Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 33:1-29

33  Zvino ichi ndicho chikomborero+ icho Mosesi munhu waMwari wechokwadi+ akakomborera nacho vanakomana vaIsraeri asati afa.  Akati: “Jehovha—akauya achibva kuSinai,+ Akavapenyera achibva kuSeiri.+ Akapenya achibva kunzvimbo ine makomo yeParani,+ Uye akanga aine makumi ezviuru evatsvene,+ Kurudyi rwake kuine varwi vavo.+   Aidawo vanhu vake;+ Vatsvene vavo vose vari muruoko rwenyu.+ Ivo—vakatsenhama patsoka dzenyu;+ Vakatanga kugamuchira mamwe mashoko enyu.+   (Mosesi akatipa mutemo somurayiro,+ Nhaka yeungano yaJakobho.)+   Akava mambo pakati paJeshuruni,+ Vakuru vevanhu pavakaungana,+ Iwo madzinza ose aIsraeri.+   Rubheni ngaararame arege kufa,+ Uye varume vake ngavarege kuva vashoma.”+  Ichi ndicho chaiva chikomborero chaJudha,+ zvaakati: “Haiwa Jehovha, inzwai inzwi raJudha,+ Muuye naye kune vanhu vake. Maoko ake akarwira zvinhu zvake; Uye ivai mubatsiri wake pamhandu dzake.”+  Kuna Revhi akati:+ “Tumimu yako neUrimu+ yako ndezvomunhu akavimbika kwauri,+ Wawakaedza paMasa.+ Wakatanga kurwisana naye pedyo nemvura yeMeribha,+   Murume akati kuna baba vake naamai vake, ‘Handina kumuona.’ Haana kubvuma kunyange hama dzake,+ Uye haana kuziva vanakomana vake. Nokuti vakachengeta shoko renyu,+ Uye vakaramba vachichengeta sungano yenyu.+ 10  Ngavarayiridze Jakobho pane zvamakatonga+ Uye varayiridze Israeri mutemo wenyu.+ Ngavapisire rusenzi pamberi pemhino dzenyu+ Nechinopiwa chakakwana paatari yenyu.+ 11  Haiwa Jehovha, komborerai simba rake,+ Farirai basa remaoko ake.+ Vaya vanomumukira vakuvadzei kwazvo muhudyu mavo,+ Nevaya vanomuvenga kwazvo, kuti varege kusimuka.”+ 12  Kuna Bhenjamini akati:+ “Anodiwa+ naJehovha ngaagare akachengetwa naye,+ Paanenge akamudzivirira zuva rose,+ Uye ngaagare pakati pemapfudzi ake.”+ 13  Kuna Josefa akati:+ “Nyika yake ngairambe ichikomborerwa naJehovha+ Nezvinhu zvakanaka kwazvo zvokudenga, nedova,+ Nemvura yakadzika iri pasi,+ 14  Nezvinhu zvakanaka kwazvo, zvibereko zvezuva,+ Nezvinhu zvakanaka kwazvo, zvibereko zvomwedzi mumwe nomumwe,+ 15  Nezvinhu zvakanaka kwazvo zvinobva pamakomo okumabvazuva,+ Nezvinhu zvakanaka kwazvo zvezvikomo zvinogara nokusingagumi, 16  Nezvinhu zvakanaka kwazvo zvenyika nezvizere mairi,+ Nokubvumira kwaIye anogara mugwenzi reminzwa.+ Ngazviuye pamusoro waJosefa+ Nepanhongonya yomusoro womunhu akatsaurwa kubva pahama dzake.+ 17  Runako rwake rwakaita sorwenzombe inotanga kuberekwa,+ Nyanga dzake inyanga dzenzombe yomusango.+ Achatunga marudzi nadzo+ Ose pamwe chete kusvikira kumigumo yenyika, Uye ivo ndivo makumi ezviuru aEfremu,+ Ndivo zviuru zvaManase.” 18  Kuna Zebhuruni akati:+ “Fara, haiwa iwe Zebhuruni, paunobuda,+ Newe Isakari, mumatende ako.+ 19  Marudzi achashevedzera kumakomo. Ikoko achabayira zvibayiro zvokururama.+ Nokuti achayamwa pfuma zhinji yemakungwa+ Nemigove yakavanzwa yejecha.” 20  Kuna Gadhi akati:+ “Akakomborerwa munhu anokudza miganhu yaGadhi.+ Achagara sezvinoita shumba,+ Achabvambura ruoko, kunyange nhongonya yomusoro.+ 21  Achasarudza mugove wokutanga kuti uve wake,+ Nokuti ikoko ndiko kwakachengetwa mugove womupi wemirau.+ Vakuru vevanhu vachaungana. Achaita zvakarurama zvaJehovha Nezvaakatonga zvine chokuita naIsraeri.” 22  Kuna Dhani akati:+ “Dhani mwana weshumba.+ Achakwakuka achibva muBhashani.”+ 23  Kuna Naftari akati:+ “Naftari anogutswa nokufarirwa Uye akazara nechikomborero chaJehovha. Tora kumavirira nokumaodzanyemba kuve kwako.”+ 24  Kuna Asheri akati:+ “Asheri akakomborerwa nevanakomana.+ Ngaave mumwe anofarirwa nehama dzake,+ Anonyudza tsoka yake mumafuta.+ 25  Simbi nemhangura ndizvo zvokukiyisa magedhi ako,+ Kufamba kwako zvishoma nezvishoma kwakaenzana nemazuva ako. 26  Hakuna mumwe akaita saMwari wechokwadi+ waJeshuruni,+ Anotasva denga achikubatsira+ Uye anotasva matenga ane makore muukuru hwake.+ 27  Mwari wenguva yekare inzvimbo yokuvanda,+ Nechepasi pane maoko asingagumi.+ Achadzinga muvengi pamberi pako,+ Uye achati, ‘Vatsakatise!’+ 28  Israeri achagara akachengeteka,+ Chitubu chaJakobho chiri choga,+ Panyika yezviyo newaini itsva.+ Chokwadi, matenga ake achadonhedza dova.+ 29  Unofara, haiwa iwe Israeri!+ Ndiani aripo akaita sewe,+ Rudzi runoponeswa naJehovha,+ Nhoo yokubatsirwa kwako,+ Naiye ari bakatwa rako guru?+ Naizvozvo vavengi vako vachadedera pamberi pako,+ Uye iwe—uchatsika nzvimbo dzavo dzakakwirira.”+

Mashoko Emuzasi