Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Eksodho 36:1-38

36  “Zvino Bhezareri anofanira kushanda pamwe chete naOhoriyabhi+ nevarume vose vane mwoyo yakachenjera vakapiwa uchenjeri+ nokunzwisisa+ naJehovha muzvinhu izvi, kuti vazive maitirwo ebasa rose rebasa dzvene maererano nezvose zvakarayirwa naJehovha.”+  Mosesi akashevedza Bhezareri naOhoriyabhi nevarume vose vaiva nemwoyo yakachenjera vaiva nemwoyo yakanga yaiswa uchenjeri naJehovha,+ vanhu vose vakanga vakurudzirwa nemwoyo yavo kuti vauye kubasa kuti variite.+  Zvino vakatora pamberi paMosesi mupiro+ wose uyo vanakomana vaIsraeri vakanga vauya nawo kuti ushandiswe pabasa dzvene kuti variite, asi vapedzisira kutaurwa nezvavo vakaramba vachiuya kwaari nechinopiwa chokuzvidira mangwanani oga oga.  Zvino vanhu vose vakachenjera vakanga vachiita basa dzvene vakatanga kuuya, murume mumwe pashure pomumwe, vachibva kubasa ravo ravakanga vachiita,  vakati kuna Mosesi: “Vanhu vari kuuya nezvakawandisa kupfuura zvinodiwa pakuita basa rakarayirwa naJehovha kuti riitwe.”  Naizvozvo Mosesi akarayira kuti vaite kuti chiziviso chipiwe mumusasa wose, vachiti: “Varume nevakadzi, chiregai kugadzirazve zvinhu zvomupiro mutsvene.” Naizvozvo vanhu vakadziviswa kuuya nawo.  Zvinhu zvacho zvakakwana nokuda kwebasa rose raida kuitwa, zvimwe zvikasara.  Zvino vose vaiva nemwoyo yakachenjera+ vaiva pakati pevaya vaiita basa racho vakagadzira tebhenekeri,+ machira gumi etende akagadzirwa nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi; akaagadzira achiisa mifananidzo yemakerubhi, sezvinoitwa nomunhu anomenda.  Jira rimwe nerimwe retende rakanga rakareba makubhiti makumi maviri nemasere, uye jira rimwe nerimwe retende rakanga rakafara makubhiti mana. Machira ose etende akanga akakura zvakafanana. 10  Akabva abatanidza machira mashanu etende,+ uye akabatanidza mamwe machira acho etende mashanu. 11  Pashure paizvozvo akagadzira zvishwe neshinda yebhuruu pamupendero wejira rimwe retende kwokupedzisira pakabatanidzwa. Akaita saizvozvo pamupendero wejira retende rokupedzisira kune rumwe rutivi paaibatana.+ 12  Akagadzira zvishwe makumi mashanu pajira rimwe retende, uye akagadzira zvishwe makumi mashanu kwokupedzisira kwejira retende raiva kune rumwe rutivi rwakabatanidzwa, zvishwe zvacho zvakatarirana.+ 13  Akazogadzirawo zvokukochekera nazvo zvendarama makumi mashanu, akabatanidza machira etende achishandisa zvokukochekera nazvo, zvokuti iwo akava tebhenekeri imwe.+ 14  Akagadzira machira etende nemvere dzembudzi nokuda kwetende repamusoro petebhenekeri. Akagadzira machira gumi nerimwe etende.+ 15  Jira rimwe nerimwe retende rakanga rakareba makubhiti makumi matatu, uye jira rimwe nerimwe retende rakanga rakafara makubhiti mana. Machira gumi nerimwe etende akanga akakura zvakafanana.+ 16  Akabva abatanidza machira mashanu etende ari oga uye mamwe machira etende matanhatu ari oga.+ 17  Akabva agadzirawo zvishwe makumi mashanu pamupendero wejira retende rokupedzisira paaibatana, uye akagadzira zvishwe makumi mashanu pamupendero werimwe jira retende raibatana naro.