Dheuteronomi 6:1-25

6  “Zvino uyu ndiwo murayiro, nemirau nezvakatongwa zvakarayirwa naJehovha Mwari wenyu kuti mudzidziswe,+ kuti muzviite munyika yamuri kuyambukira kwairi kuti munoitora ive yenyu;  kuti utye+ Jehovha Mwari wako kuti uchengete mirau yake yose nemirayiro yake yandiri kukurayira, iwe nomwanakomana wako nomuzukuru wako,+ mazuva ose oupenyu hwako, kuti mazuva ako ave mazhinji.+  Teerera, haiwa iwe Israeri, uchenjerere kuzviita,+ kuti zvikufambire zvakanaka+ uye kuti muve vazhinji, sezvamakapikirwa naJehovha Mwari wemadzitateguru enyu,+ pamusoro penyika inoyerera mukaka nouchi.  “Teerera, haiwa iwe Israeri: Jehovha Mwari wedu ndiJehovha mumwe chete.+  Ida Jehovha Mwari wako nomwoyo+ wako wose nomweya+ wako wose nesimba+ rako rose.  Mashoko aya andiri kukurayira nhasi anofanira kuva mumwoyo mako;+  unofanira kuaroverera mumwanakomana wako+ uye utaure nezvawo paunogara mumba mako nepaunofamba mumugwagwa nepaunorara pasi+ nepaunomuka.  Unofanira kuasungirira paruoko rwako sechiratidzo,+ uye anofanira kuva rundanyara pakati pemaziso ako;+  unofanira kuanyora pamagwatidziro eimba yako nepamagedhi ako.+ 10  “Jehovha Mwari wako paanokupinza munyika yaakapikira madzitateguru ako Abrahamu, Isaka naJakobho kuti achakupa,+ maguta makuru uye akanaka ausina kuvaka,+ 11  nedzimba dzizere zvinhu zvose zvakanaka dzausina kuzadza, nemigodhi yemvura yakacherwa yausina kuchera, minda yemizambiringa nemiti yemiorivhi yausina kudyara, uye paunenge wadya waguta,+ 12  chenjerera kuti urege kukanganwa+ Jehovha, akakubudisa munyika yeIjipiti, muimba yevaranda. 13  Unofanira kutya Jehovha Mwari wako,+ umushumire,+ uye upike nezita rake.+ 14  Musatevera vamwe vanamwari, chero vanamwari vapi zvavo vemarudzi akakupoteredzai,+ 15  (nokuti Jehovha Mwari wako ari pakati pako ndiMwari anoda kuzvipira kwakazara,)+ kuti Jehovha Mwari wako arege kukutsamwira kwazvo,+ akakutsakatisa pamusoro penyika.+ 16  “Musaedza Jehovha Mwari wenyu,+ sokumuedza kwamakaita paMasa.+ 17  Munotofanira kuchengeta mirayiro yaJehovha Mwari wenyu+ nezvipupuriro+ zvake nemirau+ yake zvaakakurayirai.+ 18  Unofanira kuita zvakarurama nezvakanaka pamberi paJehovha, kuti zvikufambire zvakanaka+ uye upinde utore nyika yakanaka kwazvo yakapikirwa madzitateguru ako naJehovha kuti ive yako,+ 19  nokudzinga vavengi vako vose pamberi pako, sezvakapikirwa naJehovha.+ 20  “Kana mwanakomana wako akakubvunza muzuva rinozouya,+ achiti, ‘Zvipupuriro nemirau nezvakatongwa zvamakarayirwa naJehovha Mwari wedu zvinorevei?’ 21  ubve wati kumwanakomana wako, ‘Takava varanda kuna Farao muIjipiti, asi Jehovha akatibudisa muIjipiti noruoko rune simba.+ 22  Naizvozvo Jehovha akaramba achiisa zviratidzo nezvishamiso,+ zvikuru nezvinotambudza, paIjipiti, pana Farao nepaimba yake yose isu tichizviona.+ 23  Akatibudisa imomo kuti atiunze kuno kuti atipe nyika yaakanga apikira madzitateguru edu.+ 24  Nokudaro Jehovha akatirayira kuti tiite mirau yose iyi,+ kuti titye Jehovha Mwari wedu kuti zvitinakire nguva dzose,+ kuti tirambe tiri vapenyu sezvazviri nhasi.+ 25  Zvichareva kururama kwatiri,+ kuti tichenjerere kuita murayiro uyu wose pamberi paJehovha Mwari wedu, sezvaakatirayira.’+

Mashoko Emuzasi