Eksodho 31:1-18

31  Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti:  “Tarira, ndinoshevedza Bhezareri+ mwanakomana waUrai mwanakomana waHeri wedzinza raJudha nezita.+  Ndichamuzadza nomudzimu waMwari kuti ave nouchenjeri, nokunzwisisa, nezivo, uye kuti ave nyanzvi muumhizha hwemarudzi ose,+  kuti afunge mazano, kuti ashande nendarama nesirivha nemhangura,+  nokuveza matombo kuti arongwe,+ nokuveza matanda kuti aite zvivezwa zvemarudzi ose.+  Asi ini, ndagadza Ohoriyabhi mwanakomana waAhisamaki wedzinza raDhani kuti ave pamwe chete naye,+ uye ndinoisa uchenjeri mumwoyo mevanhu vose vakachenjera, kuti vaite zvinhu zvose zvandakakurayira zvinoti:+  tende rokusanganira+ neAreka+ yechipupuriro nechifukidziro chiri pamusoro+ payo, nemidziyo yose yetende,  netafura nemidziyo yayo,+ nechigadziko chemarambi chendarama chaiyo nemidziyo yacho yose,+ neatari yerusenzi,+  neatari yechinopiwa chinopiswa nemidziyo yayo yose,+ nebheseni nechigadziko charo,+ 10  nenguo dzakarukwa nenguo tsvene dzomupristi Aroni nenguo dzevanakomana vake dzokuti vashande sevapristi;+ 11  nemafuta okuzodza nawo nerusenzi inonhuhwirira yenzvimbo tsvene.+ Ngavaite maererano nezvinhu zvose zvandakakurayira.” 12  Zvino Jehovha akatizve kuna Mosesi: 13  “Iwe taura nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Chokwadi munofanira kuchengeta masabata angu,+ nokuti iwo chiratidzo pakati pangu nemi muzvizvarwa zvenyu zvose kuti muzive kuti ini Jehovha ndiri kukutsvenesai.+ 14  Munofanira kuchengeta sabata, nokuti iro chinhu chitsvene kwamuri.+ Chokwadi anorisvibisa achaurayiwa.+ Kana pakava nomunhu anoita basa pariri, mweya iwoyo unofanira kubva waparadzwa pakati pevanhu vawo.+ 15  Basa ngariitwe pamazuva matanhatu, asi zuva rechinomwe isabata rokuzorora zvakakwana.+ Iro chinhu chitsvene kuna Jehovha. Ani naani anoita basa pazuva resabata chokwadi achaurayiwa. 16  Vanakomana vaIsraeri vanofanira kuchengeta sabata, kuti vaite sabata muzvizvarwa zvavo zvose. Iyo isungano nokusingagumi.+ 17  Iyo chiratidzo nokusingagumi pakati pangu nevanakomana vaIsraeri,+ nokuti Jehovha akaita matenga nenyika pamazuva matanhatu uye pazuva rechinomwe akazorora, akazvisimbisa.’”+ 18  Zvino paakangopedza kutaura naye vari muGomo reSinai, akapa Mosesi mahwendefa maviri eChipupuriro,+ mahwendefa edombo akanga akanyorwa nomunwe waMwari.+

Mashoko Emuzasi