Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 17:1-20

17  “Usabayira Jehovha Mwari wako nzombe kana gwai rakaremara, chero chinhu chipi zvacho chakaipa; nokuti icho chinhu chinosemesa Jehovha Mwari wako.+  “Kana pakati pako pakawanikwa murume kana mukadzi anoita zvakaipa pamberi paJehovha Mwari wako mune rimwe remaguta auri kupiwa naJehovha Mwari wako, zvokuti anodarika sungano yake,+  oenda, ononamata vamwe vanamwari, ovakotamira, ivo kana zuva kana mwedzi kana uto rose rokumatenga,+ chinhu chandisina kurayira,+  iwe ukazviudzwa uye ukazvinzwa ukanyatsozvitsvaka, uye tarira! chinhu chacho chikasimbiswa kuti ichokwadi,+ chinhu ichi chinosemesa chakaitwa pakati paIsraeri!  unofanira kubudisa murume iyeye kana kuti mukadzi iyeye akaita chinhu ichi chakaipa mukati memagedhi ako, chokwadi, iye murume wacho kana kuti mukadzi wacho, uteme munhu akadaro nematombo, uye munhu akadaro anofanira kufa.+  Munhu wacho anofanira kufa anofanira kuurayiwa kana papupurirwa nezvapupu zviviri kana zvitatu.+ Haazourayiwi kana papupurirwa nechapupu chimwe chete.+  Maoko ezvapupu zvacho ndiwo anofanira kutanga kumuuraya, maoko evamwe vanhu vose ozotevera;+ unofanira kubvisa zvakaipa pakati pako.+  “Kana nyaya yokutonga ikanyanya kukuomera,+ iri yokuteurwa kweropa,+ yakamhan’arwa kudare,+ kana kuti pakaitwa chisimba, nyaya dzokuitirana nharo,+ mukati memagedhi ako, unofanirawo kusimuka woenda kunzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako,+  uende kuvapristi,+ ivo vaRevhi, nokumutongi+ anenge achitonga mazuva iwayo, ubvunze, uye ivo vachakupa shoko romutongo wacho.+ 10  Unofanira kubva waita maererano neshoko ravachakutaurira vari panzvimbo iyoyo ichasarudzwa naJehovha; uchenjerere kuita maererano nezvose zvavanokurayira. 11  Unofanira kuita maererano nomutemo wavachakuudza, uye maererano nomutongo wavachataura kwauri.+ Usatsaukira kurudyi kana kuruboswe, pashoko ravachakurayira.+ 12  Munhu achazvikudza nokusateerera mupristi ari kumira ikoko kuti ashumire Jehovha Mwari wako kana kuti mutongi,+ munhu iyeye anofanira kufa;+ unofanira kubvisa zvakaipa pakati paIsraeri.+ 13  Vanhu vose vachazvinzwa, votya,+ uye havazozvikudzizve. 14  “Kana wazosvika munyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako, waitora kuti ive yako, wagara mairi,+ wati, ‘Regai ndigadze mambo kuti anditonge semamwe marudzi ose akandipoteredza’;+ 15  chokwadi unofanira kugadza mambo achasarudzwa naJehovha Mwari wako.+ Ugadze mambo anobva pakati pehama dzako kuti akutonge. Hauzobvumirwi kugadza mambo wokune imwe nyika asiri hama yako. 16  Asi iye haafaniri kuzviwanzira mabhiza,+ kana kuita kuti vanhu vadzokere kuIjipiti kuti vawanze mabhiza;+ nepo iye Jehovha akati kwauri, ‘Usazombodzokerazve nenzira iyi.’ 17  Haafaniri kuzviwanzirawo madzimai, kuti mwoyo wake urege kutsauka;+ uyewo haafaniri kuzviwedzerera sirivha nendarama yakawanda kwazvo.+ 18  Paanogara pachigaro choumambo hwake, anofanira kuzvinyorera kopi yomutemo uyu mubhuku, achitora pane uya unotarisirwa nevapristi, ivo vaRevhi.+ 19  “Anofanira kuramba ainawo, uye anofanira kuuverenga mazuva ose oupenyu hwake,+ kuti adzidze kutya Jehovha Mwari wake kuti achengete mashoko ose omutemo uyu nemirau iyi nokuzviita;+ 20  kuti mwoyo wake urege kuzvikwidziridza kupfuura hama dzake+ uye kuti arege kutsaukira kurudyi kana kuruboshwe achibva pamurayiro wacho,+ kuti ave nemazuva mazhinji paumambo hwake,+ iye nevanakomana vake vari pakati paIsraeri.

Mashoko Emuzasi