Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 12:1-32

12  “Iyi ndiyo mirau+ nezvakatongwa+ zvamunofanira kuchenjerera kuita+ munyika iyo Jehovha Mwari wemadzitateguru enyu achakubvumirai kuti muitore kuti ive yenyu, mazuva ose amunenge muri vapenyu panyika.+  Munofanira kuparadza+ chose nzvimbo dzose idzo marudzi amuri kudzinga akashumira vanamwari vawo padziri, pamakomo marefu nezvikomo nepasi pemiti yose yakasvibirira.+  Munofanira kuputsa atari dzawo+ nokuputsa shongwe dzawo tsvene,+ munofanira kupisa matanda awo matsvene+ mumoto, moputsa mifananidzo yakavezwa+ yavanamwari vawo, uye munofanira kuparadza mazita avo munzvimbo iyoyo.+  “Musaitira Jehovha Mwari wenyu saizvozvo,+  asi mutsvake nzvimbo iyo Jehovha Mwari wenyu achasarudza pamadzinza enyu ose kuti aise zita rake ipapo, kuti aite kuti rigare ipapo, uye iwe unofanira kuenda ikoko.+  Munofanira kuenda ikoko nezvinopiwa zvenyu zvinopiswa+ nezvibayiro zvenyu nezvegumi zvenyu+ nomupiro wemaoko enyu+ nezvinopiwa zvenyu zvemhiko+ nezvinopiwa zvenyu zvokuzvidira+ nematangwe emombe dzenyu neemakwai enyu.+  Munofanira kudyira pamberi paJehovha Mwari wenyu+ ikoko uye mufarire zvose zvamunoita,+ imi nemhuri dzenyu, nokuti Jehovha Mwari wenyu akakukomborerai.  “Musaita maererano nezvose zvatiri kuita pano nhasi, mumwe nomumwe achiita chero zvakarurama kwaari,+  nokuti hamusati masvika munzvimbo yokuzororera+ uye kunhaka zvamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu. 10  Munofanira kuyambuka Jodhani+ mogara munyika yamuri kupiwa naJehovha Mwari wenyu kuti ive yenyu,+ achakupai zororo pavavengi venyu vose vakakupoteredzai, uye muchagara makachengeteka.+ 11  Nzvimbo+ ichasarudzwa naJehovha Mwari wenyu kuti zita rake rigare ipapo ndiyo yamuchaunza zvose zvandiri kukurayirai, zvinopiwa zvenyu zvinopiswa+ nezvibayiro zvenyu, zvegumi zvenyu+ nomupiro+ unobva mumaoko enyu nezvinopiwa zvenyu zvose zvemhiko+ zvakanaka kwazvo zvamuchapikira Jehovha. 12  Mufare pamberi paJehovha Mwari wenyu,+ imi nevanakomana venyu nevanasikana venyu nevarandarume venyu nevarandasikana venyu nomuRevhi ari mukati memagedhi enyu, nokuti haana mugove kana nhaka pamwe chete nemi.+ 13  Chenjererai kuti murege kupa zvinopiwa zvenyu zvinopiswa mune imwe nzvimbo chero ipi zvayo yamungaona.+ 14  Asi mupe zvinopiwa zvenyu zvinopiswa munzvimbo ichasarudzwa naJehovha mune rimwe remadzinza enyu, uye ikoko ndiko kwamunofanira kuita zvose zvandiri kukurayirai.+ 15  “Ungabaya hako mhuka pose apo mweya wako unenge wava nenhomba yenyama,+ uye unofanira kudya nyama maererano nechikomborero chaJehovha Mwari wako chaakakupa, mukati memagedhi ako ose. Munhu asina kuchena+ nomunhu akachena angaidya, sezvinoitwa mhara uye sezvinoitwa nondo hono.+ 16  Asi hamufaniri kudya ropa.+ Unofanira kuridururira pasi semvura.