Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Bhaibheri repaIndaneti | SHANDURO YENYIKA ITSVA YEMAGWARO MATSVENE

Dheuteronomio 1:1-46

1  Aya ndiwo mashoko akataurwa naMosesi kuvaIsraeri vose vaiva munzvimbo yaJodhani+ murenje, pamapani erenje aiva pakatarisana neSufi, pakati peParani+ neToferi neRabhani neHazeroti+ neDhizahabhu,  nokuti kubva kuHorebhi nenzira yokuGomo reSeiri kuenda kuKadheshi-bhaneya+ zvaitora mazuva gumi nerimwe.  Mugore rechimakumi mana,+ mumwedzi wechigumi nomumwe, pazuva rokutanga romwedzi wacho, Mosesi akataura nevanakomana vaIsraeri maererano nezvose zvakanga zvarayirwa naJehovha nokuda kwavo,  pashure pokunge akunda Sihoni+ mambo wevaAmori, aigara muHeshbhoni, naOgi+ mambo weBhashani, aigara muAshtaroti,+ muEdrei.+  Mosesi akatsanangura mutemo+ uyu ari munzvimbo yaJodhani, munyika yeMoabhi, achiti:  “Jehovha Mwari wedu akataura nesu paHorebhi,+ achiti, ‘Nguva yamagara munzvimbo ino ine makomo yakwana.+  Dzokai muende kunzvimbo ine makomo yevaAmori+ nokuvavakidzani vavo vose vari muArabha,+ nzvimbo ine makomo+ neShefera neNegebhu+ nemhenderekedzo yegungwa,+ nyika yevaKenani,+ neRebhanoni,+ kusvikira kurwizi rukuru, irwo rwizi rwaYufratesi.+  Onai, ndinoisa nyika yacho pamberi penyu. Pindai mutore nyika iyo Jehovha akapikira madzibaba enyu, Abrahamu, Isaka+ naJakobho,+ kuti achavapa ivo nevana vavo vaizovatevera.’+  “Zvino panguva iyoyo chaiyo ndakati kwamuri, ‘Handikwanisi kukutakurai ndiri ndoga.+ 10  Jehovha Mwari wenyu akaita kuti muve vazhinji, uye nhasi mava vazhinji senyeredzi dzokumatenga.+ 11  Jehovha Mwari wemadzitateguru enyu ngaaite kuti muwedzere+ kane chiuru kupfuura zvamuri, uye ngaakukomborerei+ sezvaakakupikirai.+ 12  Ndingatakura sei kurema kwamunoita uye mutoro wenyu nokupopota kwenyu ndiri ndoga?+ 13  Torai varume vemadzinza enyu vakachenjera, vakangwara+ uye vane zivo,+ ndivagadze kuti vave vakuru venyu.’+ 14  Makabva mandipindura mukati, ‘Chinhu chamatitaurira kuti tiite chakanaka.’ 15  Naizvozvo ndakatora vatungamiriri vemadzinza enyu, varume vakachenjera, vane zivo, ndikavagadza kuti vave vatungamiriri venyu, vakuru vezviuru nevakuru vemazana nevakuru vemakumi mashanu nevakuru vemakumi nevakuru vakuru vemadzinza enyu.+ 16  “Zvino panguva iyoyo chaiyo ndakarayira vatongi venyu, ndichiti, ‘Pamunenge muchinzwa mhosva dziri pakati pehama dzenyu, mutonge zvakarurama+ pakati pomunhu nehama yake kana kuti nomutorwa+ wake. 17  Musasarura pakutonga.+ Inzwai muduku zvakafanana nomukuru.+ Musatya munhu,+ nokuti kutonga ndokwaMwari;+ muuye kwandiri nemhosva inenge yakanyanya kukuomerai, kuti ndiinzwe.’+ 18  Panguva iyoyo chaiyo ndakakurayirai zvinhu zvose zvamunofanira kuita. 19  “Takabva tatama paHorebhi, tikafamba nomurenje riya guru uye rinotyisa,+ ramakaona, nenzira inoenda kunzvimbo ine makomo yevaAmori,+ sezvatakanga tarayirwa naJehovha Mwari wedu; tikazosvika kuKadheshi-bhaneya.+ 20  Zvino ndakati kwamuri, ‘Masvika kunzvimbo ine makomo yevaAmori, yatiri kupiwa naJehovha Mwari wedu.+ 21  Onai, Jehovha Mwari wenyu aisa nyika yacho pamberi penyu.+ Kwirai munoitora, sezvamakataurirwa naJehovha Mwari wemadzitateguru enyu.+ Musatya, kana kuvhunduka.’+ 22  “Zvisinei, mose makauya pedyo neni mukati, ‘Ngatitumei varume mberi kwedu kuti vationgororere nyika uye vadzoke kwatiri neshoko rine chokuita nenzira yatinofanira kukwira nayo nemaguta atichasvika kwaari.’