Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Dheuteronomio 22:1-30

22  “Kana ukaona nzombe yehama yako kana gwai rake zvichirasika, haufaniri kuzvisiya nemaune.+ Unotofanira kuzvidzorera kuhama yako.+  Kana hama yako isiri pedyo newe uye usingaizivi, unofanirawo kuenda nechipfuwo chacho kumba, mumusha mako, uye ngachigare newe kusvikira hama yako yachitsvaka. Unofanira kuchidzosera kwaari.+  Ndizvo zvauchaitawo nembongoro yake, uye ndizvo zvauchaita nejasi rake, uye ndizvo zvauchaita nechinhu chero chipi zvacho chehama yako chinenge charasika, chaanorasa uye chaunenge wawana. Hauzobvumirwi kuchisiya.  “Kana ukaona mbongoro yehama yako kana kuti nzombe yake zvichiwira pasi mumugwagwa haufaniri kuzvisiya nemaune. Unotofanira kumubatsira kuzvimutsa.+  “Hapana nguo yomurume inofanira kupfekwa nomukadzi, uyewo murume haafaniri kupfeka jasi romukadzi;+ nokuti munhu wose anoita zvinhu izvi anosemesa Jehovha Mwari wako.  “Kana dendere reshiri rikava pamberi pako munzira, riri mumuti chero upi zvawo kana kuti pasi, riine manyana+ kana kuti mazai, amai vacho vakavhumbamira manyana kana mazai, haufaniri kutora amai vacho pamwe nevana vacho.+  Unotofanira kurega amai vacho kuti vaende, asi ungatora hako manyana acho; kuti zvikufambire zvakanaka, uye uve nemazuva mazhinji.+  “Kana ukavaka imba itsva, unofanira kugadzirawo karusvingo kanodzivirira padenga reimba yako,+ kuti urege kuisa mhosva yeropa paimba yako nokuti mumwe munhu angawa achibva pariri.  “Haufaniri kudyara munda wako wemizambiringa nembeu dzemarudzi maviri,+ kuti zvibereko zvose zvembeu yaungadyara nezvibereko zvomunda wemizambiringa zvirege kutorwa zvikaendeswa kunzvimbo tsvene. 10  “Usarima nenzombe nembongoro zviri pamwe chete.+ 11  “Usapfeka nguo yakagadzirwa neshinda dzakasanganiswa dzemvere dzemakwai pamwe chete nerineni.+ 12  “Unofanira kuzvigadzirira masa pamakona mana echipfeko chako chaunozvifukidza nacho.+ 13  “Kana murume akawana mudzimai, akarara naye, akazomuvenga,+ 14  akamupomera mhosva yemabasa akaipa, akamuunzira zita rakaipa,+ uye akati, ‘Uyu ndiye mukadzi wandakawana, ndikaswedera pedyo naye, asi handina kuwana maari zvinoratidza kuti imhandara’;+ 15  baba vomusikana wacho naamai vake vanofanira kutora zvinoratidza kuti mwanasikana wavo yaiva mhandara, voenda nazvo kuvarume vakuru veguta vari pagedhi raro;+ 16  baba vomusikana wacho vanofanira kuti kuvarume vakuru vacho, ‘Ndakapa murume uyu mwanasikana wangu kuti ave mudzimai wake, asi akamuvenga.+ 17  Zvino ava kumupomera mhosva yemabasa akaipa,+ achiti: “Ndakawana kuti mwanasikana wenyu haana zvinoratidza kuti imhandara.”+ Zvino izvi ndizvo zvinoratidza kuti mwanasikana wangu yaiva mhandara.’ Vanofanira kutambanudza jasi racho pamberi pevarume vakuru veguta racho. 18  Varume vakuru+ veguta iroro vanofanira kutora murume wacho vomuranga.+ 19  Vanofanira kumuripisa mashekeri esirivha zana voapa baba vomusikana wacho, nokuti akaunza zita rakaipa pamhandara yaIsraeri;+ uye acharamba ari mudzimai wake. Haazobvumirwi kumuramba mazuva ake ose. 20  “Asi kana chinhu ichi chikava chokwadi, kuti musikana haana kuwanikwa aine zvinoratidza kuti imhandara,+ 21  vanofanira kuuyawo nomusikana wacho pasuo reimba yababa vake, varume veguta rake vamuteme nematombo, afe, nokuti akaita chinhu choupenzi chinonyadzisa+ pakati paIsraeri nokuita zvechipfambi muimba yababa vake.+ Naizvozvo unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako.+ 22  “Kana murume akawanikwa akarara nomukadzi womuridzi,+ vose vanofanira kufa pamwe chete, murume akarara nomukadzi pamwe chete nomukadzi wacho.+ Naizvozvo unofanira kubvisa zvakaipa pakati paIsraeri.+ 23  “Kana pakava nemhandara yakavimbiswa kuti icharoorwa nomurume,+ mumwe murume akaiwana muguta, akarara nayo,+ 24  munofanira kuvabudisawo vose kunze kwegedhi reguta iroro movatema nematombo, vafe, musikana wacho nokuti haana kuridza mhere muguta, uye murume wacho nokuti akanyadzisa mudzimai womumwe wake.+ Naizvozvo unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako.+ 25  “Zvisinei, kana murume wacho akawana musikana akavimbiswa kuroorwa ari kusango, murume wacho akamubata, akarara naye, murume akarara naye anofanira kufa iye oga, 26  asi usaita chinhu kumusikana wacho. Musikana haana chivi chakakodzera kufa, nokuti izvi zvakafanana nepaya murume paanomukira mumwe wake omuponda,+ ouraya mweya wacho. 27  Nokuti akamuwana ari kusango. Musikana akavimbiswa kuroorwa akaridza mhere, asi kwakanga kusina munhu wokuti amununure. 28  “Kana murume akawana musikana, mhandara isina kuvimbiswa kuroorwa, akamubata, akarara naye,+ vakawanikidzwa,+ 29  murume akarara naye ngaape baba vomusikana wacho mashekeri esirivha makumi mashanu,+ uye achava mudzimai wake nokuti akamunyadzisa. Haazobvumirwi kumuramba mazuva ake ose.+ 30  “Hapana murume anofanira kutora mudzimai wababa vake, kuti arege kufukura nguo yababa vake.+

Mashoko Emuzasi