Eksodho 12:1-51

12  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi naAroni vari munyika yeIjipiti:  “Mwedzi uno uchava mwedzi wokutanga pamwedzi yenyu. Ndiwo uchava wokutanga pamwedzi yegore renyu.+  Taurai neungano yose yevaIsraeri, muchiti, ‘Pazuva rechigumi romwedzi uno mumwe nomumwe anofanira kutora gwai+ nokuda kweimba yemadzitateguru, imba imwe neimwe ive negwai rayo.  Asi kana mhuri yacho iri duku kwazvo zvokusakwanisa kupedza gwai racho, iye newaakavakidzana naye ari pedyo ngavapinde naro mumba make maererano nokuwanda kwemweya yacho; munofanira kuita kuti gwai racho riringane mumwe nomumwe maererano nokudya kwaanoita.  Gwai renyu rinofanira kuva rakanaka,+ gondohwe, rine gore rimwe chete.+ Mungatora pamakondohwe maduku kana kuti pambudzi.  Rambai makarichengeta kusvikira pazuva rechigumi nemana romwedzi uno,+ uye ungano yose yaIsraeri inofanira kuriuraya panguva yorubvunzavaeni.+  Zvino ngavatore rimwe ropa varisase pamagwatidziro maviri nokurutivi rwokumusoro rwesuo padzimba dzavacharidyira.+  “‘Zvino ngavadye nyama yacho usiku ihwohwo.+ Ngavaidye yakagochwa nomoto pamwe chete nemakeke asina kuviriswa+ uye nemiriwo inovava.+  Musadya imwe yayo iri mbishi kana kuti yakafashaidzwa, yakabikwa nemvura, asi igochei nomoto, musoro waro pamwe chete nemazondo aro nezvomukati zvaro. 10  Musasiya imwe yayo kusvikira mangwanani, asi inosara kusvikira mangwanani muipise nomoto.+ 11  Muidye seizvi, hudyu dzenyu dzakasungwa,+ makapfeka hwashu+ mutsoka dzenyu, makabata midonzvo yenyu mumaoko enyu; muidye muchichimbidza. Iyo ipaseka yaJehovha.+ 12  Ini ndichapfuura nomunyika yeIjipiti usiku ihwohwo+ ndouraya matangwe ose ari munyika yeIjipiti, kubvira kumunhu kusvikira kumhuka;+ uye ndichatonga vanamwari vose veIjipiti.+ Ndini Jehovha.+ 13  Asi ropa richava chiratidzo chenyu padzimba dzamunenge muri; ndichaona ropa racho ndokudarikai,+ hamuzowirwi nedambudziko kuti rikuparadzei pandinorova nyika yeIjipiti. 14  “‘Zvino zuva iri richava chiyeuchidzo kwamuri, murichengete rive mutambo unoitirwa Jehovha muzvizvarwa zvenyu zvose. Murichengete rive murau nokusingagumi. 15  Munofanira kudya makeke asina kuviriswa kwemazuva manomwe. Pazuva rokutanga mubvise mukanyiwa une mbiriso mudzimba dzenyu, nokuti ani naani anodya zvinhu zvakaiswa mbiriso, kubvira pazuva rokutanga kusvikira kune rechinomwe,+ mweya iwoyo unofanira kuparadzwa pakati paIsraeri.+ 16  Pazuva rokutanga muchaita kuungana kutsvene, uye pazuva rechinomwe kuungana kutsvene.+ Hapana basa rinofanira kuitwa pamazuva aya.+ Asi mungaita zvinodiwa nemweya yose kuti idye chete, izvozvo zvoga.+ 17  “‘Zvino munofanira kuchengeta mutambo wemakeke asina kuviriswa,+ nokuti pazuva iri ndichabudisa mauto enyu munyika yeIjipiti. Chengetai zuva iri muzvizvarwa zvenyu zvose kuti uve murau nokusingagumi. 18  Mumwedzi wokutanga, pazuva rechigumi nemana romwedzi wacho, manheru, mudye makeke asina kuviriswa kusvikira kuzuva rechimakumi maviri nerimwe romwedzi wacho manheru.+ 19  Hapana mukanyiwa une mbiriso unofanira kuva mudzimba dzenyu kwemazuva manomwe, nokuti ani naani anoravira zvinhu zvakaiswa mbiriso, angava mutorwa kana kuti munhu womunyika yacho,+ mweya iwoyo uchaparadzwa paungano yaIsraeri.+ 20  Musadya chinhu chakaiswa mbiriso. Munofanira kudya makeke asina kuviriswa munzvimbo dzose dzamunogara.’” 21  Mosesi akabva ashevedza varume vakuru vose vaIsraeri+ akati kwavari: “Endai munotora makwai nembudzi zvinoenzanirana nemhuri dzenyu, muuraye chibayiro chepaseka.+ 22  Mutore sumbu rehisopi+ morinyika muropa riri mubheseni, mozodza rimwe ropa riri mubheseni parutivi rwokumusoro rwesuo nepamagwatidziro maviri; hapana kana mumwe wenyu anofanira kubuda pasuo reimba yake kusvikira mangwanani. 23  Zvino Jehovha paanopfuura kuti atambudze vaIjipiti, oona ropa parutivi rwokumusoro rwesuo nepamagwatidziro maviri, Jehovha achadarika suo racho, uye haazobvumiri kuparadza kwacho kuti kupinde mudzimba dzenyu kuti akutambudzei.