Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Eksodho 27:1-21

27  “Unofanira kugadzira atari nomuti womubayamhondoro, yakareba makubhiti mashanu, uye yakafara makubhiti mashanu. Atari+ yacho ngaive nemativi mana akaenzana, uye yakakwirira makubhiti matatu.  Ugadzire nyanga dzayo+ pamakona ayo mana. Nyanga dzayo ngadzibude pairi, uye uifukidze nemhangura.+  Ugadzire makeni ayo okubvisisa madota ayo ane mafuta, nemafoshoro ayo, nendiro dzayo, nemaforogo ayo, nemidziyo yayo yokuisira moto; ugadzire midziyo yayo yose nemhangura.+  Uigadzirire sefa yakarukwa nemhangura;+ uye ugadzire marin’i mana pamusoro pemambure acho pamakona ayo mana.  Uiise nechepasi pomukombero weatari, uye mambure acho anofanira kuva nechepakati peatari.+  Ugadzirire atari matanda, matanda ayo ari omubayamhondoro, uye uafukidze nemhangura.+  Matanda ayo ngaapinzwe mumarin’i, uye matanda acho anofanira kuva kumativi maviri eatari pamunenge muchiitakura.+  Uigadzire kuva bhokisi remapuranga risina chinhu. Ngavaigadzire sezvawakaratidzwa mugomo.+  “Unofanira kugadzira chivanze+ chetebhenekeri. Kurutivi rwakatarisana neNegebhu, nechokumaodzanyemba, chivanze chacho ngachive nejira rinorembera rerineni yakanaka kwazvo yakakoswa,+ rutivi rwacho rumwe chete rwakareba makubhiti zana. 10  Mbiru dzacho makumi maviri nezvigadziko makumi maviri ngazvive zvemhangura. Hoko dzembiru nezvokuzvibatanidza nazvo ngazvive zvesirivha.+ 11  Rutivi rwokuchamhembe ngaruve rwakareba saizvozvowo, jira racho rakarembera ngarive rakareba makubhiti zana, nembiru dzaro makumi maviri nezvigadziko zvaro zvemhangura makumi maviri, nehoko dzembiru dzacho nezvokuzvibatanidza nazvo zvesirivha.+ 12  Kurutivi rwakafara rwechivanze, kurutivi rwokumavirira jira rakarembera ngarive makubhiti makumi mashanu, mbiru dzaro dziri gumi uye zvigadziko zvadzo zviri gumi.+ 13  Rutivi rwakafara rwechivanze rwokumabvazuva rwakatarisana nokunobuda zuva runofanira kuva makubhiti makumi mashanu.+ 14  Jira rinorembera kurutivi rumwe ngarive makubhiti gumi nemashanu, mbiru dzaro dziri nhatu uye zvigadziko zvadzo zviri zvitatu.+ 15  Kune rumwe rutivi ngakuve nejira rinorembera rakareba makubhiti gumi nemashanu, mbiru dzaro dziri nhatu nezvigadziko zvadzo zviri zvitatu.+ 16  “Pagedhi rechivanze ngapave nechinhu chinovhara chakareba makubhiti makumi maviri, chakagadzirwa neshinda yebhuruu nemvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka neshinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa, rive basa romuruki,+ mbiru dzazvo dziri ina uye zvigadziko zvadzo zviri zvina.+ 17  Mbiru dzose dzakapoteredza chivanze ngadzive nezvokusungisa zvesirivha, uye hoko dzadzo ngadzive dzesirivha asi zvigadziko zvadzo ngazvive zvemhangura.+ 18  Chivanze chinofanira kuva chakareba makubhiti zana,+ chakafara makubhiti makumi mashanu, uye jira racho rakakwirira makubhiti mashanu, rakagadzirwa nerineni yakanaka kwazvo yakakoswa, uye zvigadziko zvacho zviri zvemhangura. 19  Midziyo yose yetebhenekeri inoshandiswa mubasa rayo rose, uye hoko dzayo dzose dzetende, nehoko dzose dzechivanze ngazvive zvemhangura.+ 20  “Iwe unofanira kurayira vanakomana vaIsraeri kuti vakutsvakire mafuta chaiwo emaorivhi akaita zvokudzvurwa echokuvhenekesa, kuti abvire mumarambi nguva dzose.+ 21  Aroni nevanakomana vake vachachiisa pamberi paJehovha+ mutende rokusanganira, kunze kweketeni+ riri pedyo neChipupuriro, kubvira manheru kusvikira mangwanani. Ngauve murau nokusingagumi kuzvizvarwa zvavo,+ unofanira kuteererwa nevanakomana vaIsraeri.+

Mashoko Emuzasi