+ 17  Hauzobvumirwi kudyira chegumi chezviyo zvako mukati memagedhi ako,+ kana kuti chewaini yako itsva kana chemafuta ako kana chematangwe emombe dzako neemakwai ako+ kana chero zvinopiwa zvako zvipi zvazvo zvemhiko zvauchapika kana zvinopiwa zvako zvokuzvidira+ kana mupiro woruoko rwako.+ 18  Asi uchachidyira pamberi paJehovha Mwari wako, munzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako,+ iwe nomwanakomana wako nomwanasikana wako nomurandarume wako nomurandasikana wako nomuRevhi ari mukati memagedhi ako; ufare+ pamberi paJehovha Mwari wako pane zvose zvaunoita. 19  Chenjerera kuti urege kusiya muRevhi+ mazuva ose aunenge uri panyika yako. 20  “Jehovha Mwari wako paachakudza nharaunda yako,+ sezvaakakupikira,+ iwe woti, ‘Regai ndidye nyama,’ nokuti mweya wako unenge wava nenhomba yokudya nyama, ungadya hako nyama pose apo mweya wako unova nenhomba yenyama.+ 21  Kana nzvimbo ichasarudzwa naJehovha Mwari wako kuti aise zita rake ipapo+ ikava kure newe, unofanira kuuraya dzimwe mombe dzako kana mamwe makwai ako zvawakapiwa naJehovha, sezvandakakurayira, uye unofanira kudyira mukati memagedhi ako pose apo mweya wako unova nenhomba yenyama.+ 22  Uidye sokungodyiwa kunoitwa nyama yemhara neyenondo hono:+ munhu asina kuchena+ neakachena vangaidya. 23  Ingotsunga kusadya ropa+ racho, nokuti ropa ndiwo mweya+ uye haufaniri kudya mweya pamwe chete nenyama yacho. 24  Usaridya. Unofanira kuridururira pasi semvura.+ 25  Usaridya, kuti zvikufambire zvakanaka+ iwe nevanakomana vako vanokutevera, nokuti uchaita zvakanaka pamberi paJehovha.+ 26  Unofanira kungotakura zvinhu zvako zvitsvene+ zvaunozopa chete, nezvinopiwa zvako zvemhiko,+ uye unofanira kuuya kunzvimbo ichasarudzwa naJehovha.+ 27  Unofanira kupisira zvinopiwa zvako zvinopiswa,+ nyama neropa,+ paatari yaJehovha Mwari wako; uye ropa rezvibayiro zvako rinofanira kudururirwa pedyo neatari yaJehovha+ Mwari wako, asi ungadya hako nyama yacho. 28  “Chenjerera, uteerere mashoko aya ose andiri kukurayira,+ kuti zvikufambire zvakanaka+ iwe nevanakomana vako vanokutevera nokusingagumi, nokuti uchaita zvakanaka nezvakarurama pamberi paJehovha Mwari wako.+ 29  “Jehovha Mwari wako paachaparadza marudzi pamberi pako, auri kuenda kunodzinga,+ unofanira kuadzingawo wogara munyika yawo.+ 30  Chenjerera kuti urege kunyengerwa nawo,+ pashure pokunge atsakatiswa pamberi pako, uye kuti urege kubvunza pamusoro pavanamwari vawo, uchiti, ‘Marudzi aya aishumira vanamwari vawo sei? Ini, iniwo chokwadi ndichaita saizvozvo.’ 31  Usaitira Jehovha Mwari wako saizvozvo,+ nokuti iwo akaitira vanamwari vawo zvinhu zvose zvinosemesa Jehovha uye zvaanovenga, nokuti anogara achipisira vanakomana vawo nevanasikana vawo kuna vanamwari vawo mumoto.+ 32  Muchenjerere kuita mashoko ose andiri kukurayirai.+ Musawedzera paari kana kubvisa paari.+

Mashoko Emuzasi