbo tsvene, nguo tsvene+ dzomupristi Aroni nenguo dzevanakomana vake dzokuti vashande nadzo sevapristi.+ 42  Vanakomana vaIsraeri vakaita basa rose saizvozvo, maererano nezvose zvakanga zvarayirwa Mosesi naJehovha.+ 43  Zvino Mosesi akatarira basa racho rose, akaona kuti vakanga variita sezvakanga zvarayirwa naJehovha. Ndizvo zvavakanga vaita. Naizvozvo Mosesi akavakomborera.+

Mashoko Emuzasi