Eksodho 13:1-22

13  Zvino Jehovha akataurazve naMosesi, achiti:  “Nditsaurire vanhurume vose nemhuka hono zvinotanga kuberekwa, zvinovhura chibereko chimwe nechimwe pavanakomana vaIsraeri, pavanhu nepamhuka. Izvo ndezvangu.”+  Mosesi akati kuvanhu: “Yeukai zuva iri ramakabuda muIjipiti,+ muimba yevaranda, nokuti Jehovha akakubudisai muno noruoko rune simba.+ Naizvozvo hapana chinhu chine mbiriso chingadyiwa.+  Nhasi muri kubuda mumwedzi waAbhibhi.+  Zvino kana Jehovha akusvitsa kunyika yevaKenani nevaHiti nevaAmori nevaHivhi nevaJebhusi,+ yaakapikira madzitateguru ako kuti achakupa,+ nyika inoyerera mukaka nouchi,+ unofanira kuita basa iri mumwedzi uno.  Unofanira kudya makeke asina kuviriswa+ kwemazuva manomwe, uye zuva rechinomwe nderomutambo unoitirwa Jehovha.+  Unofanira kudya makeke asina kuviriswa kwemazuva manomwe;+ haufaniri kuonekwa uine chinhu chine mbiriso,+ uye haufaniri kuonekwa uine mukanyiwa une mbiriso munzvimbo yako yose.+  Uudze mwanakomana wako pazuva iroro, uchiti, ‘Imhosva yezvandakaitirwa naJehovha pandakabuda muIjipiti.’+  Ngachive chiratidzo paruoko rwako nechiyeuchidzo pakati pemaziso ako,+ kuti mutemo waJehovha uve mumuromo mako;+ nokuti Jehovha akakubudisa muIjipiti noruoko rune simba.+ 10  Unofanira kuchengeta murau uyu panguva yawo yakatarwa gore negore.+ 11  “Zvino kana Jehovha akusvitsa kunyika yevaKenani,+ sezvaakapikira iwe nemadzitateguru ako,+ uye akakupa iyo, 12  utsaurire Jehovha munhu wose anovhura chibereko,+ chose chinotanga kuberekwa, mwana wemhuka,+ achazova wako. Vanhurume nemhuka hono ndezvaJehovha.+ 13  Mwana wose wembongoro anotanga kuberekwa umudzikinure negwai, kana ukasazomudzikinura, utyore mutsipa wake.+ Udzikinure matangwe ose evanhu ari pakati pevanakomana vako.+ 14  “Zvino kana mwanakomana wako akazokubvunza,+ achiti, ‘Izvi zvinorevei?’ uti kwaari, ‘Jehovha akatibudisa muIjipiti,+ muimba yevaranda,+ noruoko rune simba. 15  Farao akaomesa mwoyo akaramba kutirega tichienda,+ uye Jehovha akauraya matangwe ose munyika yeIjipiti,+ kubvira kudangwe romunhu kusvikira kudangwe remhuka.+ Ndokusaka ndichibayira Jehovha mhuka hono dzose dzinovhura chibereko,+ uye ndichidzikinura matangwe ose evanakomana vangu.’+ 16  Ichi chinofanira kuva sechiratidzo paruoko rwako uye sorundanyara pakati pemaziso ako,+ nokuti Jehovha akatibudisa muIjipiti noruoko rune simba.”+ 17  Zvino Farao paakarega vanhu kuti vaende, Mwari haana kuvatungamirira nenzira yepanyika yevaFiristiya kunyange iyo yaiva pedyo, nokuti Mwari akati: “Zvimwe vanhu vangazvidemba pavanoona kurwa, vakadzokera kuIjipiti.”+ 18  Nokudaro Mwari akaita kuti vapoterere nenzira yokurenje reGungwa Dzvuku.+ Asi vanakomana vaIsraeri vakabuda munyika yeIjipiti vakagadzirira kurwa.+ 19  Mosesi akaenda nemapfupa aJosefa, nokuti iye akanga aita kuti vanakomana vaIsraeri vapike kwazvo, achiti: “Chokwadi Mwari achafunga nezvenyu,+ uye munofanira kubuda muno nemapfupa angu.”+ 20  Vakabva kuSukoti vakanodzika musasa kuEtamu kumucheto kwerenje.+ 21  Jehovha akanga achifamba ari mberi kwavo masikati, ari mushongwe yegore kuti avatungamirire munzira,+ uye usiku ari mushongwe yomoto kuti avape chiedza kuti vafambe masikati nousiku.+ 22  Shongwe yegore yaisabva pamberi pevanhu masikati uyewo shongwe yomoto yaisabva pamberi pevanhu usiku.+

Mashoko Emuzasi