Eksodho 18:1-27

18  Zvino Jetro, mupristi weMidhiyani, tezvara vaMosesi,+ akanzwa nezvezvinhu zvose izvo Mwari akanga aitira Mosesi nevanhu vake vaIsraeri, mabudisiro ayo Jehovha akanga aita vaIsraeri muIjipiti.+  Naizvozvo Jetro, tezvara vaMosesi, akatora Zipora, mudzimai waMosesi, pashure pokunge ambodzoswa,  iye nevanakomana vake vaviri,+ mumwe ainzi Geshomu,+ “nokuti,” iye akadaro, “ndakava mutorwa munyika yokumwe”;  nomumwe wacho ainzi Eriyezeri,+ “nokuti,” sokutaura kwaakaita, “Mwari wababa vangu ndiye mubatsiri wangu pakuti akandinunura pabakatwa raFarao.”+  Naizvozvo Jetro, tezvara vaMosesi, nevanakomana vaMosesi nomudzimai wake vakasvika kwaiva naMosesi murenje maakanga akadzika musasa, pagomo raMwari wechokwadi.+  Akabva atumira shoko kuna Mosesi achiti: “Ini, tezvara vako Jetro,+ ndauya kwauri, pamwe chete nomudzimai wako nevanakomana vake vaviri vaainavo.”  Mosesi akabva abuda kuti anochingura tezvara vake, akagwadama, akavatsvoda;+ vakatanga kubvunzana upenyu. Pashure paizvozvo vakapinda mutende.  Zvino Mosesi akarondedzera kuna tezvara vake zvose izvo Jehovha akanga aitira Farao uye Ijipiti nokuda kwaIsraeri,+ nokutambudzika kwose kwakanga kwavawira munzira,+ asi Jehovha akanga achivanunura.+  Jetro akafara pamusoro pezvakanaka zvose zvakanga zvaitirwa vaIsraeri naJehovha pakuti akanga avanunura pamaoko evaIjipiti.+ 10  Naizvozvo Jetro akati: “Jehovha ngaarumbidzwe, iye akakununurai pamaoko evaIjipiti neparuoko rwaFarao, uye akanunura vanhu muruoko rweIjipiti.+ 11  Zvino ndava kuziva kuti Jehovha mukuru pane vamwe vanamwari+ vose nokuda kwechinhu ichi, icho vaIjipiti vakazvikudza nacho kwavari.” 12  Jetro, tezvara vaMosesi, akabva apa Mwari chinopiwa chinopiswa nezvibayiro;+ Aroni nevarume vakuru vose vaIsraeri vakauya kuzodya zvokudya natezvara vaMosesi, pamberi paMwari wechokwadi.+ 13  Zvino pazuva rakatevera racho, Mosesi akagara pasi senguva dzose kuti atongere vanhu mhosva dzavo,+ uye vanhu vakaramba vakamira pamberi paMosesi kubvira mangwanani kusvikira manheru. 14  Tezvara vaMosesi vakaona zvose zvaakanga achiitira vanhu. Naizvozvo vakati: “Ibasa rorudzii iri rauri kuitira vanhu? Unorambirei wakagara uri woga uye vanhu vose vachiramba vakamira pamberi pako kubvira mangwanani kusvikira manheru?” 15  Mosesi akabva ati kuna tezvara vake: “Nokuti vanhu vanoramba vachiuya kwandiri kuti vabvunze Mwari.+ 16  Kana vakava nemhosva inomuka,+ inouya kwandiri, ndovatonga, uye ndozivisa zvinosarudzwa naMwari wechokwadi uye mitemo yake.”+ 17  Zvino tezvara vaMosesi vakati kwaari: “Zvauri kuita hazvina kunaka. 18  Chokwadi uchaneta, iwe nevanhu ava vauinavo, nokuti basa iri mutoro mukuru kwazvo kwauri.+ Haukwanisi kuriita uri woga.+ 19  Zvino teerera inzwi rangu.+ Ndichakupa mazano, uye Mwari achava newe.+ Iwe iva mumiririri wevanhu pamberi paMwari wechokwadi,+ uye iwe uendese mhosva dzacho kuna Mwari wechokwadi.+ 20  Uvanyevere kuti mirau nemitemo ndezvipi,+ uvazivise nzira yavanofanira kufamba nayo nebasa ravanofanira kuita.+ 21  Asi iwe, pavanhu vose sarudza varume vanokwanisa,+ vanotya Mwari,+ varume vakavimbika,+ vanovenga mubereko usina kururama;+ woita kuti ivava vave vakuru vavo vezviuru,+ vakuru vemazana, vakuru vemakumi mashanu nevakuru vemakumi.+ 22  Ivo ngavatonge vanhu panguva yose yakafanira; uye ngavauye nemhosva dzose huru kwauri,+ asi ivo vachatonga mhosva duku dzose. Naizvozvo zvirerutsire, uye ivo ngavatakure mutoro wacho pamwe chete newe.+ 23  Kana ukaita chinhu ichi, uye Mwari akurayira, uchabva wakwanisa kuzvitsungirira, uyewo, vanhu ava vose vachaenda kudzimba dzavo norugare.”+ 24  Mosesi akabva ateerera inzwi ratezvara vake, akaita zvose zvavakanga vataura.+ 25  Mosesi akasarudza varume vanokwanisa pakati pevaIsraeri vose, akavapa nzvimbo dzokuti vave vatungamiriri vevanhu,+ kuti vave vakuru vezviuru, vakuru vemazana, vakuru vemakumi mashanu uye vakuru vemakumi. 26  Vakatonga vanhu panguva yose yakakodzera. Vaiuya nemhosva yakaoma kuna Mosesi,+ asi ivo vaitonga mhosva dzose duku. 27  Pashure paizvozvo Mosesi akaonekana natezvara vake,+ ivo vakaenda kunyika yavo.

Mashoko Emuzasi