Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 9:1-29

9  “Haiwa iwe Israeri, chinzwa, nhasi uri kuyambuka Jodhani+ kuti upinde imomo, udzinge marudzi makuru neane simba kukupfuura,+ maguta makuru uye akavakirirwa kusvika kumatenga,+  vanhu vahombe uye varefu, vanakomana vevaAnaki,+ vawakaziva nezvavo uye vawakanzwa nezvavo zvichinzi, ‘Ndiani angamirisana nevanakomana vevaAnaki?’  Nhasi unonyatsoziva kuti Jehovha Mwari wako ari kuyambuka ari pamberi pako.+ Iye moto unoparadza.+ Achavatsakatisa,+ uye achavakunda pamberi pako; unofanira kuvadzinga wokurumidza kuvaparadza, sezvakataurwa naJehovha kwauri.+  “Jehovha Mwari wako paanovadzinga pamberi pako, usati mumwoyo mako, ‘Jehovha akandiunza kuti nditore nyika iyi kuti ive yangu nokuti ndakarurama,’+ nepo Jehovha achadzinga marudzi aya pamberi pako nokuda kwokuipa kwawo.+  Hausi kupinda kunotora nyika yawo kuti ive yako nokuda kwokururama kwako+ kana kuti nokuda kwokururama kwomwoyo+ wako; asi Jehovha Mwari wako ari kudzinga marudzi aya pamberi pako nokuda kwokuipa kwawo,+ kuti aite shoko iro Jehovha akapikira madzitateguru ako, Abrahamu,+ Isaka+ naJakobho.+  Unofanira kuziva kuti Jehovha Mwari wako haasi kukupa nyika ino yakanaka kuti ive yako nokuda kwokururama kwako; nokuti uri rudzi rune mutsipa wakaoma.+  “Yeuka: Usakanganwa kutsamwisa kwawakaita Jehovha Mwari wako murenje.+ Kubvira pazuva ramakabuda munyika yeIjipiti kusvikira masvika kunzvimbo ino, makapandukira Jehovha.+  Kunyange kuHorebhi makatsamwisa Jehovha zvokuti Jehovha akakutsamwirai kwazvo akada kukutsakatisai.+  Pandakakwira mugomo kunogamuchira mahwendefa ematombo,+ mahwendefa esungano iyo Jehovha akanga aita nemi,+ ndikaramba ndichigara mugomo kwemazuva makumi mana nousiku makumi mana,+ (handina kudya zvokudya kana kunwa mvura,) 10  Jehovha akabva andipa mahwendefa maviri ematombo akanga akanyorwa nomunwe waMwari;+ uye paari paiva nemashoko ose ayo Jehovha akanga ataura nemi mugomo ari pakati pomoto pazuva reungano.+ 11  Mazuva makumi mana nousiku makumi mana zvapera, Jehovha akandipa mahwendefa maviri ematombo, mahwendefa esungano;+ 12  Jehovha akati kwandiri, ‘Simuka, kurumidza kuburuka muno, nokuti vanhu vako vawakabudisa muIjipiti vaita zvakaipa.+ Vakurumidza kutsauka panzira yandakavarayira. Vazvigadzirira mufananidzo wakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa.’+ 13  Jehovha akati kwandiri, ‘Ndaona vanhu ava, uye tarira! ivo vanhu vane mitsipa yakaoma.+ 14  Ndirege ndivatsakatise+ ndidzime zita ravo pasi pematenga,+ uye rega ndikuite rudzi rune simba uye rune vanhu vazhinji kuvapfuura.’+ 15  “Pashure paizvozvo ndakatendeuka ndikaburuka mugomo, gomo paraibvira moto;+ uye mahwendefa maviri esungano aiva mumaoko angu ose.+ 16  Ndakabva ndatarira ndikaona kuti makanga matadzira Jehovha Mwari wenyu! Makanga mazvigadzirira mhuru yakaumbwa nesimbi yakanyungudutswa.+ Makanga makurumidza kutsauka panzira yamakanga marayirwa naJehovha.+ 17  Ndakabva ndabata mahwendefa maviri acho, ndikaakanda nesimba pasi nemaoko angu ose, ndikaaputsa muchizviona.+ 18  Ndakazvambarara pamberi paJehovha, sezvandakaita pakutanga, kwemazuva makumi mana nousiku makumi mana. Handina kudya zvokudya kana kunwa mvura,+ nokuda kwechivi chenyu chose chamakanga maita pamakaita zvakaipa pamberi paJehovha kuti mumugumbure.+ 19  Nokuti ndakatya kutsamwa kukuru uko Jehovha akanga akutsamwirai nako akada kukutsakatisai.+ Zvisinei, Jehovha akanditeererawo panguva iyoyo.+ 20  “Jehovha akatsamwirawo Aroni kwazvo akada kumutsakatisa;+ asi panguva iyoyo chaiyo ndakatetererawo+ nokuda kwaAroni. 21  Ndakatora chivi chenyu chamakanga maita, iyo mhuru+ yacho, ndikaipisa mumoto ndokuipwanya, ndikaikuya-kuya kusvikira yatsetseka seguruva; ndichibva ndazokanda guruva rayo mumupata waiva norukova waiburuka uchibva mugomo.+ 22  “Uyezve, kuTabhera+ nokuMasa+ nokuKibroti-hataavha+ makava vanhu vanotsamwisa Jehovha.+ 23  Jehovha paakakubudisai muKadheshi-bhaneya,+ achiti, ‘Endai munotora nyika yandichakupai kuti ive yenyu!’ makabva mapandukira murayiro waJehovha Mwari wenyu,+ hamuna kutenda+ maari uye hamuna kuteerera inzwi rake.+ 24  Makaratidza kuti muri vanhu vanopandukira Jehovha+ kubvira pazuva randakakuzivai. 25  “Naizvozvo ndakaramba ndakagwadama pamberi paJehovha kwemazuva makumi mana nousiku makumi mana,+ nokuti ndakagwadama saizvozvo nokuti Jehovha aitaura nezvokukutsakatisai.+ 26  Ndakatanga kuteterera+ Jehovha ndikati, ‘Haiwa Changamire Ishe Jehovha, musaparadza vanhu venyu, pfuma yenyu chaiyo,+ vamakadzikinura noukuru hwenyu, vamakabudisa muIjipiti+ noruoko rune simba.+ 27  Yeukai vashumiri venyu Abrahamu, Isaka naJakobho.+ Regai kutendeutsa chiso chenyu kuti muone kuoma kwevanhu ava nokuipa kwavo nechivi chavo,+ 28  kuti nyika+ yamakatibudisa mairi irege kuti: “Jehovha akavabudisa kuti avaurayire murenje nokuti akanga asingakwanisi kuvapinza munyika yaakanga avapikira, uye nokuti aivavenga.”+ 29  Ivo vachiri vanhu venyu nepfuma yenyu chaiyo+ yamakabudisa nesimba renyu guru uye noruoko rwenyu rwakatambanudzwa.’+

Mashoko Emuzasi