Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 32:1-52

32  “Haiwa imi matenga, teererai, regai nditaure; Nyika ngainzwe mashoko omuromo wangu.+   Kurayiridza kwangu kuchadonha sezvinoita mvura,+ Shoko rangu richayerera sezvinoita dova,+ Sezvinoita mvura inopfunha pauswa+ Uye sezvinoita mvura zhinji pazvinomera.+   Nokuti ndichazivisa zita raJehovha.+ Ipai Mwari wedu ukuru!+   Iye iDombo, basa rake rakakwana,+ Nokuti nzira dzake dzose ndedzokururamisira.+ NdiMwari akatendeka,+ asina kusaruramisira;+ Iye akarurama uye akatendeseka.+   Ivo vakaita zvakaipa;+ Havasi vana vake, urema ndohwavo.+ Chizvarwa chisina kururama uye chakamonyana!+   Muri kuramba muchiitira Jehovha izvi here,+ Haiwa imi mapenzi uye vanhu vasina kuchenjera?+ Iye haasi Baba vako vakakubereka here,+ Iye akakuita akakusimbisa?+   Yeukai mazuva ekare,+ Fungai nezvemakore ekare kubva pachizvarwa nechizvarwa; Bvunza baba vako, uye vachakuudza;+ Vakwegura vako, uye vachakutaurira.+   Wokumusorosoro paakapa marudzi nhaka,+ Paakaparadzanisa vanakomana vaAdhamu,+ Akaisa muganhu wemarudzi+ Nokuda kwokuwanda kwevanakomana vaIsraeri.+   Nokuti mugove waJehovha ndivo vanhu vake;+ Jakobho ndiye mugove wake waanogara nhaka.+ 10  Akamuwana munyika yakaita renje,+ Mugwenga risina chinhu, mune kuungudza.+ Akatanga kumukomberedza,+ kumutarisira,+ Kumuchengetedza semboni yeziso rake.+ 11  Segondo rinozunungusa dendere raro, Rinoengerera pamusoro pemanyana aro,+ Rinotambanudza mapapiro aro, roatora, Roatakura pamapapiro aro,+ 12  Jehovha oga ndiye akaramba achimutungamirira,+ Pakanga pasina mwari wokune imwe nyika waaiva naye.+ 13  Akaramba achimukwidza panzvimbo dzakakwirira dzepanyika,+ Zvokuti akadya zvibereko zvomunda.+ Akaramba achiita kuti adzvute uchi hwakabva muibwe,+ Nemafuta akabva mudombo rakaoma kwazvo;+ 14  Akamupa ruomba rwemombe nomukaka wemakwai+ Pamwe chete nemafuta emakondohwe, Nemakwai makono, rudzi rwokuBhashani, nenhongo+ Pamwe chete nemafuta eitsvo egorosi;+ Uye iwe wakaramba uchinwa ropa remazambiringa sewaini.+ 15  Jeshuruni+ paakatanga kukora, akakava.+ Iwe wakakora, wakava mukobvu, wakafuta.+ Naizvozvo akasiya Mwari, iye akamusika,+ Akazvidza Dombo+ rokuponeswa kwake. 16  Vakatanga kuita kuti aitire vanamwari+ vokune dzimwe nyika godo;+ Vakaramba vachimugumbura nezvinhu zvinosemesa.+ 17  Vakabayira kumadhimoni, kwete kuna Mwari,+ Vanamwari vavakanga vasina kuziva,+ Vatsva vakanga vachangopinda,+ Vakanga vasingazivikanwi nemadzitateguru enyu. 18  Iwe wakakanganwa Dombo rakakubereka,+ Uye wakakanganwa Mwari, Iye akakubereka nemarwadzo okusununguka.+ 19  Jehovha paakazviona, akabva arega kuvaremekedza,+ Nokuda kwokutsamwiswa kwaakaitwa nevanakomana vake nevanasikana vake. 20  Naizvozvo akati, ‘Regai ndivavanzire chiso changu,+ Regai ndione kuguma kwavo. Nokuti ivo chizvarwa chokutsauka,+ Vanakomana vasina kutendeka.+ 21  Ivo vakaita kuti ndiitire chinhu chisiri mwari godo;+ Vakanditsamwisa nezvidhori zvavo zvisina zvazvinobatsira;+ Iniwo ndichaita kuti vave negodo nevasiri vanhu;+ Ndichavagumbura norudzi rwemapenzi.+ 22  Nokuti moto wakabatidzwa mukutsamwa kwangu+ Uye uchapisa kusvikira kuSheori,+ nzvimbo yakadzika kwazvo, Uchaparadza nyika nezvibereko zvayo+ Uye uchaita kuti nheyo dzemakomo dzibvire.+ 23  Ndichawedzera matambudziko pavari;+ Ndichapedzera miseve yangu pavari.+ 24  Vachaziya nenzara+ uye vachaparadzwa nefivha+ huru Nokuparadza kwakaipa kwazvo.+ Ndichavatumira mazino ezvikara,+ Nouturu hwezvinokambaira muguruva.+ 25  Kunze bakatwa richaita kuti vashayikirwe,+ Uye vari mukati vachatya,+ Vose jaya nemhandara,+ Anoyamwa nomurume ane bvudzi jena.