Eksodho 23:1-33

23  “Usataura mashoko enhema.+ Usabatsirana nomunhu akaipa nokuva chapupu chinoronga kuita zvechisimba.+  Usatevera vanhu vazhinji pakuita zvakaipa;+ uye usapupurira mhosva uchitsigirana nevazhinji kuti mutsaudzire kururamisira.+  Kana ari munhu akaderera, usasarura pamhosva yake.+  “Kana ukasangana nenzombe yomuvengi wako kana kuti mbongoro yake yarasika, chokwadi unofanira kuidzorera kwaari.+  Kana ukaona mbongoro yomunhu anokuvenga yakatsitsirirwa nomutoro wayo, haufaniri kumusiya. Chokwadi unofanira kuisunungura pamwe chete naye.+  “Usatonga mhosva yomumwe wako murombo uchitsaudzira paanokakavadzana nomumwe.+  “Unofanira kugara kure neshoko renhema.+ Usauraya asina mhosva uye akarurama, nokuti handizoti munhu akaipa akarurama.+  “Usagamuchira pfumbamuromo, nokuti pfumbamuromo inopofumadza vanhu vanoona zvakanaka uye inogona kukanganisa mashoko evanhu vakarurama.+  “Musadzvinyirira mutorwa,+ sezvamakaziva manzwiro anoita mweya womutorwa, nokuti makava vatorwa munyika yeIjipiti.+ 10  “Unofanira kudyara mbeu mumunda mako kwemakore matanhatu, ukohwe zvibereko zvawo.+ 11  Asi gore rechinomwe unofanira kuusiya usina kurimwa, unofanira kuuradza,+ uye varombo pavanhu vako vachadya zvinobva mauri; mhuka dzomusango dzichadya zvavanosiya.+ Uite saizvozvowo nomunda wako wemizambiringa nomunda wako wemiorivhi. 12  “Unofanira kuita basa rako mazuva matanhatu;+ asi urege pazuva rechinomwe, kuti nzombe yako nembongoro yako zvizorore uye mwanakomana womurandasikana wako nomutorwa vazorore.+ 13  “Munofanira kuchenjerera zvose zvandakakuudzai;+ uye musataura mazita evamwe vanamwari. Haafaniri kunzwika pamiromo yenyu.+ 14  “Unofanira kundiitira mutambo katatu pagore.+ 15  Uite mutambo wemakeke asina kuviriswa.+ Udye makeke asina kuviriswa+ kwemazuva manomwe, sezvandakakurayira, panguva yakatarwa mumwedzi waAbhibhi,+ nokuti mumwedzi iwoyo wakabuda muIjipiti. Havafaniri kuuya pamberi pangu vasina chinhu.+ 16  Uitewo mutambo wokukohwa michero inotanga kuibva+ yemabasa ako, yezvaunodyara mumunda;+ nomutambo wokuunganidza pakupera kwegore, paunounganidza zvawakashandira kumunda.+ 17  Vanhurume vako vose ngavauye pamberi pechiso chaIshe wechokwadi, Jehovha,+ katatu pagore. 18  “Usapa ropa rechibayiro changu pamwe chete nezvinhu zvakaiswa mbiriso. Mafuta omutambo wangu haafaniri kurara usiku hwose kusvikira mangwanani.+ 19  “Unofanira kuunza zvakanaka kupfuura zvose pazvibereko zvinotanga kuibva zvomunda wako kuimba yaJehovha Mwari wako.+ “Usabika mbudzana nomukaka waamai vayo.+ 20  “Tarira ndiri kutuma ngirozi+ mberi kwako kuti ikuchengete uri mumugwagwa, kuti ikusvitse munzvimbo yandakagadzira.+ 21  Zvichenjerere nokuda kwayo, uteerere inzwi rayo. Musaipandukira, nokuti haingaregereri kudarika kwenyu;+ nokuti zita rangu riri mairi. 22  Asi, kana ukanyatsoteerera inzwi rayo, ukaita zvose zvandichataura,+ ndichaitira vavengi vako utsinye uye ndichanetsa vaya vanokunetsa.+ 23  Nokuti ngirozi yangu ichaenda mberi kwako, ichakusvitsa kuvaAmori nevaHiti nevaPerizi nevaKenani, vaHivhi nevaJebhusi, uye ndichavaparadza.+ 24  Usakotamira vanamwari vavo kana kuti kunyengetedzwa kuti uvashumire, usagadzira chero chinhu chipi zvacho chakaita semabasa avo,+ asi chokwadi uvawisire pasi, uputse shongwe dzavo tsvene.+ 25  Munofanira kushumira Jehovha Mwari wenyu,+ uye achakomborera zvokudya zvenyu nemvura yenyu;+ chokwadi ndichabvisa denda pakati penyu.+ 26  Munyika yako hamuzovi nomukadzi anobva pamuviri kana mukadzi asingabereki.+ Ndichaita kuti mazuva ako akwane.+ 27  “Ndichatuma kutyiwa kwangu mberi kwako,+ ndichavhiringidza vanhu vose vauchasvika kwavari, chokwadi ndichaita kuti vavengi vako vose vakufuratire.+ 28  Ndichatumira kusuruvara mberi kwako,+ uye kuchadzinga vaHivhi, vaKenani, nevaHiti pamberi pako.+ 29  Handizovadzingi pamberi pako negore rimwe, kuti nyika irege kuva dongo, mhuka dzomusango dzikakuwandira.+ 30  Ndichavadzinga pamberi pako zvishoma nezvishoma, kusvikira wabereka, waita kuti nyika yacho ive yako.+ 31  “Ndichaisa muganhu wako kubvira kuGungwa Dzvuku kusvikira kugungwa revaFiristiya uye kubvira kurenje kusvikira kuRwizi;+ nokuti ndichaisa vagari vomunyika yacho muruoko rwako uye chokwadi uchavadzinga pamberi pako.+ 32  Usaita sungano navo kana navanamwari vavo.+ 33  Havafaniri kugara munyika yako, kuti varege kukuita kuti unditadzire. Kana ukashumira vanamwari vavo, zvichava musungo kwauri.”+

Mashoko Emuzasi