Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Eksodho 15:1-27

15  Panguva iyoyo Mosesi nevanakomana vaIsraeri vakaimbira Jehovha rwiyo urwu, vachiti:+ “Regai ndiimbire Jehovha, nokuti akwidziridzwa kwazvo.+ Akanda bhiza nomutasvi waro mugungwa.+   Jah ndiye simba rangu nokusimba kwangu,+ nokuti ndiye ruponeso rwangu.+ Uyu ndiye Mwari wangu, uye ndichamurumbidza;+ Mwari wababa vangu,+ uye ndichamukwidziridza.+   Jehovha murume wehondo, akashinga.+ Jehovha ndiro zita rake.+   Akanda ngoro dzaFarao nemauto ake ehondo mugungwa,+ Uye varwi vake vakasarudzwa vanyudzwa muGungwa Dzvuku.+   Mvura ine mafungu yavafukidza;+ vanyura munzvimbo dzakadzika sedombo.+   Haiwa Jehovha, ruoko rwenyu rworudyi ruri kuratidza kuti rune simba kwazvo,+ Haiwa Jehovha, ruoko rwenyu rworudyi runogona kuparadza muvengi.+   Munogona kuwisira pasi vaya vanokumukirai nokukura kwakaita ukuru hwenyu;+ Munotuma kutsamwa kwenyu kukuru, kunovaparadza semashanga.+   Mvura yakaunganidzwa nokufema kwemhino dzenyu;+ Yakamira sedziva remvura zhinji; Mvura ine mafungu yakaoma kuita dombo mumwoyo megungwa.   Muvengi akati, ‘Ndichavatevera!+ Ndichavabata!+ Ndichagova zvandinenge ndapamba!+ Mweya wangu uchagutswa nazvo! Ndichavhomora bakatwa rangu! Ruoko rwangu ruchavadzinga!’+ 10  Mafuridza nemhepo yenyu yokufema,+ gungwa rikavafukidza;+ Vanyura somutobvu mumvura ine simba.+ 11  Haiwa Jehovha, ndiani akafanana nemi pakati pavanamwari?+ Ndiani akafanana nemi, mutsvene zvikuru kwazvo?+ Iye anofanira kutyiwa+ nenziyo dzokurumbidza,+ Iye anoita zvishamiso.+ 12  Matambanudza ruoko rwenyu rworudyi,+ nyika ikavamedza.+ 13  Matungamirira vanhu vamakadzikinura+ nomutsa wenyu worudo; Muchavaendesa nesimba renyu kunzvimbo yenyu tsvene yokugara.+ 14  Marudzi achanzwa,+ achadedera;+ Marwadzo okusununguka+ achabata vagari vomuFiristiya. 15  Chokwadi panguva iyoyo madzishe eEdhomu achanetseka; Machinda eMoabhi achabatwa nokudedera.+ Vagari vose vomuKenani vachaora mwoyo.+ 16  Kuvhunduka nokutya zvichavawira.+ Vachava vasingatsuguduki sedombo nokuda kwoukuru hworuoko rwenyu, Kusvikira vanhu venyu+ vapfuura, haiwa Jehovha, Kusvikira vanhu venyu vamakazviwanira+ vapfuura.+ 17  Muchavaunza movadyara mugomo renhaka yenyu,+ Nzvimbo isingachinji yamakazvigadzirira kuti mugare,+ haiwa Jehovha, Nzvimbo tsvene,+ haiwa Jehovha, yakasimbiswa nemaoko enyu. 18  Jehovha achava mambo nokusingagumi kunyange nokusingaperi.+ 19  Papinda mabhiza aFarao+ pamwe chete nengoro dzake dzehondo nevarwi vake vanotasva mabhiza mugungwa,+ Jehovha abva adzorera mvura yegungwa pavari,+ Asi vanakomana vaIsraeri vafamba panyika yakaoma nepakati pegungwa.”+ 20  Zvino Miriyemu muprofitakadzi, hanzvadzi yaAroni,+ akatora gandira noruoko rwake;+ vakadzi vose vakabuda pamwe chete naye vaine makandira vachitamba.+ 21  Miriyemu akaramba achidavira varume,+ achiti: “Imbirai Jehovha,+ nokuti akwidziridzwa kwazvo.+ Akanda bhiza nomutasvi waro mugungwa.”+ 22  Gare gare Mosesi akaita kuti vaIsraeri vabve paGungwa Dzvuku, vakaenda kurenje reShuri,+ vakaramba vachifamba kwemazuva matatu murenje, asi havana kuwana mvura.+ 23  Kwapera nguva yakati, vakasvika kuMara,+ asi vaisakwanisa kunwa mvura paMara nokuti yaivava. Ndokusaka akatumidza nzvimbo yacho kuti Mara.+ 24  Vanhu vakatanga kugunun’unira Mosesi,+ vachiti: “Tichanwei?” 25  Iye akabva achemera Jehovha.+ Naizvozvo Jehovha akamuratidza muti, akaukanda mumvura, mvura ikanaka.+ Iye akavaitira murau nematongerwe emhosva uye akavaedza ipapo.+ 26  Iye akati: “Kana mukanyatsoteerera inzwi raJehovha Mwari wenyu, muchiita zvakarurama pamberi pake, muchiteerera mirayiro yake nokuchengeta mirau yake yose,+ handizoisi pamuri matenda andakaisa pavaIjipiti;+ nokuti ndini Jehovha, iye ari kukuporesai.”+ 27  Pashure paizvozvo vakasvika kuErimu, kwaiva nezvitubu gumi nezviviri nemichindwe makumi manomwe.+ Naizvozvo vakadzika musasa ipapo pedyo nemvura.

Mashoko Emuzasi