+ 26  Ndingadai ndakati: “Ndichavaparadzira,+ Ndichaita kuti kutaurwa nezvavo kugume pakati pevanhuwo zvavo,”+ 27  Dai kusiri kuti ndaitya kutsamwa kwomuvengi,+ Kuti mhandu dzavo dzingasazvinzwisisa,+ Kuti dzingati: “Maoko edu akunda,+ Haasi Jehovha akaita zvose izvi.”+ 28  Nokuti ivo rudzi rusingafungi,+ Pakati pavo hapana kunzwisisa.+ 29  Haiwa, kudai vakachenjera!+ Vaizofungisisa nezveizvi.+ Vaizofunga nezvokuguma kwavo.+ 30  Munhu mumwe angadzingirira sei vanhu chiuru, Uye vaviri vangaita sei kuti vanhu zviuru gumi vatize?+ Kunze kwokunge Dombo ravo ravatengesa+ Uye Jehovha avaisa mumaoko avo. 31  Nokuti dombo ravo harina kuita seDombo redu,+ Kunyange vavengi vedu vanobvuma izvi.+ 32  Nokuti muzambiringa wavo wakabva pamuzambiringa wokuSodhoma Nepanzvimbo dzakatenuka-tenuka dzeGomora.+ Mazambiringa avo mazambiringa omuchetura, Masumbu avo anovava.+ 33  Waini yavo uturu hwenyoka huru Nomuchetura unorwadza wemhungu.+ 34  Hazvina kuunganidzirwa pandiri, Zviine chisimbiso mudura rangu here?+ 35  Kutsiva ndokwangu, nokudzorera.+ Panguva yakatarwa tsoka dzavo dzichadzedzereka,+ Nokuti zuva renjodzi yavo rava pedyo,+ Zviitiko zvavakagadzirirwa zvinochimbidza kuuya.’+ 36  Nokuti Jehovha achatonga vanhu vake+ Uye achazvidemba pamusoro pevashumiri vake,+ Nokuti achaona kuti hapasisina chinotsigira Uye panongova nomunhu asina mubatsiri uye asina zvaanobatsira. 37  Achati, ‘Vanamwari vavo vari kupi,+ Iro dombo ravakatsvaka kwokupotera kwariri,+ 38  Vaidya mafuta ezvibayiro zvavo,+ Vainwa waini yezvinopiwa zvavo zvinonwiwa?+ Ngavasimuke vakubatsirei.+ Ngavave nzvimbo yenyu yokuvanda.+ 39  Onai zvino kuti ini—ndini iye+ Hakuna vamwe vanamwari vari pamwe chete neni.+ Ndinouraya, uye ndinoraramisa.+ Ndakakuvadza kwazvo,+ uye ini—ndichaporesa,+ Uye hakuna angabvuta muruoko rwangu.+ 40  Nokuti ndinosimudzira ruoko rwangu kudenga ndichipika,+ Uye ndinoti: “Noupenyu hwangu, nokusingagumi,”+ 41  Kana ndikarodza bakatwa rangu rinon’aima,+ Uye ruoko rwangu rukabata kutonga,+ Ndichatsiva mhandu dzangu+ Uye ndichatsiva vaya vanondivenga kwazvo.+ 42  Ndichadhakisa miseve yangu neropa,+ Bakatwa rangu parinenge richidya nyama,+ Neropa revakaurayiwa nevakatapwa, Nemisoro yevatungamiriri vomuvengi.’+ 43  Farai, imi marudzi, nevanhu vake,+ Nokuti achatsiva ropa revashumiri vake,+ Achatsiva mhandu dzake+ Uye achayananisira nyika yevanhu vake.” 44  Nokudaro Mosesi akauya, akataura mashoko ose orwiyo urwu vanhu vachinzwa,+ iye naHoshea mwanakomana waNuni.+ 45  Pashure pokunge Mosesi apedza kutaura mashoko aya ose kuvaIsraeri vose, 46  akati kwavari: “Isai mashoko ose andiri kutaura nhasi ndichikunyeverai mumwoyo menyu,+ kuti murayire vanakomana venyu kuti vachenjerere kuita mashoko ose omutemo uyu.+ 47  Nokuti harisi shoko risina zvarinobatsira kwamuri,+ asi rinoreva upenyu hwenyu,+ uye neshoko iri mungaita kuti mazuva enyu ave mazhinji panyika yamuri kuyambukira Jodhani kuti muitore ive yenyu.”+ 48  Zvino Jehovha akataura naMosesi zuva iroro, achiti: 49  “Kwira mugomo iri reAbharimu,+ Gomo reNebho,+ riri munyika yeMoabhi, rakatarisana neJeriko, uone nyika yeKenani, yandichapa vanakomana vaIsraeri kuti ive nhaka yavo.+ 50  Ubve wafira mugomo rauri kukwira mariri, uiswe kwakaiswa vanhu vokwako,+ sokufa kwakaita Aroni mukoma wako muGomo reHori,+ akaiswa kwakaiswa vanhu vokwake; 51  nokuti hamuna kuva vakatendeka kwandiri+ pakati pevanakomana vaIsraeri pamvura yeMeribha+ yokuKadheshi murenje reZini; nokuti hamuna kunditsvenesa pakati pevanakomana vaIsraeri.+ 52  Nokuti uchaona nyika yacho uri nechokure, asi hauzopindi imomo munyika yandichapa vanakomana vaIsraeri.”+

Mashoko Emuzasi