+ 24  “Chengetai chinhu ichi kuti chive murau+ kwamuri nokuvanakomana venyu nokusingagumi.+ 25  Pamunopinda munyika yamuchapiwa naJehovha, sezvaakataura, muite basa iri.+ 26  Zvino vanakomana venyu pavanoti kwamuri, ‘Basa iri rinorevei kwamuri?’+ 27  imi muti, ‘Ichi chibayiro chepaseka chinobayirwa Jehovha,+ akadarika dzimba dzevanakomana vaIsraeri muIjipiti paakatambudza vaIjipiti, asi akanunura dzimba dzedu.’” Vanhu vakabva vakotama vakagwadama.+ 28  Vanakomana vaIsraeri vakabva vaenda, vakaita seizvo Mosesi naAroni vakanga varayirwa naJehovha.+ Vakaita izvozvo chaizvo. 29  Pakati pousiku Jehovha akarova matangwe ose aiva munyika yeIjipiti,+ kubvira kudangwe raFarao akanga agere pachigaro choumambo kusvikira kudangwe renhapwa yaiva mugomba rejeri, nematangwe ose emhuka.+ 30  Zvino Farao akamuka usiku, iye nevashandi vake vose nevamwe vaIjipiti vose; kuchema kukuru kukatanga kuvapo pakati pevaIjipiti,+ nokuti kwakanga kusina imba yakanga isina munhu akanga afa. 31  Akabva ashevedza+ Mosesi naAroni usiku, akati: “Simukai mubve pakati pevanhu vangu, imi nevamwe vanakomana vaIsraeri, muende, mushumire Jehovha, sezvamakataura.+ 32  Torai makwai enyu nemombe dzenyu, sezvamakataura,+ muende. Uye mundikomborerewo.” 33  Zvino vaIjipiti vakatanga kukurudzira vanhu kuti vakurumidze+ kuvarega vachibuda munyika yacho, “nokuti,” ivo vakadaro, “tose tangofanana nevanhu vakafa!”+ 34  Naizvozvo vanhu vakatakura mukanyiwa wavo wefurawa usati waiswa mbiriso, nezvokukanyira zvavo zvakaputirwa nemajasi avo pamapfudzi avo. 35  Vanakomana vaIsraeri vakaita sezvakanga zvataurwa naMosesi pakuti vakakumbira vaIjipiti zvinhu zvesirivha nezvinhu zvendarama nemajasi.+ 36  Jehovha akaita kuti vanhu vanzwirwe nyasha nevaIjipiti,+ zvokuti ava vakavapa zvavakakumbira;+ uye vakatorera vaIjipiti.+ 37  Zvino vanakomana vaIsraeri vakabva muRamesesi+ vakaenda kuSukoti,+ varume vaifamba netsoka vaisvika zviuru mazana matanhatu, tisingabatanidzi vana.+ 38  Boka guru revamwe vanhu vakanga vakavhengana+ rakaendawo navo, pamwe chete nemakwai nemombe, zvipfuwo zvakawanda kwazvo. 39  Vakatanga kubika makeke eraundi, makeke asina kuviriswa, nomukanyiwa wefurawa wavakanga vabuda nawo muIjipiti, nokuti wakanga usina kuiswa mbiriso, nokuti vakanga vadzingwa muIjipiti uye vakanga vasina kumboverengera uyewo vakanga vasina kugadzirira chero mbuva ipi zvayo.+ 40  Zvino nguva yakagara vanakomana vaIsraeri, avo vakanga vagara+ muIjipiti,+ yaiva makore mazana mana nemakumi matatu.+ 41  Pakapera makore mazana mana nemakumi matatu, pazuva iroro mauto ose aJehovha akabuda munyika yeIjipiti.+ 42  Ihwo usiku hwokuyeuka Jehovha nokuda kwokuvabudisa kwaakaita munyika yeIjipiti. Vanakomana vose vaIsraeri vanofanira kuyeuka Jehovha pausiku uhwu muzvizvarwa zvavo zvose.+ 43  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi naAroni: “Uyu ndiwo murau wepaseka:+ Haingadyiwi newokune imwe nyika.+ 44  Asi kana paine muranda akatengwa nemari, umudzingise.+ Zvino angatanga kuidya nemi. 45  Anobva kune imwe nyika nomunhu wemaricho ngavarege kuidya. 46  Ichadyirwa muimba imwe chete. Usabuda neimwe nyama yacho mumba kuti uende nayo kune imwe nzvimbo iri kunze. Musatyora pfupa riri mairi.+ 47  Ungano yose yaIsraeri inofanira kuichengeta.+ 48  Kana mutorwa waunogara naye achizochengeta paseka yacho inoitirwa Jehovha, vanhurume vose vokwake ngavadzingiswe.+ Zvino angatanga kuswedera pedyo kuti aichengete; iye anofanira kuita somunhu womunyika yacho. Asi hapana murume asina kudzingiswa angaidya. 49  Panofanira kuva nomutemo mumwe chete kumunhu womunyika yacho nokumutorwa ari kugara pakati penyu.”+ 50  Naizvozvo vanakomana vose vaIsraeri vakaita seizvo Jehovha akanga arayira Mosesi naAroni. Vakaita izvozvo chaizvo.+ 51  Jehovha akabudisa vanakomana vaIsraeri munyika yeIjipiti pamwe chete nemauto+ avo pazuva iri.

Mashoko Emuzasi