Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 23:1-25

23  “Hapana murume akakuvadzwa+ nokupwanywa manhu+ kana kuti akachekwa nhengo yake yomunhurume angapinda muungano yaJehovha.  “Hapana mwanakomana asiri wepamutemo+ angapinda muungano yaJehovha. Kunyange kusvikira kuchizvarwa chechigumi, hapana wokwake angapinda muungano yaJehovha.  “Hapana muAmoni kana muMoabhi angapinda muungano yaJehovha.+ Kunyange kusvikira kuchizvarwa chechigumi, hapana wokwavo angapinda muungano yaJehovha nokusingagumi,  nokuti havana kukuyamurai+ nezvokudya nemvura munzira, pamaibuda muIjipiti,+ uye nokuti vakanobhadhara Bharami mwanakomana waBheori wokuPetori yeMesopotamiya kuti akutukei.+  Jehovha Mwari wako haana kuda kuteerera Bharami;+ asi Jehovha Mwari wako akachinja kutuka kwacho kuti kuve chikomborero+ kwauri, nokuti Jehovha Mwari wako aikuda.+  Haufaniri kushandira rugare rwavo kana kubudirira kwavo mazuva ako ose nokusingagumi.+  “Haufaniri kusema muEdhomu, nokuti ihama yako.+ “Haufaniri kusema muIjipiti, nokuti wakava mutorwa munyika yake.+  Vana vavanozoberekerwa vava chizvarwa chechitatu ndivo vangapinda muungano yaJehovha.  “Kana ukapinda mumusasa kuti unorwisa vavengi vako, unofanirawo kuzvidzivirira pazvinhu zvose zvakaipa.+ 10  Kana pakava nomumwe pakati penyu anova asina kuchena, nokuda kwokuzvirotera usiku,+ anofanira kuenda kunze kwomusasa. Haangapindi pakati pomusasa wacho.+ 11  Zvino panguva yemanheru anofanira kugeza nemvura, uye panovira zuva angapinda mumusasa.+ 12  Unofanira kushandisa nzvimbo yakavanda iri kunze kwomusasa, uye unofanira kubuda uchienda ikoko. 13  Pazvinhu zvako zvaunoshandisa, panofanirawo kuva nechokucheresa, uye paunotonona kunze, unofanirawo kuchera gomba nacho, wotendeuka, wofushira tsvina yako.+ 14  Nokuti Jehovha Mwari wako anofamba-famba mumusasa wako kuti akununure+ uye kuti aise vavengi vako muruoko rwako;+ musasa wako unofanira kuva mutsvene,+ kuti arege kuona chinhu chisina kunaka pauri, akarega kuenda newe.+ 15  “Haufaniri kudzorera muranda kuna tenzi wake kana atiza tenzi wake achiuya kwauri.+ 16  Ngaarambe achigara newe pakati pako munzvimbo chero ipi zvayo yaangasarudza mune rimwe remaguta ako,+ pose paanoda. Haufaniri kumuitira utsinye.+ 17  “Pavanasikana vaIsraeri hapana anofanira kuva pfambi yepatemberi,+ uyewo pavanakomana vaIsraeri hapana anofanira kuva pfambi yepatemberi.+ 18  Haufaniri kuuya nomubhadharo+ wehure kana kuti mutengo wembwa+ muimba yaJehovha Mwari wako nokuda kwemhiko chero ipi zvayo, nokuti izvo chinhu chinosemesa Jehovha Mwari wako, zvose hazvo. 19  “Usabhadharisa hama yako mubereko,+ mubereko pamari, mubereko pazvokudya,+ mubereko pachinhu chero chipi zvacho icho munhu angareva mubereko pachiri. 20  Ungabhadharisa hako wokune imwe nyika+ mubereko, asi usabhadharisa hama yako mubereko;+ kuti Jehovha Mwari wako akukomborere pane zvose zvaunoita panyika yauri kunotora kuti ive yako.+ 21  “Kana ukapikira Jehovha Mwari wako mhiko,+ usanonoka kuiripa,+ nokuti Jehovha Mwari wako achatoibvunza kwauri, chikava chivi kwauri.+ 22  Asi kana ukarega kupika mhiko, hachizovi chivi kwauri.+ 23  Unofanira kuchengeta zvaunotaura nemiromo yako,+ uye unofanira kuita zvawakapikira Jehovha Mwari wako sechinopiwa chokuzvidira chawakataura nezvacho nomuromo wako.+ 24  “Kana ukapinda mumunda wemizambiringa womumwe wako, udye mazambiringa anokwana kuti ungogutsa mweya wako, asi usaisa mamwe mumudziyo wako.+ 25  “Kana ukapinda mune zviyo zvisati zvakohwewa zvomumwe wako, utanhe hura dzakaibva chete noruoko rwako, asi usacheka zviyo zvisati zvakohwewa zvomumwe wako nejeko.+

Mashoko Emuzasi