Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Eksodho 11:1-10

11  Zvino Jehovha akati kuna Mosesi: “Ndichaunza rimwezve dambudziko pana Farao nepaIjipiti. Pashure paizvozvo achakubudisai muno.+ Panguva yaachakuregai kuti muende, achaita zvokukudzingai muno.+  Zvino taura vanhu vachinzwa, kuti murume wose akumbire muvakidzani wake, nomukadzi wose akumbire muvakidzani wake zvinhu zvesirivha nezvinhu zvendarama.”+  Naizvozvo Jehovha akaita kuti vanhu vacho vanzwirwe nyasha nevaIjipiti.+ Murume uyuwo, iye Mosesi akanga ari mukuru kwazvo munyika yeIjipiti, pamberi pevashandi vaFarao nepamberi pevanhu.+  Zvino Mosesi akabva ati: “Zvanzi naJehovha, ‘Panenge pakati pousiku ndichabuda ndopinda pakati peIjipiti,+  matangwe+ ose ari munyika yeIjipiti achafa, kubvira kudangwe raFarao agere pachigaro chake choumambo kusvikira kudangwe romushandikadzi ari paguyo nematangwe ose emhuka.+  Munyika yose yeIjipiti muchava nokuchema kukuru kwazvo, kusati kwamboitika, uye kusingazomboitikizve.+  Asi hakuna imbwa ichahukurira vanakomana vaIsraeri chero vapi zvavo, kubvira kuvanhu kusvikira kumhuka;+ kuti muzive kuti Jehovha anogona kuita kuti pave nomusiyano pavaIjipiti nepavanakomana vaIsraeri.’+  Vashandi vako vose ava vachauya kwandiri vondigwadamira,+ vachiti: ‘Enda, iwe nevanhu vose vanotevera tsoka dzako.’ Pashure paizvozvo ini ndichabuda.” Naizvozvo akabva pamberi paFarao akatsamwa kwazvo.  Jehovha akabva ati kuna Mosesi: “Farao haazokuteererii,+ kuti zvishamiso zvangu zviwedzerwe munyika yeIjipiti.”+ 10  Mosesi naAroni vakaita zvishamiso zvose izvi pamberi paFarao;+ asi Jehovha airega mwoyo waFarao uchioma, zvokuti haana kurega vanakomana vaIsraeri kuti vabve munyika yake.+

Mashoko Emuzasi