Eksodho 29:1-46

29  “Zvino izvi ndizvo zvaunofanira kuvaitira kuti uvatsvenese kuti vandishumire sevapristi: Tora nzombe duku, nemakondohwe maviri+ akanaka,+  nechingwa chisina kuviriswa nemakeke akaita serin’i asina kuviriswa akakanyiwa nemafuta nezvingwa zvitete zvisina kuviriswa zvakazorwa mafuta.+ Uzvibike nefurawa yakatsetseka yegorosi.  Uzviise mutswanda, wouya nazvo zviri mutswanda yacho,+ pamwe chete nenzombe nemakondohwe maviri.  “Uuye naAroni nevanakomana vake kusuo+ retende rokusanganira, uvageze nemvura.+  Utore nguo,+ upfekedze Aroni nguo refu nejasi risina maoko reefodhi, neefodhi yacho, nehomwe yepachipfuva, uye unyatsoisungirira paari nebhandi reefodhi.+  Uise ngowani mumusoro make woisa chiratidzo chitsvene chokutsaurira pangowani yacho.+  Utore mafuta okuzodza nawo,+ woadururira mumusoro make, womuzodza.+  “Zvino uuye nevanakomana vake pedyo, wovapfekedza nguo refu.+  Uvasunge nemabhandi emachira, iye Aroni nevanakomana vake, uvasunge chifukidziro chomumusoro; uye upristi hunofanira kuva hwavo somurau nokusingagumi.+ Naizvozvo unofanira kupa Aroni nevanakomana vake simba.+ 10  “Zvino unofanira kuuya nenzombe pamberi petende rokusanganira, Aroni nevanakomana vake vaise maoko avo pamusoro wenzombe yacho.+ 11  Uurayire nzombe yacho pamberi paJehovha, pasuo retende rokusanganira.+ 12  Utore rimwe ropa renzombe,+ woriisa panyanga dzeatari nomunwe wako,+ uye rimwe ropa rose uridururire pasi peatari.+ 13  Utore mafuta ose+ anofukidza ura,+ manda iri pachiropa,+ itsvo mbiri nemafuta ari padziri, uite kuti zvipfungaire paatari.+ 14  Asi nyama yenzombe yacho nedehwe rayo nendove yayo uzvipise nomoto kunze kwomusasa.+ Icho chinhu chinopiwa chechivi. 15  “Zvino utore gondohwe rimwe chete,+ uye Aroni nevanakomana vake ngavaise maoko avo pamusoro wegondohwe racho.+ 16  Uuraye gondohwe racho, wotora ropa raro, worisasa kumativi ose pamusoro peatari.+ 17  Ucheke gondohwe racho maererano nenhengo dzaro, usuke ura+ hwaro nemazondo aro, woisa nhengo dzaro dzichienderana kusvikira kumusoro waro. 18  Uite kuti gondohwe rose ripfungaire paatari. Icho chinhu chinopiwa chinopisirwa+ Jehovha, kunhuhwirira kwakanaka.+ Icho chinhu chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto. 19  “Pashure utore rimwe gondohwe, uye Aroni nevanakomana vake ngavaise maoko avo pamusoro wegondohwe racho.+ 20  Uuraye gondohwe racho, wotora rimwe ropa raro woriisa pamucheto wenzeve yaAroni yokurudyi, nepamicheto yenzeve dzokurudyi dzevanakomana vaAroni nepazvigunwe zvikuru zvemaoko avo orudyi,+ nepazvigunwe zvikuru zvetsoka dzavo dzorudyi, uye usase ropa racho kumativi ose pamusoro peatari. 21  Utore rimwe ropa riri pamusoro peatari nemamwe mafuta okuzodza nawo,+ uzvisase pana Aroni nenguo dzake nepavanakomana vake nenguo dzevanakomana vake vaainavo, kuti iye ave mutsvene pamwe chete nenguo dzake nevanakomana vake nenguo dzevanakomana vake vaainavo.+ 22  “Unofanira kutora mafuta pagondohwe racho, nomuswe une mafuta+ nemafuta anofukidza ura, nemanda iri pachiropa, neitsvo mbiri nemafuta ari padziri, nebandauko rorudyi,+ nokuti iro igondohwe rokugadza naro;+ 23  uyewo chingwa cheraundi nekeke rakaita serin’i rechingwa chakakanyiwa nemafuta nechingwa chitete chisina kuviriswa chinotorwa mutswanda yemakeke asina kuviriswa iri pamberi paJehovha.+ 24  Uzviise zvose muzvanza zvaAroni nomuzvanza zvevanakomana vake,+ uzvizunguzire, chive chinopiwa chinozunguzirwa pamberi paJehovha.+ 25  Uzvibvise mumaoko avo woita kuti zvipfungaire zviri paatari pamusoro pechinopiwa chinopiswa kuti zvive kunhuhwirira kwakanaka pamberi paJehovha.