Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Dheuteronomio 25:1-19

25  “Kana vanhu vakaitirana nharo,+ vakauya kuzotongwa,+ ivo ngavavatongewo vataure kuti munhu akarurama, akarurama uye vataure kuti munhu akaipa, akaipa.+  Zvino kana munhu akaipa achifanira kurohwa,+ mutongi ngaaitewo kuti azvambarare uye arohwe+ ari pamberi pake, shamhu dzinowirirana nebasa rake rakaipa.  Angamurova shamhu makumi mana. Haafaniri kuwedzera pana idzodzo, kuti arege kuramba achimurova shamhu zhinji kuwedzera pane idzi,+ hama yako ikanyadziswa pamberi pako.  “Usasunga muromo wenzombe painenge ichipura.+  “Kana vana vomunhu mumwe vachigara pamwe chete, mumwe wacho akafa asina kuva nomwanakomana, mudzimai weafa haafaniri kuva womumwe murume mutorwa, wokunze. Munun’una womurume wake ngaaende kwaari, amutore kuti ave mudzimai wake, amuitire zvaanofanira kuitirwa nomuramu.+  Dangwe raachabereka ngaritsive zita romukoma wake akafa,+ kuti zita rake rirege kudzimwa pakati paIsraeri.+  “Zvino kana murume wacho akasafarira kutora chirikadzi yomukoma wake, chirikadzi yomukoma wake ngaibve yaenda kugedhi kuvarume vakuru+ yoti, ‘Munun’una womurume wangu aramba kuchengetedza zita romukoma wake pakati paIsraeri. Aramba kundiitira zvandinofanira kuitirwa nomuramu.’  Zvino varume vakuru veguta rake ngavamushevedze, vataure naye, uye iye ngaamire ipapo, ati, ‘Handina kufarira kumutora.’+  Chirikadzi yomukoma wake ngaibve yaswedera kwaari varume vakuru vachizviona, yobvisa hwashu mutsoka yake,+ yomupfira mate pachiso chake+ yopindura, yoti, ‘Izvi ndizvo zvinofanira kuitirwa munhu asingazovaki imba yomukoma wake.’+ 10  Zita rake pakati paIsraeri ngarinzi ‘Imba yomunhu akabviswa hwashu yake.’ 11  “Kana varume vakarwisana, mudzimai womumwe wacho akaswedera pedyo kuti anunure murume wake muruoko rwouyo ari kumurova, akatambanudza ruoko rwake, akamubata nhengo dzake dzakavanzika,+ 12  unofanira kubva wagura ruoko rwake. Ziso rako harifaniri kunzwa tsitsi.+ 13  “Usava nezvokuyeresa zviviri zvakasiyana muhomwe yako,+ chikuru nechiduku. 14  Usava nezvokuyeresa zveefa+ zviviri zvakasiyana mumba mako, chikuru nechiduku. 15  Unofanira kuramba uine chokuyeresa chakakwana uye chakarurama. Unofanira kuramba uine efa yakakwana uye yakarurama, kuti mazuva ako ave mazhinji panyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako.+ 16  Nokuti munhu wose anoita zvinhu izvi, munhu wose anoita zvisina kururama, anosemesa Jehovha Mwari wako.+ 17  “Unofanira kuyeuka zvawakaitirwa naAmareki muri munzira pamakanga muchibva kuIjipiti,+ 18  kusangana kwaakaita newe, akarwisa vaiva necheshure kwako vose vaya vaisaririra, pawakanga waneta uye wapera simba; uye haana kutya Mwari.+ 19  Zvino kana Jehovha Mwari wako akuzorodza pavavengi vako vose vakakupoteredza munyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako senhaka kuti uitore ive yako,+ unofanira kudzima kutaurwa kwaAmareki pasi pematenga.+ Usakanganwa.

Mashoko Emuzasi