Eksodho 1:1-22

1   Zvino aya ndiwo mazita evanakomana vaIsraeri vakauya kuIjipiti naJakobho; murume mumwe nomumwe akauya neimba yake:+  Rubheni,+ Simiyoni,+ Revhi+ naJudha,+  Isakari,+ Zebhuruni+ naBhenjamini,+  Dhani+ naNaftari,+ Gadhi+ naAsheri.+  Mweya yose yakabva muchiuno+ maJakobho yaisvika mweya makumi manomwe, asi Josefa akanga atova kuIjipiti.+  Josefa akazofa,+ kubatanidza vanakomana vababa vake vose nechizvarwa ichocho chose.  Asi vanakomana vaIsraeri vakaberekana, vakatanga kuwanda; vakaramba vachiwanda, vachingova nesimba kwazvo, zvokuti vakazadza nyika yacho.+  Kwapera nguva yakati, muIjipiti makamuka mumwe mambo mutsva akanga asingazivi Josefa.+  Iye akati kuvanhu vake: “Tarirai! Vanhu vevanakomana vaIsraeri vawanda uye vava nesimba kutipfuura.+ 10  Uyai! Ngativarongerei zano,+ kuti varege kuwanda, uye kana hondo ikatiwira, vangazobatana nevaya vanotivenga, vakatirwisa, vakabuda munyika ino.” 11  Naizvozvo vakagadza vakuru vebasa rokumanikidzirwa kuti vavadzvinyirire pabasa ravo rinorema;+ uye vakavaka maguta anonzi Pitomu neRamusesi,+ kuti ave matura aFarao. 12  Asi zvavainyanya kuvadzvinyirira, ivo vaibva vanyanyawo kuwanda uye vainyanyawo kupararira kwose kwose, zvokuti ivo vakatya vanakomana vaIsraeri kwazvo.+ 13  Naizvozvo vaIjipiti vakaita kuti vanakomana vaIsraeri vave varanda vanodzvinyirirwa.+ 14  Vakaramba vachiita kuti upenyu hwavo huome nokuvaitisa basa rouranda rakaoma rokukanya dhaka+ nokugadzira zvidhinha, nokuita kuti vaite uranda hwemarudzi ose vachishanda muminda,+ ihwo uranda hwavo hwemarudzi ose hwavakavaitisa sevaranda vaidzvinyirirwa.+ 15  Mambo weIjipiti akazoti kuna vananyamukuta+ vechiHebheru, mumwe ainzi Shifra uye mumwe wacho ainzi Pua, 16  chokwadi akatosvika pakuti: “Pamunobatsira vakadzi vechiHebheru kusununguka, mukavaona vagere pachigaro chokusunungukira, kana ari mwanakomana, muurayei; asi kana ari mwanasikana, ngaararame.” 17  Zvisinei, vananyamukuta vacho vaitya Mwari wechokwadi,+ havana kuita sezvavakanga vaudzwa namambo weIjipiti,+ asi vaichengetedza vanakomana vari vapenyu.+ 18  Kwapera nguva yakati, mambo weIjipiti akashevedza vananyamukuta akati kwavari: “Makaitirei izvi, zvamakachengetedza vanakomana vari vapenyu?”+ 19  Vananyamukuta vakatiwo kuna Farao: “Nokuti vakadzi vechiHebheru havana kufanana nevakadzi vechiIjipiti. Nokuti vane simba, nyamukuta asati apinda mavanenge vari, ivo vanenge vatosununguka.” 20  Naizvozvo Mwari akaitira zvakanaka vananyamukuta vacho;+ vanhu vakaramba vachiwanda kwazvo uye vachiva nesimba kwazvo. 21  Zvino, nokuti vananyamukuta vakanga vatya Mwari wechokwadi, iye akazovapa mhuri.+ 22  Farao akazorayira vanhu vake vose, achiti: “Mukande vanakomana vose vanenge vachangoberekwa murwizi rwaNire, asi muchengetedze vanasikana vose vari vapenyu.”+

Mashoko Emuzasi