Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 16:1-22

16  “Chengeta mwedzi waAbhibhi,+ uye unofanira kuitira Jehovha Mwari wako paseka,+ nokuti Jehovha Mwari wako akakubudisa muIjipiti usiku mumwedzi waAbhibhi.+  Unofanira kubayira chibayiro chepaseka kuna Jehovha Mwari wako,+ chemakwai nechemombe,+ panzvimbo ichasarudzwa naJehovha kuti zita rake rigare ipapo.+  Usachidya pamwe chete nechinhu chakaviriswa kwemazuva manomwe.+ Unofanira kuchidya pamwe chete nemakeke asina kuiswa mbiriso, icho chingwa chokutambudzika, nokuti wakabuda munyika yeIjipiti uchichimbidza,+ kuti uyeuke zuva rawakabuda munyika yeIjipiti mazuva ose oupenyu hwako.+  Haufaniri kuonekwa uine mukanyiwa une mbiriso munharaunda yako yose kwemazuva manomwe,+ uyewo nyama yose yauchabayira manheru pazuva rokutanga haifaniri kurara usiku hwose kusvikira mangwanani.+  Hauzobvumirwi kubayira chibayiro chepaseka mune rimwe remaguta ako auchapiwa naJehovha Mwari wako.  Asi unofanira kubayira paseka manheru panongovira zuva+ uri munzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako kuti zita rake rigare ipapo,+ panguva yakatarwa yawakabuda muIjipiti.  Unofanira kubika uye kudyira+ munzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako,+ uye mangwanani utendeuke, udzokere kumatende ako.  Unofanira kudya makeke asina kuviriswa kwemazuva matanhatu; uye pazuva rechinomwe pachava nokuungana kukuru kunoitirwa Jehovha Mwari wako.+ Haufaniri kuita basa.  “Unofanira kuverenga vhiki nomwe. Utange kuverenga vhiki nomwe kubvira panotanga kupinzwa jeko muzviyo zvisati zvakohwewa.+ 10  Ubve wachengeta mutambo wemavhiki unoitirwa Jehovha Mwari wako,+ maererano nechinopiwa chokuzvidira choruoko rwako chauchapa, sokukomborerwa kwaungaitwa naJehovha Mwari wako.+ 11  Ufare pamberi paJehovha Mwari wako,+ iwe nomwanakomana wako nomwanasikana wako nomurandarume wako nomurandasikana wako nomuRevhi ari mukati memagedhi ako nomutorwa+ nenherera+ nechirikadzi,+ vari pakati pako, panzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako kuti zita rake rigare ipapo.+ 12  Unofanira kuyeuka kuti iwe wakava muranda muIjipiti,+ unofanira kuchengeta uye kuita mirau iyi.+ 13  “Unofanira kuchengeta mutambo wematumba+ kwemazuva manomwe paunounganidza zvinobva paburiro rako uye muchisviniro chako chemafuta nechewaini. 14  Unofanira kufara panguva yomutambo wako,+ iwe nomwanakomana wako nomwanasikana wako nomurandarume wako nomurandasikana wako nomuRevhi nomutorwa nenherera nechirikadzi, vari mukati memagedhi ako. 15  Uchaitira Jehovha Mwari wako mutambo kwemazuva manomwe+ munzvimbo ichasarudzwa naJehovha, nokuti Jehovha Mwari wako achakukomborera+ pazvibereko zvako zvose uye pamabasa ose emaoko ako, uye unofanira kufara kwazvo.+ 16  “Vanhurume vako vose vanofanira kuenda pamberi paJehovha Mwari wako katatu pagore panzvimbo yaachasarudza:+ pamutambo wemakeke asina kuviriswa+ nepamutambo wemavhiki+ nepamutambo wematumba,+ uye hapana anofanira kuenda pamberi paJehovha asina chinhu.+ 17  Chipo choruoko rwomumwe nomumwe chinofanira kuenderana nechikomborero chaJehovha Mwari wako chaakakupa.+ 18  “Unofanira kugadza vatongi+ nevatungamiriri+ mukati memagedhi ako ose auri kupiwa naJehovha Mwari wako maererano nemadzinza ako, uye vanofanira kutonga vanhu nokutonga kwakarurama. 19  Usatsaudzira pakutonga.+ Usasarura+ kana kugamuchira pfumbamuromo, nokuti pfumbamuromo inopofumadza maziso evakachenjera+ uye inokanganisa mashoko evakarurama. 20  Kururamisira—utevere kururamisira,+ kuti urambe uri mupenyu uye uite kuti nyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako ive yako.+ 21  “Usadyara chero muti worudzi rupi zvarwo kuti uve danda dzvene pedyo neatari yaJehovha Mwari wako yauchazvigadzirira.+ 22  “Uyewo usamisa shongwe tsvene,+ chinhu chinovengwa zvechokwadi naJehovha Mwari wako.+

Mashoko Emuzasi