Eksodho 25:1-40

25  Zvino Jehovha akataura naMosesi,+ achiti:  “Taura nevanakomana vaIsraeri, kuti vandiunzire mupiro: Munditorere mupiro wangu kumunhu wose anokurudzirwa nomwoyo wake.+  Uyu ndiwo mupiro wamuchatora kwavari: ndarama+ nesirivha+ nemhangura,+  shinda yebhuruu, mvere dzemakwai dzakaiswa ruvara rwepepuru yakatsvukuruka, shinda yakaiswa ruvara rutsvuku rwekokasi, shinda yerineni yakanaka kwazvo, nemvere dzembudzi,+  nematehwe emakondohwe akaiswa ruvara rutsvuku, nematehwe emasiri, nematanda omubayamhondoro;+  mafuta ezvokuvhenekesa,+ mafuta ebharisamu+ okugadzirisa mafuta okuzodza nawo+ uye rusenzi inonhuhwirira;+  nematombo eonikisi nematombo okuisa paefodhi+ neokuisa pahomwe yepachipfuva.+  Ngavandigadzirire nzvimbo tsvene, zvandinofanira kugara pakati pavo.+  Maererano nezvose zvandiri kukuratidza somufananidzo wetebhenekeri uye mufananidzo wemidziyo yayo yose, igadzirei saizvozvo.+ 10  “Vanofanira kugadzira Areka nomuti womubayamhondoro,+ yakareba makubhiti maviri nehafu, yakafara kubhiti rimwe nehafu uye yakakwirira kubhiti rimwe nehafu. 11  Uifukidze nendarama chaiyo.+ Uifukidze mukati nokunze, uye pamusoro payo ugadzire bhandi rendarama rinoipoteredza.+ 12  Uiumbire marin’i mana endarama, uaise pamusoro pemakumbo ayo mana, marin’i maviri ari kune rumwe rutivi rwayo uye marin’i maviri ari kune rumwe rutivi rwayo.+ 13  Ugadzire matanda omubayamhondoro, woafukidza nendarama.+ 14  Upinze matanda acho mumarin’i ari kumativi eAreka kuti muatakurise Areka. 15  Matanda acho anofanira kugara mumarin’i eAreka. Ngaarege kubviswa pairi.+ 16  Uise chipupuriro chandichakupa muAreka.+ 17  “Unofanira kugadzira chifukidziro chendarama chaiyo, chakareba makubhiti maviri nehafu uye chakafara kubhiti rimwe nehafu.+ 18  Ugadzire makerubhi maviri endarama. Uagadzire nenyundo ari kumativi maviri echifukidziro chacho.+ 19  Gadzira kerubhi rimwe riri kurutivi rwuno uye rimwe kerubhi riri kurutivi urwo.+ Mugadzire makerubhi acho ari pamusoro pechifukidziro kumativi acho maviri. 20  Makerubhi acho anofanira kunge akatambanudzira mapapiro awo maviri kumusoro, akavhara chifukidziro nemapapiro awo, zviso zvawo zvakatarirana.+ Zviso zvemakerubhi zvinofanira kuva zvakatarira chifukidziro. 21  Uise chifukidziro+ pamusoro peAreka, uye uise chipupuriro chandichakupa muAreka. 22  Ndichava ipapo, ndotaura newe ndiri pamusoro pechifukidziro,+ ndiri pakati pemakerubhi maviri ari pamusoro peareka yechipupuriro, zvose zvandichakurayira nokuda kwevanakomana vaIsraeri.+ 23  “Unofanira kugadzira tafura+ nomuti womubayamhondoro, yakareba makubhiti maviri, yakafara kubhiti rimwe, uye yakakwirira kubhiti rimwe nehafu. 24  Uifukidze nendarama chaiyo, uigadzirire bhandi rendarama rinoipoteredza.+ 25  Uigadzirire mukombero une upamhi hwechanza unenge wakaipoteredza, uye ugadzirire mukombero wayo unoipoteredza bhandi rendarama.+ 26  Uigadzirire marin’i mana endarama, woisa marin’i acho pamakona mana emakumbo mana.+ 27  Marin’i acho anofanira kuva pedyo nomukombero kuti abate matanda okutakurisa tafura.+ 28  Ugadzire matanda omubayamhondoro, woafukidza nendarama, uye vanofanira kuatakurisa tafura.+ 29  “Unofanira kugadzira madhishi ayo nemakapu ayo nemajagi ayo nendiro dzayo zvavachashandisa kudira zvinonwiwa. Uzvigadzire nendarama chaiyo.+ 30  Unofanira kuisa chingwa chokuratidzira patafura, pamberi pangu nguva dzose.+ 31  “Unofanira kugadzira chigadziko chemarambi chendarama chaiyo. Chigadziko chemarambi ngachigadzirwe nenyundo.+ Pachinogara napo, mapazi acho, kapu dzacho, mapfundo acho nemaruva acho akatumbuka ngazvibve pachiri. 32  Mapazi matanhatu anobuda mumativi acho, mapazi matatu echigadziko chemarambi anobuda kune rimwe divi uye mapazi matatu echigadziko chemarambi anobuda kune rimwe divi racho.+ 33  Makapu matatu akaumbwa semaruva omuarumondi ari pamapazi ari kudivi rimwe chete, mapfundo nemaruva akatumbuka zvakatevedzana zvichiti apa pfundo apa ruva rakatumbuka, uye makapu matatu akaumbwa semaruva omuarumondi ari pane mamwe mapazi kune rimwe divi racho, mapfundo nemaruva akatumbuka zvakatevedzana zvichiti apa pfundo apa ruva rakatumbuka.+ Izvi ndizvo zvakaita mapazi matanhatu anobuda pachigadziko chemarambi. 34  Pachigadziko chemarambi ngapave nemakapu mana akaumbwa semaruva omuarumondi, mapfundo acho nemaruva acho akatumbuka zvakatevedzana zvichiti apa pfundo apa ruva rakatumbuka.+ 35  Pfundo riri pasi pemapazi maviri rinobuda pachiri, uye pfundo riri pasi pemamwe mapazi maviri rinobuda pachiri uye pfundo riri pasi pemamwezve mapazi maviri rinobuda pachiri, nokuda kwemapazi matanhatu anobuda pachigadziko chemarambi.+ 36  Mapfundo awo nemapazi awo ngazvibude pachiri. Chose zvacho ngachive chinhu chimwe chete chakagadzirwa nenyundo, chendarama chaiyo.+ 37  Uchigadzirire marambi manomwe; marambi acho ngaabatidzwe, avhenekere nzvimbo iri pamberi pacho.+ 38  Zvokudzimisa marambi zvacho nemidziyo yokuisira moto ngazvive zvendarama chaiyo.+ 39  Ngaachigadzire, icho pamwe chete nemidziyo yacho yose iyi netarenda rimwe chete rendarama chaiyo. 40  Ona kuti unozvigadzira maererano nomufananidzo wazvo wawakaratidzwa mugomo.+

Mashoko Emuzasi