Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 21:1-23

21  “Kana munhu akawanikwa akaurayiwa ari panyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako kuti uitore ive yako, akawira musango, zvikasazivikanwa kuti ndiani akamuuraya,+  varume vakuru vako nevatongi+ vako vanofanira kubuda, voyera kusvika kumaguta akapoteredza munhu wacho akaurayiwa;  uye rinofanira kuva guta riri pedyo neakaurayiwa wacho. Varume vakuru veguta iroro vanofanira kutora tsiru paboka remombe, risati ramboshandiswa, risati rakweva pajoko;  varume vakuru veguta iroro vanofanira kuenda netsiru racho kumupata une rukova une mvura inoyerera maisarimwa kana kudyarwa mbeu, uye vanofanira kutyora mutsipa wetsiru racho imomo mumupata une rukova.+  “Zvino vapristi, ivo vanakomana vaRevhi vanofanira kuswedera, nokuti ndivo vakasarudzwa naJehovha Mwari wako kuti vamushumire+ uye kuti vakomborere+ vachishandisa zita raJehovha, uye ndivo vanofanira kupedza nharo dzose pamusoro pemabasa ose echisimba nezvavanotaura.+  Varume vakuru vose veguta iroro vari pedyo nomunhu wacho akaurayiwa vanofanira kubva vagezera maoko avo+ pamusoro petsiru racho, rine mutsipa unenge watyorerwa mumupata une rukova;  vanofanira kupindura vachiti, ‘Maoko edu haana kuteura ropa iri, uyewo maziso edu haana kuriona richiteurwa.+  Haiwa Jehovha, musariverengera kuvanhu venyu vaIsraeri, vamakadzikinura,+ uye musaisa mhosva yeropa risina mhaka+ pakati pevanhu venyu vaIsraeri.’ Zvino havafaniri kuverengerwa mhosva yacho yeropa.  Asi iwe—uchabvisa mhosva yeropa risina mhaka pakati pako,+ nokuti uchaita zvakarurama pamberi paJehovha.+ 10  “Kana ukaenda kunorwa nevavengi vako, Jehovha Mwari wako akavaisa muruoko rwako,+ iwe ukavatapa;+ 11  uye ukaona mukadzi ane chimiro chakanaka pakati penhapwa, ukamuda+ uye ukamutora kuti ave mudzimai wako, 12  unofanira kubva wamuunza pakati peimba yako. Zvino ngaaveure musoro wake+ nokucheka nzara dzake, 13  abvise jasi raakatapwa akapfeka, agare muimba yako, acheme baba vake naamai vake kwomwedzi wose;+ pashure paizvozvo unofanira kurara naye, umutore kuti ave mwenga wako, uye iye anofanira kuva mudzimai wako. 14  Kana usina kumufarira, unofanira kubva wamurega achienda+ sezvinodiwa nomweya wake; asi haufaniri kumbomutengesa hako nemari. Haufaniri kumudzvinyirira+ pashure pokunge wamunyadzisa. 15  “Kana murume aine madzimai maviri, mumwe anodiwa nomumwe anovengwa, uye ivo, uya anodiwa nouya anovengwa, vakamuberekera vanakomana, mwanakomana wedangwe wova wouya anovengwa,+ 16  pazuva raanopa vanakomana vake nhaka yezvaainazvo, haazobvumirwi kuita kuti mwanakomana weanodiwa ave dangwe rake, zvichiita kuti mwanakomana weanovengwa, dangwe racho, arasikirwe.+ 17  Nokuti anofanira kubvuma mwanakomana weanovengwa kuti ndiye dangwe nokumupa zvikamu zviviri pazvinhu zvose zvaanenge ainazvo,+ nokuti iyeye ndiye kutanga kwesimba rake rokubereka.+ Udangwe ndohwake.+ 18  “Kana munhu aine mwanakomana akasindimara uye anopandukira,+ asingateereri inzwi rababa vake kana inzwi raamai vake,+ uye ivo vakamururamisa asi iye asingavateereri,+ 19  baba vake naamai vake vanofanira kumubata, vaende naye kuvarume vakuru veguta rake, kugedhi renzvimbo yake,+ 20  uye ngavaudze varume vakuru veguta rake kuti, ‘Uyu mwanakomana wedu akasindimara uye anopandukira; haasi kuteerera inzwi redu,+ anokara+ uye chidhakwa.’+ 21  Varume vose veguta rake ngavabve vamutema nematombo, uye anofanira kufa. Naizvozvo unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako, uye vaIsraeri vose vachazvinzwa uye chokwadi vachatya.+ 22  “Kana munhu akaita chivi chakakodzera kutongerwa rufu, akaurayiwa,+ ukamuturika padanda,+ 23  chitunha chake hachifaniri kurara usiku hwose chiri padanda;+ asi unotofanira kumuviga zuva iroro nokuti munhu akaturikwa chinhu chakatukwa naMwari;+ uye usasvibisa nyika yako yauchapiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka yako.+

Mashoko Emuzasi