Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 15:1-23

15  “Panopera makore manomwe oga oga unofanira kusunungura.  Aya ndiwo masununguriro aunofanira kuita:+ mukweretesi wose achasunungura chikwereti chaangaita kuti mumwe wake ave nacho. Haafaniri kumanikidza mumwe wake kana hama yake kuti iripe,+ nokuti kusunungura kunoitirwa Jehovha kunofanira kuziviswa.+  Ungamanikidza wokune imwe nyika+ kuti aripe; asi ruoko rwako ngarusunungure chero chinhu chako chipi zvacho chingava chiine hama yako.  Zvisinei, pakati pako hapana anofanira kuva murombo, nokuti chokwadi Jehovha achakukomborera+ munyika yauri kupiwa naJehovha Mwari wako senhaka kuti uitore ive yako,+  kana ukangoteerera inzwi raJehovha Mwari wako kuti uchenjerere kuita murayiro uyu wose wandiri kukurayira nhasi.+  Nokuti Jehovha Mwari wako achakukomborera sezvaakakupikira, uye uchakweretesa+ marudzi mazhinji uchiwana chokumbofanobata, asi iwe hauzokwereti; uchatonga marudzi mazhinji, asi iwo haazokutongi.+  “Kana imwe yehama dzako ikava murombo pakati pako mune rimwe remaguta ako, munyika yako yauri kupiwa naJehovha Mwari wako, usaomesa mwoyo wako kana kupfumbatira ruoko rwako kuhama yako murombo.+  Nokuti unofanira kupfumbanura ruoko rwako norupo kwaari,+ uye unotofanira kumukweretesa uchiwana chokumbofanobata maererano nezvaanoda, zvaanoshayiwa.  Chenjerera kuti shoko rakaipa rirege kuva mumwoyo mako,+ uchiti, ‘Gore rechinomwe, gore rokusunungura, rava pedyo,’+ ziso rako rova risina rupo kuhama yako murombo,+ worega kumupa chinhu, iye oshevedzera kuna Jehovha pamusoro pako,+ chikava chivi kwauri.+ 10  Unotofanira kumupa,+ mwoyo wako haufaniri kuomera paunomupa, nokuti Jehovha Mwari wako achakukomborera nokuda kweizvi mumabasa ako ose uye pane zvose zvaunoita.+ 11  Nokuti murombo haazomboshayikwi munyika.+ Ndokusaka ndiri kukurayira, ndichiti, ‘Unofanira kupfumbanura ruoko rwako norupo kuhama yako inotambudzika uye iri murombo iri munyika yako.’+ 12  “Kana ukatengeserwa hama yako, muHebheru kana mukadzi muHebheru,+ akakushandira kwemakore matanhatu, mugore rechinomwe unofanira kubva wamuendesa abve kwauri somunhu akasununguka.+ 13  Kana ukamuendesa achibva kwauri asununguka, usamuendesa asina chinhu.+ 14  Umugovere chimwe chinhu chinobva paboka rako rezvipfuwo nepaburiro rako nepachisviniro chako chemafuta nechewaini. Umupe sokukomborerwa kwawakaitwa naJehovha Mwari wako.+ 15  Unofanira kuyeuka kuti iwe wakava muranda munyika yeIjipiti, Jehovha Mwari wako akakudzikinura.+ Ndokusaka ndiri kukurayira chinhu ichi nhasi. 16  “Kana akati kwauri, ‘Handidi hangu kukusiyai!’ nokuti anokuda uye anoda imba yako, zvazvaiva zvakamunakira paaiva newe,+ 17  unofanirawo kutora mutsunda, uboorere nzeve yake pasuo, uye ngaave muranda wako nokusingagumi.+ Uitewo seizvi kumurandasikana wako. 18  Ngazvirege kuva zvinhu zvakakuomera paunomurega achienda achibva kwauri somunhu akasununguka;+ nokuti akakushandira kwemakore matanhatu basa rinoenzanirana nomubhadharo womunhu wemaricho+ wakapetwa kaviri, uye Jehovha Mwari wako akakukomborera mune zvose zvawaiita.+ 19  “Utsaurire Jehovha Mwari wako mukono wose unotanga kuberekwa pamombe dzako nepamakwai ako.+ Usaita basa nenzombe yako inotanga kuberekwa, kana kuveura mwana anotanga kuberekwa pamakwai ako.+ 20  Unofanira kuudya pamberi paJehovha Mwari wako gore negore munzvimbo ichasarudzwa naJehovha,+ iwe neimba yako. 21  Kana ukava wakaremara, uri chirema kana kuti bofu, chero urema hupi zvahwo hwakaipa, usaubayira kuna Jehovha Mwari wako.+ 22  Unofanira kuudyira mukati memagedhi ako, vose zvavo, munhu akachena nomunhu asina kuchena vangadya,+ sezvinoitwa mhara uye sezvinoitwa nondo hono.+ 23  Asi usadya ropa rawo.+ Unofanira kuridururira pasi semvura.+

Mashoko Emuzasi