+ 23  Chinhu chacho chakava chakanaka kwandiri, zvokuti ndakatora varume venyu gumi nevaviri, mumwe chete nokuda kwedzinza rimwe nerimwe.+ 24  Vakabva vatendeuka, vakakwira munzvimbo ine makomo,+ vakasvika kumupata une rukova weEshkori,+ vakaisora. 25  Vakatora zvimwe zvibereko zvenyika+ yacho nemaoko avo vakauya nazvo kwatiri, vakadzoka neshoko kwatiri, vachiti, ‘Nyika yatiri kupiwa naJehovha Mwari wedu yakanaka.’+ 26  Asi hamuna kuda kukwira,+ uye makatanga kupandukira murayiro waJehovha Mwari wenyu.+ 27  Makaramba muchinyunyuta muri mumatende enyu, muchiti, ‘Jehovha akatibudisa munyika yeIjipiti+ kuti atiise mumaoko evaAmori, kuti vatitsakatise,+ nokuti aitivenga.+ 28  Tiri kuenda kupi? Hama dzedu dzakaita kuti mwoyo yedu itye,+ dzichiti: “Ikoko takaona vanhu vahombe uye varefu kutipfuura,+ maguta makuru uye akavakirirwa kusvikira kumatenga,+ uyewo vanakomana vevaAnaki.”’+ 29  “Naizvozvo ndakati kwamuri, ‘Musavavhunduka kana kuvatya.+ 30  Jehovha Mwari wenyu ndiye achakutungamirirai. Achakurwirai+ maererano nezvose zvaakakuitirai muIjipiti makatarira,+ 31  uye murenje,+ mamakaona matakurirwo amakaitwa naJehovha Mwari wenyu+ sokutakura kunoita murume mwanakomana wake, munzira yose yamakafamba kusvikira masvika kunzvimbo ino.’+ 32  Asi pasinei neshoko iri hamuna kutenda muna Jehovha Mwari wenyu,+ 33  aikutungamirirai panzira, kuti akusorerei nzvimbo yokuti mudzike musasa,+ achishandisa moto usiku kuti muone nzira yamunofanira kufamba nayo uye achishandisa gore masikati.+ 34  “Nguva yose iyi Jehovha akanzwa mashoko enyu. Naizvozvo akatsamwa, akapika+ achiti, 35  ‘Hapana kana mumwe chete pavarume ava vechizvarwa ichi chakaipa achaona nyika yakanaka yandakapika kuti ndichapa madzibaba enyu,+ 36  kunze kwaKarebhi mwanakomana waJefune.+ Iye achaiona, uye ndichapa iye nevanakomana vake nyika yaakatsika pairi, nokuti akatevera Jehovha zvizere.+ 37  (Jehovha akatonditsamwirawo ini nokuda kwenyu, achiti, ‘Iwewo hauzopindi imomo.+ 38  Joshua mwanakomana waNuni, amire pamberi pako, ndiye achapinda imomo.’+ Iye akamusimbisa,+ nokuti achaita kuti Israeri aigare nhaka.) 39  Asi vana venyu vamakati nezvavo: “Vachapambwa!”+ nevanakomana venyu avo nhasi vasingazivi chakanaka kana chakaipa, ava vachapinda imomo, ndichavapa iyo, uye vachaita kuti ive yavo. 40  Asi imi tendeukai, mutame muende kurenje riri pedyo nenzira inoenda kuGungwa Dzvuku.’+ 41  “Makabva mapindura, mukati kwandiri, ‘Takatadzira Jehovha.+ Isu—tichakwira tonorwa maererano nezvose zvatakarayirwa naJehovha Mwari wedu!’ Naizvozvo mumwe nomumwe wenyu akasungira zvombo zvake zvehondo, mukafunga kuti zviri nyore kukwira mugomo.+ 42  Asi Jehovha akati kwandiri, ‘Vaudze kuti: “Musakwira kunorwa, nokuti handisi pakati penyu;+ kuti murege kukundwa nevavengi venyu.”’+ 43  Naizvozvo ndakataura nemi, uye hamuna kuteerera asi makatanga kupandukira+ murayiro waJehovha uye kuita manyawi, mukaedza kukwira mugomo.+ 44  VaAmori vaigara mugomo iroro vakabva vabuda kuzosangana nemi, vakakudzingirirai,+ sezvinoita nyuchi, vakakuparadzirai muSeiri kusvikira kuHoma.+ 45  Pashure paizvozvo makadzoka, mukatanga kuchema pamberi paJehovha, asi Jehovha haana kuteerera inzwi renyu,+ uyewo haana kukupai nzeve.+ 46  Naizvozvo makaramba muchigara muKadheshi kwemazuva mazhinji, mazuva mazhinji seamakagara ikoko.+

Mashoko Emuzasi