Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Eksodho 24:1-18

24  Zvino akati kuna Mosesi: “Kwira kuna Jehovha, iwe naAroni, Nadhabhi naAbhihu+ nevarume vakuru vaIsraeri makumi manomwe,+ mukotame muri kure.  Mosesi oga ngaaswedere kuna Jehovha; asi ivo ngavarege kuswedera, uye vanhu vacho ngavarege kukwira naye.”+  Zvino Mosesi akauya, akarondedzera kuvanhu mashoko ose aJehovha nezvose zvaakatonga,+ vanhu vose vakapindura nenzwi rimwe chete, vakati: “Tinoda kuita mashoko ose ataurwa naJehovha.”+  Naizvozvo Mosesi akanyora mashoko ose aJehovha.+ Akabva afumomuka, akavaka atari mujinga megomo pamwe chete nembiru gumi nembiri dzaienzanirana nemadzinza aIsraeri gumi nemaviri.+  Pashure paizvozvo akatuma majaya evanakomana vaIsraeri, vakapa Jehovha zvinopiwa zvinopiswa, vakabayira nzombe kuti dzive zvibayiro, kuti dzive zvibayiro zvokugoverana.+  Mosesi akabva atora hafu yeropa racho, akariisa mundiro,+ uye imwe hafu yeropa racho akasasa paatari.+  Akazotora bhuku resungano,+ akariverenga vanhu vachinzwa.+ Ivo vakabva vati: “Tinoda kuita, uye kuteerera zvose zvataurwa naJehovha.”+  Naizvozvo Mosesi akatora ropa, akarisasa pavanhu,+ akati: “Herino ropa resungano+ yaitwa naJehovha nemi pamusoro pemashoko ose aya.”  Zvino Mosesi naAroni, Nadhabhi naAbhihu nevarume vakuru vaIsraeri makumi manomwe vakakwira, 10  vakaona Mwari waIsraeri.+ Pasi petsoka dzake paiva nechinhu chakanga chakaita sechinhu chakagadzirwa nematombo matete esafaya uye pakachena sezvakaita matenga.+ 11  Haana kutambanudzira ruoko rwake varume vanokudzwa vevanakomana vaIsraeri,+ asi vakaita zvokuratidzwa Mwari wechokwadi,+ vakadya, vakanwa.+ 12  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Kwira kuno kwandiri mugomo, ugare imomo, nokuti ndinoda kukupa mahwendefa ematombo nomutemo nomurayiro zvandinofanira kunyora kuti uvadzidzise.”+ 13  Naizvozvo Mosesi nomushumiri wake Joshua vakasimuka, Mosesi akakwira mugomo raMwari wechokwadi.+ 14  Asi akanga ati kuvarume vakuru: “Timirirei munzvimbo ino kusvikira tadzoka kwamuri.+ Tarirai! Muna Aroni naHeri.+ Munhu wose ane mhosva ngaaende kwavari.”+ 15  Nokudaro Mosesi akakwira mugomo gore parakanga rakafukidza gomo racho.+ 16  Kubwinya kwaJehovha+ kwakaramba kwakagara paGomo reSinai,+ gore rikaramba rakarifukidza kwemazuva matanhatu. Pazuva rechinomwe akazoshevedza Mosesi ari mukati megore.+ 17  Vanakomana vaIsraeri vakaona kubwinya kwaJehovha kwakaita somoto unoparadza+ waiva pamusoro pegomo. 18  Mosesi akabva apinda mukati megore, akakwira mugomo racho.+ Mosesi akaramba ari mugomo mazuva makumi mana nousiku makumi mana.+

Mashoko Emuzasi