+ 18  Pashure paizvozvo akagadzirawo zvokukochekera nazvo zvemhangura makumi mashanu zvokubatanidza nazvo tende racho kuti rive chinhu chimwe chete.+ 19  Akagadzira chokufukidzisa chetende nematehwe emakondohwe akaiswa ruvara rutsvuku uye chokufukidzisa chematehwe emasiri+ chokuisa pamusoro.+ 20  Akabva agadzira mapuranga emadziro etebhenekeri nomubayamhondoro,+ okumisa kumucheto. 21  Puranga rimwe remadziro rakanga rakareba makubhiti gumi, uye puranga rimwe nerimwe remadziro rakanga rakafara kubhiti rimwe nehafu.+ 22  Puranga remadziro rimwe nerimwe raiva nemiromo miviri yokuribatanidza nerimwe racho. Akaita saizvozvo nemamwe mapuranga emadziro ose etebhenekeri.+ 23  Naizvozvo akagadzira mapuranga emadziro etebhenekeri, mapuranga makumi maviri emadziro okurutivi rwakatarira kuNegebhu, kumaodzanyemba.+ 24  Akagadzira zvigadziko makumi mana zvesirivha zvokuisa pasi pemapuranga makumi maviri emadziro, zvigadziko zviviri zviri pasi pepuranga remadziro raiva nemiromo yaro miviri uye zvigadziko zviviri zviri pasi perimwe puranga remadziro raiva nemiromo yaro miviri.+ 25  Akagadzira mapuranga makumi maviri emadziro+ nokuda kworumwe rutivi rwetebhenekeri, rutivi rwokuchamhembe 26  nezvigadziko zvawo zvesirivha makumi mana, zvigadziko zviviri zviri pasi pepuranga remadziro rimwe chete uye zvigadziko zviviri zviri pasi perimwe puranga remadziro.+ 27  Akagadzira mapuranga matanhatu emadziro nokuda kwezvikamu zveshure zvetebhenekeri nechokumavirira.+ 28  Akagadzira mapuranga maviri emadziro kuti ave mbiru dzepamakona etebhenekeri pazvikamu zvayo zviviri zveshure.+ 29  Akanga akagadzirwa zvakafanana nechepasi uye pamwe chete akanga akafanana kusvikira kumusoro kwerimwe nerimwe parin’i yokutanga. Akaita saizvozvo kwadziri dzose, kumbiru mbiri dzepamakona.+ 30  Naizvozvo iwo akasvika mapuranga emadziro masere uye zvigadziko zvawo zvesirivha zvakasvika gumi nezvitanhatu, zvigadziko zviviri zviri pedyo nezvimwe zvigadziko zviviri pasi pepuranga remadziro rimwe nerimwe.+ 31  Akagadzira mbariro dzomubayamhondoro, shanu nokuda kwemapuranga emadziro orutivi rumwe chete rwetebhenekeri+ 32  uye mbariro shanu nokuda kwemapuranga emadziro orumwe rutivi rwetebhenekeri uye mbariro shanu nokuda kwemapuranga emadziro etebhenekeri nokuda kwezvikamu zviviri zveshure zviri nechokumavirira.+ 33  Akabva agadzira mbariro yepakati yokuti ipinde nepakati pemapuranga emadziro ichibva kune rumwe rutivi ichienda kune rumwe rwacho.+ 34  Akafukidza mapuranga acho emadziro nendarama, akagadzira marin’i awo nendarama kuti abate mbariro, uye akafukidza mbariro dzacho nendarama.+ 35  Zvino akagadzira keteni+ neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa. Akarigadzira achiriisa mifananidzo yemakerubhi,+ rikava basa romunhu anomenda. 36  Akabva arigadzirira mbiru ina dzomubayamhondoro, akadzifukidza nendarama, hoko dzadzo dzaiva dzendarama, uye akadziumbira zvigadziko zvina zvesirivha.+ 37  Akagadzirawo chinhu chinovhara pasuo retende neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa, rikava basa romuruki,+ 38  nembiru dzaro shanu nehoko dzadzo. Akafukidza misoro yadzo nepadzaibatana nendarama, asi zvigadziko zvadzo zvishanu zvaiva zvemhangura.+

Mashoko Emuzasi