Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 18:1-22

18  “Vapristi, ivo vaRevhi, dzinza rose raRevhi, havafaniri kuva nomugove kana nhaka pamwe chete naIsraeri.+ Vanofanira kudya zvinopiwa zvinopisirwa Jehovha nomoto, iyo nhaka yake.+  Naizvozvo haafaniri kuva nenhaka pakati pehama dzake. Jehovha ndiye nhaka yake,+ sezvaakataura kwaari.  “Zvino izvi ndizvo zvinofanira kuramba zvichiitirwa vapristi nevanhu, vaya vanobayira chibayiro, ingava mombe kana kuti gwai: Munhu anofanira kupa mupristi bandauko neshaya nesusu.  Unofanira kumupa zviyo zvako zvokutanga, waini yako itsva nemafuta ako nemvere dzinotanga kuveurwa pamakwai ako.+  Nokuti ndiye akasarudzwa naJehovha Mwari wako pamadzinza ako ose kuti amire, ashumire achishandisa zita raJehovha, iye nevanakomana vake, nguva dzose.+  “Zvino kana muRevhi akabuda mune rimwe remaguta ako aIsraeri wose, maakanga agara kwenguva yakati,+ akazouya kunzvimbo ichasarudzwa naJehovha+ nokuti mweya wake unenge uine zvaunopanga,  anofanirawo kushumira nezita raJehovha Mwari wake sezvinongoitawo hama dzake dzose, ivo vaRevhi, vamire ipapo pamberi paJehovha.+  Anofanira kudya mugove wakaenzana,+ tisingabatanidzi zvaanowana pazvinhu zvemadzitateguru ake zvaanotengesa.  “Paunenge wapinda munyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako, usadzidza kuita maererano nezvinhu zvinosemesa zvemarudzi iwayo.+ 10  Pakati pako hapafaniri kuwanikwa munhu anopinza mwanakomana wake kana mwanasikana wake mumoto,+ munhu anoshopera,+ anoita zvemashiripiti+ kana munhu anotenda mashura+ kana muroyi,+ 11  kana munhu anotsinga vamwe nezvitsinga,+ kana anobvunza svikiro,+ kana vafemberi,+ kana anobvunza vakafa.+ 12  Nokuti vose vanoita zvinhu izvi vanosemesa Jehovha, uye Jehovha Mwari wako achavadzinga pamberi pako nokuda kwezvinhu izvi zvinosemesa.+ 13  Unofanira kuva asina mhosva kuna Jehovha Mwari wako.+ 14  “Nokuti marudzi aya auchadzinga aiteerera vaya vanoita zvemashiripiti+ nevaya vanoshopera;+ asi iwe, Jehovha Mwari wako haana kukupa chero chinhu chipi zvacho chakaita seichi.+ 15  Jehovha Mwari wako achakumutsira muprofita anobva pakati pako, pakati pehama dzako, akaita seni—imi munofanira kumuteerera+ 16  maererano nezvose zvawakakumbira Jehovha Mwari wako kuHorebhi pazuva reungano,+ uchiti, ‘Musaita kuti ndinzwe zvakare inzwi raJehovha Mwari wangu, uye musaita kuti ndionezve moto uyu mukuru, kuti ndirege kufa.’+ 17  Jehovha akabva ati kwandiri, ‘Vaita zvakanaka nokutaura kwavaita.+ 18  Ndichavamutsira muprofita anobva pakati pehama dzavo, akaita sewe;+ ndichaisa mashoko angu mumuromo make,+ uye achataura navo zvose zvandichamurayira.+ 19  Munhu asingazoteereri mashoko angu aachataura nezita rangu, ndichaita kuti iye azvidavirire.+ 20  “‘Zvisinei, muprofita anozvikudza achitaura shoko randisina kumurayira kuti ataure achishandisa zita rangu+ kana anotaura nezita revamwe vanamwari,+ muprofita iyeye anofanira kufa.+ 21  Kana ukati mumwoyo mako: “Tichaziva sei shoko risina kutaurwa naJehovha?”+ 22  kana muprofita wacho akataura achishandisa zita raJehovha, shoko racho rikasaitika kana kuva rechokwadi, iroro ndiro shoko risina kutaurwa naJehovha. Muprofita wacho akaritaura nokuzvikudza.+ Haufaniri kumutya.’+

Mashoko Emuzasi