+ Icho chinhu chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto.+ 26  “Unofanira kutora chityu chegondohwe rokugadza naro,+ raAroni, uchizunguzire kuti chive chinopiwa chinozunguzirwa pamberi paJehovha, uye chinofanira kuva mugove wako. 27  Utsaure chityu+ chechinopiwa chinozunguzirwa nebandauko romugove mutsvene, chinopiwa chiya chinenge chazunguzirwa nechinopiwa chiya chinenge chapiwa chichitorwa pagondohwe rokugadza naro,+ kubva pane rinenge riri raAroni uye kubva pane rinenge riri revanakomana vake. 28  Ngazvive zvaAroni nevanakomana vake maererano nomurau unofanira kuitwa nevanakomana vaIsraeri nokusingagumi, nokuti iwo mugove mutsvene;+ uye uchava mugove mutsvene unofanira kupiwa nevanakomana vaIsraeri. Ndiwo mugove wavo mutsvene nokuda kwaJehovha unobva pazvibayiro zvavo zvokugoverana.+ 29  “Nguo tsvene+ dzaAroni dzichava dzevanakomana vake+ vanomutevera kuti vazodzwe+ vakadzipfeka uye kuti vapiwe simba vakadzipfeka.+ 30  Mupristi anomutsiva anobva pavanakomana vake uye anopinda mutende rokusanganira kuti ashumire ari munzvimbo tsvene achadzipfeka kwemazuva manomwe.+ 31  “Utore gondohwe rokugadza naro, wobikira nyama yaro munzvimbo tsvene.+ 32  Aroni nevanakomana vake ngavadye+ nyama yegondohwe racho nechingwa chiri mutswanda pasuo retende rokusanganira. 33  Ngavadye zvinhu zvakashandiswa pakuyananisa kuti vapiwe simba, kuti vatsveneswe.+ Asi mumwe munhuwo zvake haangazvidyi, nokuti zvinhu zvitsvene.+ 34  Kana imwe nyama yechibayiro chokugadza nechingwa zvikasara kusvikira mangwanani, ubve wapisa zvinosara zvacho nomoto.+ Hazvifaniri kudyiwa, nokuti zvinhu zvitsvene. 35  “Zvino unofanira kuitira Aroni nevanakomana vake seizvi maererano nezvose zvandakakurayira.+ Uchada mazuva manomwe kuti uvape simba.+ 36  Upe nzombe yechinopiwa chechivi nokuda kwokuyananisa+ zuva nezuva, unatse atari pachivi nokuiyananisira kwaunoita, uizodze+ kuti uitsvenese. 37  Uchada mazuva manomwe kuti uyananisire atari, uye uitsvenese+ kuti ive atari tsvenetsvene.+ Ani naani anobata atari anofanira kunge ari mutsvene.+ 38  “Izvi ndizvo zvauchabayira paatari nguva dzose: makondohwe maduku, maviri pazuva roga roga nguva dzose, rimwe nerimwe riine gore.+ 39  Ubayire gondohwe duku rimwe chete mangwanani,+ uye ubayire rimwe gondohwe duku panguva yorubvunzavaeni.+ 40  Chegumi chechiyero cheefa yefurawa yakatsetseka+ yakakanyiwa nemafuta akaita zvokudzvurwa anokwana chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvehini, nechinopiwa chinonwiwa+ chewaini chinokwana chikamu chimwe chete pazvikamu zvina zvehini, zvichava zvegondohwe duku rokutanga. 41  Ubayire gondohwe duku rechipiri panguva yorubvunzavaeni. Uripe kuti rive kunhuhwirira kwakanaka, chinopiwa chinopisirwa Jehovha nomoto, pamwe chete nechinopiwa chezviyo+ chakaita sechiya chemangwanani uye pamwe chete nechinopiwa chinonwiwa chacho. 42  Icho chinhu chinopiwa chinopiswa nguva dzose+ muzvizvarwa zvenyu zvose pasuo retende rokusanganira pamberi paJehovha, pandichasangana nemi kuti nditaure newe ipapo.+ 43  “Ndichasangana nevanakomana vaIsraeri ipapo, uye nzvimbo iyoyo ichatsveneswa nokubwinya kwangu.+ 44  Ndichatsvenesa tende rokusanganira neatari; uye ndichatsvenesa+ Aroni nevanakomana vake kuti vave vapristi vangu. 45  Ndichagara pakati pevanakomana vaIsraeri, uye ndichava Mwari wavo.+ 46  Vachaziva kuti ndini Jehovha Mwari wavo, akavabudisa munyika yeIjipiti kuti ndigare pakati pavo.+ Ndini Jehovha Mwari wavo.+

Mashoko Emuzasi