Eksodho 37:1-29

37  Zvino Bhezareri+ akagadzira Areka+ nomuti womubayamhondoro. Yakanga yakareba makubhiti maviri nehafu, yakafara kubhiti rimwe nehafu, uye yakakwirira kubhiti rimwe nehafu.+  Akaifukidza nendarama chaiyo mukati nokunze, akaigadzirira bhandi rendarama raiipoteredza.+  Pashure paizvozvo akaiumbira marin’i endarama, okuisa pamusoro pemakumbo ayo mana, marin’i maviri ari kune rumwe rutivi rwayo uye marin’i maviri ari kune rumwe rutivi rwayo.+  Akagadzirawo matanda omubayamhondoro, akaafukidza nendarama.+  Akabva apinza matanda okutakurisa Areka mumarin’i aiva mumativi eAreka.+  Zvino akagadzira chifukidziro+ chendarama chaiyo. Chakanga chakareba makubhiti maviri nehafu, chakafara kubhiti rimwe nehafu.+  Akagadzirawo makerubhi maviri endarama. Akaagadzira nenyundo ari kumativi maviri echifukidziro chacho.+  Kerubhi rimwe raiva kurutivi rwouko, uye rimwe kerubhi raiva kurutivi ruri kuno. Akagadzira makerubhi ari pamusoro pechifukidziro kumativi acho maviri.+  Akava makerubhi akanga akatambanudzira mapapiro awo maviri kumusoro, achivhara chifukidziro nemapapiro awo,+ zviso zvawo zvakatarirana. Zviso zvemakerubhi zvakanga zvakatarira pachifukidziro.+ 10  Akagadzirawo tafura yomubayamhondoro.+ Yakanga yakareba makubhiti maviri, yakafara kubhiti rimwe, uye yakakwirira kubhiti rimwe nehafu.+ 11  Akabva aifukidza nendarama chaiyo, akaigadzirira bhandi rendarama rakanga rakaipoteredza.+ 12  Akaigadzirirawo mukombero waiva noupamhi hwechanza wakanga wakaipoteredza uye akagadzira bhandi rendarama nokuda kwomukombero wayo waiipoteredza.+ 13  Akaiumbirawo marin’i mana endarama, akaisa marin’i acho pamakona mana aiva emakumbo mana.+ 14  Marin’i acho aiva pedyo nomukombero, kuti abate matanda okutakurisa tafura yacho.+ 15  Akabva agadzira matanda omubayamhondoro okutakurisa tafura, akaafukidza nendarama.+ 16  Apedza izvozvo akagadzira midziyo yepatafura achishandisa ndarama chaiyo, madhishi ayo nemakapu ayo nendiro dzayo nemajagi ayo aizoshandiswa kudurura zvinonwiwa.+ 17  Akabva agadzira chigadziko chemarambi+ nendarama chaiyo. Akagadzira chigadziko chacho chemarambi nenyundo. Mativi acho nemapazi acho, kapu dzacho, mapfundo acho nemaruva acho akatumbuka zvaibva pachiri.+ 18  Mapazi matanhatu aibuda mumativi acho, mapazi matatu echigadziko chemarambi aibuda kune rumwe rutivi rwacho uye mapazi matatu echigadziko chemarambi aibuda kune rumwe rutivi rwacho.+ 19  Makapu matatu akaumbwa semaruva omuarumondi aiva pamapazi ari kudivi rimwe chete, aine mapfundo nemaruva akatumbuka zvichitevedzana zvichiti apa pfundo apa ruva rakatumbuka; uye makapu matatu akaumbwa semaruva omuarumondi aiva pane mamwe mapazi kune rimwe divi racho, mapfundo nemaruva akatumbuka zvichitevedzana zvichiti apa pfundo apa ruva rakatumbuka. Ndizvo zvakanga zvakaita mapazi matanhatu anobuda pachigadziko chemarambi.+ 20  Pachigadziko chemarambi paiva nemakapu mana akaumbwa semaruva omuarumondi, mapfundo acho nemaruva akatumbuka zvichitevedzana zvichiti apa pfundo apa ruva rakatumbuka.+ 21  Pfundo raiva pasi pemapazi maviri raibuda pachiri, uye pfundo raiva pasi pemamwe mapazi maviri raibuda pachiri uye pfundo raiva pasi pemamwezve mapazi maviri raibuda pachiri, nokuda kwemapazi matanhatu aibuda pachigadziko chemarambi.+ 22  Mapfundo awo nemapazi awo zvaibuda pachiri. Chose zvacho chaiva chinhu chimwe chete chakagadzirwa nenyundo, chendarama chaiyo.+ 23  Akabva agadzira marambi acho manomwe nezvokudzimisa marambi zvacho nemidziyo yokuisira moto achishandisa ndarama chaiyo.+ 24  Akachigadzira icho pamwe chete nemidziyo yacho yose netarenda rimwe chete rendarama chaiyo. 25  Zvino akagadzira atari yerusenzi+ nomuti womubayamhondoro.+ Yakanga yakareba kubhiti rimwe chete uye yakafara kubhiti rimwe chete, iine mativi mana akaenzana, uye yakanga yakakwirira makubhiti maviri. Nyanga dzayo dzakanga dzakabuda pairi.+ 26  Akabva aifukidza nendarama chaiyo, pamusoro payo nomumativi ayo ose nenyanga dzayo, akaigadzirira bhandi rendarama raiipoteredza.+ 27  Akaigadzirira marin’i maviri endarama nechepasi pebhandi rayo pamativi maviri ayo, pamativi ayo maviri akatarirana, kuti abate matanda okuitakura nawo.+ 28  Pashure paizvozvo akagadzira matanda omuti womubayamhondoro, akaafukidza nendarama.+ 29  Akagadzirawo mafuta matsvene okuzodza nawo,+ nerusenzi+ chaiyo, inonhuhwirira, rikava basa romugadziri wemafuta okuzora.

Mashoko Emuzasi