Eksodho 34:1-35

34  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Veza mahwendefa maviri ematombo akaita seokutanga,+ ndinyore pamahwendefa acho mashoko aiva pamahwendefa okutanga,+ awakaputsa.+  Gadzirira mangwanani, zvauchakwira muGomo reSinai mangwanani, womira pedyo neni ipapo pamusoro pegomo racho.+  Asi ngaparege kuva neanokwira newe, uyewo ngaparege kuva nomunhu anoonekwa mugomo racho rose.+ Makwai nemombe ngazviregewo kufura pamberi pegomo iroro.”+  Naizvozvo Mosesi akaveza mahwendefa maviri ematombo akaita seokutanga uye iye akafumomuka, akakwira muGomo reSinai, sezvaakanga arayirwa naJehovha, uye akanga aine mahwendefa maviri ematombo muruoko rwake.  Jehovha akaburuka+ ari mugore, akamira naye ipapo, akadana zita raJehovha.+  Jehovha akapfuura nepamberi pechiso chake achizivisa kuti: “Jehovha, Jehovha, Mwari ane ngoni+ nenyasha,+ anononoka kutsamwa+ uye azere nomutsa worudo,+ nechokwadi,+  anochengetera vane zviuru mutsa worudo,+ anoregerera kukanganisa, kudarika uye chivi,+ asi asingazomboregi kuranga,+ anoranga vanakomana nevazukurukomana nokuda kwokukanganisa kwemadzibaba kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechizvarwa chechina.”+  Mosesi akabva akurumidza kukotama, akagwadama.+  Akabva ati: “Haiwa Jehovha, zvino kana mandinzwira nyasha, ndapota, Jehovha ngaafambe ari pakati pedu,+ nokuti ivo vanhu vane mitsipa yakaoma,+ mutikanganwire kukanganisa kwedu nechivi chedu,+ mutione senhaka yenyu.”+ 10  Iye akatiwo: “Tarira ndiri kuita sungano: Ndichaita zvinhu zvinoshamisa pamberi pevanhu vako vose, zvisati zvamboitwa panyika pose kana pakati pemamwe marudzi ose;+ vanhu vose vauri pakati pavo vachaona basa raJehovha, nokuti chinhu chandichaita ndichikushandisa chinotyisa.+ 11  “Zvino iwe chengeta zvandiri kukurayira nhasi.+ Tarira ndichadzinga vaAmori nevaKenani nevaHiti nevaPerizi nevaHivhi nevaJebhusi pamberi pako.+ 12  Chenjerera kuti usaita sungano nevagari vomunyika yauri kuenda kwairi,+ kuti irege kuva musungo kwauri.+ 13  Asi muputse atari dzavo, muputse shongwe dzavo tsvene, uye muteme matanda avo matsvene.+ 14  Nokuti haufaniri kugwadamira mumwe mwari,+ nokuti Jehovha, ane zita rokuti Ane Godo, ndiMwari ane godo;+ 15  kuti urege kuita sungano nevagari vomunyika yacho, nokuti vachaita unzenza navanamwari vavo,+ vobayira zvibayiro kuna vanamwari vavo,+ uye mumwe achakukoka, wodya zvimwe pachibayiro chake.+ 16  Iwe uchabva watorera vanakomana vako vamwe vanasikana vavo,+ uye vanasikana vavo vachaita unzenza navanamwari vavo, voita kuti vanakomana vako vaite unzenza navanamwari vavo.+ 17  “Usazvigadzirira vanamwari vezvidhori zvakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa.+ 18  “Unofanira kuchengeta mutambo wemakeke asina kuviriswa.+ Udye makeke asina kuviriswa, sezvandakakurayira, kwemazuva manomwe panguva yakatarwa mumwedzi waAbhibhi,+ nokuti wakabuda muIjipiti mumwedzi waAbhibhi. 19  “Zvose zvinotanga kuvhura chibereko ndezvangu,+ uye pazvipfuwo zvako zvose, nzombe yokutanga negondohwe rokutanga ndezvangu.+ 20  Unofanira kudzikinura mwana wokutanga wembongoro uchishandisa gwai.+ Asi kana usingazomudzikinuri, unofanira kubva watyora mutsipa wake. Unofanira kudzikinura matangwe ose evanakomana vako.+Ngavarege kuuya pamberi pangu vasina chinhu.+ 21  “Unofanira kushanda mazuva matanhatu, asi uchengete sabata pazuva rechinomwe.+ Uchengete sabata munguva yokurima nomunguva yokukohwa.+ 22  “Uite mutambo wako wemavhiki nezvibereko zvinotanga kuibva zvegoho regorosi,+ nomutambo wokuunganidza pakupera kwegore.+ 23  “Vanhurume vako vose ngavauye+ pamberi paIshe wechokwadi, Jehovha, Mwari waIsraeri, katatu pagore. 24  Nokuti ndichadzinga marudzi pamberi pako,+ ndichakudza nharaunda yako;+ uye hapana munhu achachiva nyika yako paunenge uchienda kunoona chiso chaJehovha Mwari wako katatu pagore.+ 25  “Usabayira ropa rechibayiro changu pamwe chete nezvinhu zvakaiswa mbiriso.+ Chibayiro chomutambo wepaseka hachifaniri kurara kusvikira mangwanani.+ 26  “Unofanira kuuya nezvibereko zvomunda wako zvakanaka kwazvo zvinotanga kuibva+ kuimba yaJehovha Mwari wako.+ “Usabika mbudzana nomukaka waamai vayo.”+ 27  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Nyora mashoko aya,+ nokuti ndinoita sungano newe naIsraeri maererano nemashoko aya.”+ 28  Iye akaramba ari ikoko naJehovha kwemazuva makumi mana nousiku makumi mana. Haana kudya zvokudya uye haana kunwa mvura.+ Akanyora mashoko esungano yacho pamahwendefa, iwo Mashoko Gumi.+ 29  Zvino Mosesi paakaburuka muGomo reSinai, mahwendefa maviri eChipupuriro aiva muruoko rwaMosesi paakaburuka mugomo racho,+ asi Mosesi haana kuziva kuti ganda rechiso chake raipenya nokuda kwokutaura naye kwaakanga aita.+ 30  Aroni nevanakomana vose vaIsraeri pavakaona Mosesi, vakaona ganda rechiso chake richipenya, vakatya kuswedera pedyo naye.+ 31  Zvino Mosesi akavashevedza. Naizvozvo Aroni nemachinda ose eungano vakadzoka kwaari, Mosesi akataura navo. 32  Pashure paizvozvo, vanakomana vose vaIsraeri vakaswedera pedyo naye, akavarayira zvose zvaakanga audzwa naJehovha muGomo reSinai.+ 33  Mosesi paaipedza kutaura navo, aiisa chifukidziro pachiso chake.+ 34  Asi Mosesi paaienda pamberi paJehovha kunotaura naye, aibvisa chifukidziro chacho kusvikira abuda.+ Aibuda otaura nevanakomana vaIsraeri zvaairayirwa.+ 35  Vanakomana vaIsraeri pavaiona chiso chaMosesi, kuti ganda rechiso chaMosesi riri kupenya;+ Mosesi aidzorera chifukidziro pachiso chake kusvikira apinda kuti anotaura naye.+

Mashoko Emuzasi