Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Eksodho 30:1-38

30  “Zvino unofanira kugadzira atari kuti ive nzvimbo yokupisira rusenzi;+ uigadzire nomuti womubayamhondoro.  Inofanira kuva nemativi mana akaenzana, yakareba kubhiti rimwe, yakafara kubhiti rimwe, uye yakakwirira makubhiti maviri. Nyanga dzayo ngadzibude pairi.+  Uifukidze nendarama chaiyo, pamusoro payo nomumativi ayo ose nenyanga dzayo; uigadzirire bhandi rendarama rinoipoteredza.+  Uigadzirirewo marin’i maviri endarama. Uagadzire ari pasi pebhandi rayo riri pamativi ayo maviri, pamativi ayo maviri akatarirana, kuti ave okubatisa matanda okuitakurisa.+  Ugadzire matanda omuti womubayamhondoro woafukidza nendarama.+  Uiise pamberi peketeni riri pedyo neareka yechipupuriro,+ pamberi pechifukidziro chiri pamusoro peChipupuriro, pandichasangana newe.+  “Zvino Aroni ngaaite kuti rusenzi inonhuhwirira+ ipfungaire pairi.+ Achaita kuti ipfungaire mangwanani oga oga, paanogadzira marambi.+  Aroni achaita kuti ipfungaire paanobatidza marambi panguva yorubvunzavaeni. Iyo irusenzi yenguva dzose pamberi paJehovha muzvizvarwa zvenyu zvose.  Musapisira rusenzi isingabvumirwi nomutemo+ kana kuti chinopiwa chinopiswa kana kuti chinopiwa chezviyo pairi; uye musadururira chinopiwa chinonwiwa pairi. 10  Aroni anofanira kuyananisira panyanga dzayo kamwe chete pagore.+ Achaiyananisira kamwe chete pagore nerimwe ropa rechinopiwa chechivi+ chokuyananisira muzvizvarwa zvenyu zvose. Iyo itsvenetsvene kuna Jehovha.” 11  Zvino Jehovha akataura naMosesi, achiti: 12  “Pose paunoverenga vanakomana vaIsraeri kuti uwane kuwanda kwavo,+ mumwe nomumwe ngaape Jehovha rudzikinuro nokuda kwomweya wake pavanenge vachiverengwa,+ kuti varege kuwirwa nedambudziko pavanenge vachiverengwa.+ 13  Vose vaya vanodarika vachienda kune vaya vakaverengwa vachapa izvi: hafu yeshekeri inoenzanirana nehafu yeshekeri yenzvimbo tsvene.+ Magera makumi maviri anoenzanirana neshekeri. Hafu yeshekeri ndiwo mupiro kuna Jehovha.+ 14  Vanhu vose vanodarika vachienda kune vaya vakanyorwa vanobvira pamakore makumi maviri zvichikwira vachapa mupiro waJehovha.+ 15  Vapfumi havafaniri kupa zvakawanda, uye vakaderera havafaniri kupa zviri pasi peshekeri,+ kuti mupe mupiro waJehovha kuti mweya yenyu iyananisirwe.+ 16  Utore mari yesirivha yokuyananisira kuvanakomana vaIsraeri, wobhadhara basa retende rokusanganira,+ kuti chive chiyeuchidzo pamberi paJehovha nokuda kwevanakomana vaIsraeri, kuti muyananisire mweya yenyu.” 17  Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti: 18  “Ugadzire bheseni rokugezera remhangura nechigadziko charo chemhangura,+ uriise pakati petende rokusanganira neatari, woisa mvura mariri.+ 19  Aroni nevanakomana vake ngavagezere maoko avo netsoka dzavo mariri.+ 20  Pavanopinda mutende rokusanganira ngavageze nemvura kuti varege kufa, kana kuti pavanoenda pedyo neatari kunoshumira kuti vaite kuti chinopiwa chinoita zvokupisirwa nomoto chipfungairire kuna Jehovha.+ 21  Ngavageze maoko avo netsoka dzavo kuti varege kufa,+ uye ngauve murau nokusingagumi kwavari, kwaari iye nevana vake muzvizvarwa zvavo zvose.”+ 22  Zvino Jehovha akaramba achitaura naMosesi, achiti: 23  “Iwe tora zvinonhuhwirira zvakanaka kwazvo+ zvinoti: madonhwe akagwamba emura+ anokwana zviyero mazana mashanu, nesinamoni inonhuhwirira+ inokwana hafu yaizvozvo, zviyero mazana maviri nemakumi mashanu, nekaramusi inonhuhwirira+ inokwana zviyero mazana maviri nemakumi mashanu, 24  nekasiya+ inokwana zviyero mazana mashanu zvichienzanirana neshekeri repanzvimbo tsvene,+ nemafuta emuorivhi anokwana hini imwe chete.+ 25  Unofanira kubva wazvishandisa kugadzira mafuta matsvene okuzodza nawo, mafuta okuzora, muvhenganiswa unoitwa nomunhu anogadzira mafuta okuzora.+ Iwo anofanira kuva mafuta matsvene okuzodza nawo.+ 26  “Zvino unofanira kuzodza nawo tende rokusanganira+ neareka yechipupuriro, 27  netafura nemidziyo yayo yose nechigadziko chemarambi nemidziyo yacho neatari yerusenzi, 28  neatari yechinopiwa chinopiswa nemidziyo yayo yose nebheseni nechigadziko charo. 29  Uzvitsvenese kuti zvive zvitsvenetsvene.+ Munhu anozvibata anofanira kunge ari mutsvene.+ 30  Uzodze Aroni+ nevanakomana vake,+ uye uvatsvenese kuti vandishumire sevapristi.+ 31  “Zvino utaure nevanakomana vaIsraeri, uchiti, ‘Aya acharamba ari mafuta matsvene okuzodza nawo kwandiri muzvizvarwa zvenyu zvose.+ 32  Haafaniri kuzorwa pamuviri wevanhu, uye maererano nokugadzirwa kwawo hamufaniri kugadzira chero api zvawo akaita saiwo. Iwo chinhu chitsvene. Anofanira kuramba ari chinhu chitsvene kwamuri. 33  Munhu anogadzira mafuta okuzora akafanana nawo uye anoazora mumwe munhuwo zvake achaparadzwa pakati pevanhu vake.’”+ 34  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Tora zvinonhuhwirira+ zvinoti: madonhwe esitakite neonika negaribhanamu inonhuhwirira nezvinonhuhwirira zvichena chaizvo.+ Zvose ngazvive nouwandu hwakaenzana. 35  Uzvishandise kugadzira rusenzi,+ muvhenganiswa wezvinonhuhwirira, inogadzirwa nomunhu anogadzira mafuta okuzora, yakarungwa nomunyu,+ rusenzi chaiyo, chinhu chitsvene. 36  Udzvure imwe yacho iite upfu, woisa imwe yacho pamberi peChipupuriro chiri mutende rokusanganira,+ mandichasangana newe.+ Ngaive tsvenetsvene kwamuri. 37  Hamufaniri kuzvigadzirira rusenzi yakaita seyamuchagadzira nomuvhenganiswa uyu.+ Kwamuri inofanira kuramba iri chinhu chitsvene kuna Jehovha.+ 38  Munhu wose anogadzira imwe yakaita saiyo kuti afadzwe nokunhuhwirira kwayo achaparadzwa+ pakati pevanhu vake.”

Mashoko Emuzasi