Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 19:1-21

19  “Jehovha Mwari wako paanoparadza marudzi+ ane nyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako, uye iwe waadzinga, wagara mumaguta awo nomudzimba dzawo,+  uzvitsaurire maguta matatu pakati penyika yako yauchapiwa naJehovha Mwari wako kuti ive yako.+  Uzvigadzirire nzira, uye ukamure nharaunda yenyika yako yawakapiwa naJehovha Mwari wako kuti ive yako, kuva zvikamu zvitatu, uye inofanira kuva yokuti muurayi atizire ikoko.+  “Zvino uyu ndiwo murayiro womuurayi angatizira ikoko uye anofanira kurarama: Kana akauraya mumwe wake asingazivi uye akanga agara asingamuvengi;+  kana kuti kana akaenda nomumwe wake kusango kuti anounganidza huni, akasimudza ruoko rwake kuti ateme muti nedemo, simbi yacho ikavhomoka pamupinyi,+ ikarova mumwe wake akafa, iye anofanira kutizira kune rimwe remaguta aya ararame.+  Zvimwe, mutsivi+ weropa zvaaine shungu kwazvo mumwoyo, zvakuri kure angadzingirira muurayi wacho omubata; uye angauraya mweya wake, iye asingafaniri kutongerwa rufu,+ nokuti akanga agara asingamuvengi.  Ndokusaka ndiri kukurayira ndichiti, ‘Uzvitsaurire maguta matatu.’+  “Zvino kana Jehovha Mwari wako akawedzera nharaunda yako maererano nezvaakapikira madzitateguru ako,+ akakupa nyika yose yaakapikira kupa madzitateguru ako,+  nokuti unenge wachengeta murayiro uyu wose wandiri kukurayira nhasi nokuuita, kuti ude Jehovha Mwari wako uye ufambe munzira dzake nguva dzose,+ unofanira kubva wawedzera mamwe maguta matatu kune aya matatu,+ 10  kuti parege kuva neropa risina mhosva+ pakati penyika yako rinoteurwa pakati penyika yako yauri kupiwa naJehovha Mwari wako kuti ive nhaka, uye parege kuva nemhosva yeropa inova pauri.+ 11  “Asi kana pakava nomunhu anovenga+ mumwe wake, akamuvandira, akamumukira, akarova mweya wake, iye ofa,+ munhu wacho akatizira kune rimwe remaguta aya, 12  varume vakuru veguta rake vanofanira kubva vatuma munhu, vonomutora ikoko, uye vanofanira kumuisa muruoko rwomutsivi weropa, uye anofanira kufa.+ 13  Ziso rako harifaniri kumunzwira tsitsi,+ uye unofanira kubvisa mhosva yeropa risina mhaka pakati paIsraeri,+ kuti uitirwe zvakanaka. 14  “Usachinja zvinoratidza pane miganhu yewokwako,+ kana madzitateguru achinge atara miganhu munhaka yako yauchagara nhaka munyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako kuti uitore ive yako. 15  “Chapupu chimwe chete hachifaniri kupupurira munhu pamusoro pokukanganisa chero kupi zvako kana kuti chero chivi chipi zvacho,+ kana achinge aita chero chivi chipi zvacho. Nyaya yacho inofanira kusimbiswa kana papupurirwa nezvapupu zviviri kana papupurirwa nezvapupu zvitatu.+ 16  Kana chapupu chinoronga zvakaipa chikamukira munhu kuti chimupe mhosva yokuchitadzira,+ 17  varume vacho vaviri vanenge vaitirana nharo ngavamirewo pamberi paJehovha, pamberi pevapristi nevatongi vachange vachitonga mazuva iwayo.+ 18  Vatongi vacho vanofanira kunyatsoongorora,+ uye kana chapupu chacho chiri chapupu chenhema uye chapupurira hama yacho zvenhema, 19  muchiitirewo zvachanga charonga kuitira hama yacho,+ uye unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako.+ 20  Naizvozvo vaya vanosara vachazvinzwa votya, uye havazomboitizve chero chinhu chipi zvacho chakadai pakati pako.+ 21  Ziso rako harifaniri kunzwa tsitsi:+ mweya unofanira kutsiviwa nomweya, ziso neziso, zino nezino, ruoko noruoko, tsoka netsoka.+

Mashoko Emuzasi