Dheuteronomi 8:1-20

8  “Munofanira kuchenjerera kuchengeta mirayiro yose yandiri kukurayirai nhasi,+ kuti murambe muchirarama+ uye muwande mupinde motora nyika yakapikirwa madzitateguru enyu naJehovha kuti ive yenyu.+  Unofanira kuyeuka nzira yose yawakafambiswa nayo naJehovha Mwari wako kwemakore aya makumi mana murenje,+ kuti akuninipise,+ kuti akuedze,+ kuti azive zvaiva mumwoyo mako,+ kana waizochengeta mirayiro yake kana kuti kwete.  Naizvozvo akakuninipisa, akakurega uchinzwa nzara,+ akakudyisa mana,+ yawakanga usina kuziva iwe kana madzibaba ako; kuti aite kuti uzive kuti munhu haararami nechingwa chete, asi kuti munhu anorarama nemashoko ose omumuromo maJehovha.+  Jasi rako harina kusakarira pauri, uyewo tsoka dzako hadzina kuzvimba kwemakore aya makumi mana.+  Unonyatsoziva nomwoyo wako kuti sokururamisa kunoita munhu mwanakomana wake, Jehovha Mwari wako aikururamisa.+  “Unofanira kuchengeta mirayiro yaJehovha Mwari wako nokufamba munzira dzake+ uye nokumutya.+  Nokuti Jehovha Mwari wako ari kukupinza munyika yakanaka,+ nyika ine mipata ine hova dzemvura, zvitubu nemadziva akadzika anobuda mubani+ nomunzvimbo ine makomo,  nyika yegorosi nebhari nemizambiringa nemaonde nemapomegraneti,+ nyika yemiorivhi yemafuta nouchi,+  nyika yausingazodyi chingwa chishoma, yausingazoshayiwi chinhu, nyika yematombo esimbi uye ine makomo auchachera mhangura. 10  “Paunenge wadya uye waguta,+ urumbidzewo+ Jehovha Mwari wako nokuda kwenyika yakanaka yaakakupa.+ 11  Chenjerera kuti usakanganwa+ Jehovha Mwari wako kuti urege kuchengeta mirayiro yake nezvaakatonga nemirau yake yandiri kukurayira nhasi;+ 12  kuti urege kudya woguta, wovaka dzimba dzakanaka, wogara madziri,+ 13  mombe dzako nemakwai ako zvowedzera, sirivha nendarama zvowedzera nokuda kwako, uye zvinhu zvako zvose zvowedzera; 14  mwoyo wako wozozvikudza,+ wokanganwa Jehovha Mwari wako, akakubudisa munyika yeIjipiti, muimba yevaranda;+ 15  akakufambisa nomurenje guru uye rinotyisa,+ maiva nenyoka dzine uturu,+ nezvinyavada nevhu rakaoma risina mvura; akakubudisira mvura mudombo rakaoma kwazvo;+ 16  akakudyisa mana+ murenje, yakanga isina kuzivikanwa nemadzibaba ako, kuti akuninipise+ uye kuti akuedze kuti uite zvakanaka mazuva ako anozouya;+ 17  uye wozoti mumwoyo mako, ‘Kusimba kwangu nesimba guru roruoko rwangu ndizvo zvakandiunzira pfuma iyi.’+ 18  Unofanira kuyeuka Jehovha Mwari wako, nokuti ndiye anokupa simba rokuti uwane pfuma;+ kuti aite sungano yake yaakapikira madzitateguru ako, sezvazvakaita nhasi.+ 19  “Zvino kana mukangokanganwa Jehovha Mwari wenyu, mukatevera vamwe vanamwari movashumira uye movakotamira, ndinokupupurirai nhasi kuti muchaparara zvachose.+ 20  Muchaparara semarudzi ari kuparadzwa naJehovha pamberi penyu, nokuti munenge maramba kuteerera inzwi raJehovha Mwari wenyu.+

Mashoko Emuzasi