Dheuteronomi 5:1-33

5  Zvino Mosesi akashevedza vaIsraeri vose,+ akati kwavari: “Haiwa imi vaIsraeri, inzwai mirau nezvakatongwa+ zvandiri kukutaurirai muchinzwa nhasi, munofanira kuzvidzidza monyatsozviita.+  Jehovha Mwari wedu akaita sungano nesu kuHorebhi.+  Jehovha haana kuita sungano iyi nemadzitateguru edu, asi nesu, isu tose tiri vapenyu pano nhasi.  Jehovha akataura nemi zviso zvakatarirana ari mugomo pakati pomoto.+  Panguva iyoyo chaiyo ndakanga ndakamira pakati paJehovha nemi+ kuti ndikuudzei shoko raJehovha, (nokuti maitya moto uye hamuna kukwira mugomo,)+ achiti,  “‘Ndini Jehovha Mwari wako,+ akakubudisa munyika yeIjipiti, muimba yevaranda.+  Usambova nevamwe vanamwari pamberi pangu.+  “‘Usazvigadzirira mufananidzo wakavezwa,+ chero mufananidzo+ upi zvawo wakaita sechinhu chero chipi zvacho chiri kumatenga ari kumusoro kana kuti chiri panyika iri pasi kana kuti chiri mumvura iri pasi penyika.  Usazvikotamira kana kuti kuitwa kuti uzvishumire,+ nokuti ini Jehovha Mwari wako ndiri Mwari anoda kuzvipira kwakazara,+ anoranga vanakomana nokuda kwokukanganisa kwemadzibaba, kusvikira kuchizvarwa chechitatu nechizvarwa chechina, chevaya vanondivenga;+ 10  asi ane mutsa worudo kusvikira kuchizvarwa chechiuru chevaya vanondida uye vanochengeta mirayiro yangu.+ 11  “‘Usashandisa zita raJehovha Mwari wako zvisina kukodzera,+ nokuti Jehovha haazoregi kuranga ani naani anoshandisa zita rake zvisina kukodzera.+ 12  “‘Sezvaunochengeta zuva resabata kuti uriite dzvene, sezvawakarayirwa naJehovha Mwari wako,+ 13  unofanira kushanda uye unofanira kuita basa rako rose mazuva matanhatu.+ 14  Asi zuva rechinomwe isabata rinoitirwa Jehovha Mwari wako.+ Usaita chero basa+ ripi zvaro, iwe kana mwanakomana wako kana mwanasikana wako kana murandarume wako kana murandasikana wako kana nzombe yako kana mbongoro yako kana chipfuwo chako chero chipi zvacho kana mutorwa wako anogara mukati memagedhi ako,+ kuti murandarume wako nomurandasikana wako vazororewo kufanana newe.+ 15  Unofanira kuyeuka kuti iwe wakava muranda munyika yeIjipiti,+ Jehovha Mwari wako akakubudisa imomo noruoko rune simba uye noruoko rwakatambanudzwa.+ Ndokusaka Jehovha Mwari wako akakurayira kuti uchengete zuva resabata.+ 16  “‘Kudza baba vako naamai vako,+ sezvawakarayirwa naJehovha Mwari wako; kuti mazuva ako ave mazhinji uye kuti zvikufambire zvakanaka+ panyika yauchapiwa naJehovha Mwari wako. 17  “‘Usaponda.+ 18  “‘Usaita upombwe.+ 19  “‘Usaba.+ 20  “‘Usapupurira wokwako nhema.+ 21  “‘Usachiva mudzimai wowokwako.+ Usachiva imba yowokwako noudyire, munda wake kana murandarume wake kana murandasikana wake, nzombe yake kana mbongoro yake kana chero chinhu chipi zvacho chowokwako.’+ 22  “Jehovha akataura Mashoko aya nenzwi guru kuungano yenyu yose mugomo ari pakati pomoto,+ gore nezarima, uye haana chaakawedzera; achibva azoanyora pamahwendefa maviri ematombo akandipa.+ 23  “Pamakanga mangonzwa inzwi richibva pakati perima, gomo paraibvira moto,+ makaswedera pedyo neni, vakuru vose vemadzinza enyu nevarume vakuru venyu. 24  Makabva mati, ‘Onai Jehovha Mwari wedu atiratidza kubwinya kwake noukuru hwake, uye tanzwa inzwi rake richibuda pakati pomoto.+ Nhasi taona kuti Mwari angataura nomunhu uye munhu wacho angaramba achirarama.+ 25  Saka nei tichifanira kufa, nokuti moto uyu mukuru ungatiparadza?+ Kana tikanzwazve inzwi raJehovha Mwari wedu, chokwadi tichafawo.+ 26  Nokuti ndiani aripo pavanhu vose akanzwa inzwi raMwari+ mupenyu achitaura ari pakati pomoto sezvataita akaramba achirarama? 27  Imi endai pedyo munzwe zvose zvichataurwa naJehovha Mwari wedu; uye ndimi muchataura nesu zvose zvichataurwa naJehovha Mwari wedu kwamuri,+ uye tichateerera tozviita.’ 28  “Naizvozvo Jehovha akanzwa mashoko enyu pamakataura neni, Jehovha akati kwandiri, ‘Ndanzwa mashoko evanhu ava, avataura newe. Vaita zvakanaka pane zvose zvavataura.+ 29  Kudai vaizongoita kuti mwoyo yavo inditye+ uye kuti vachengete mirayiro yangu+ nguva dzose, kuti zvivafambire zvakanaka, ivo nevanakomana vavo nokusingagumi!+ 30  Enda uti kwavari: “Dzokerai kumba kumatende enyu.” 31  Iwe mira pano neni, rega nditaure newe mirayiro yose nemirau nezvakatongwa zvaunofanira kuvadzidzisa+ uye zvavanofanira kuita munyika yandichavapa kuti ive yavo.’ 32  Munofanira kuchenjerera kuti muite sezvamakarayirwa naJehovha Mwari wenyu.+ Musatsaukira kurudyi kana kuruboshwe.+ 33  Munofanira kufamba munzira dzose dzamakarayirwa naJehovha Mwari wenyu,+ kuti murarame uye zvikufambirei zvakanaka,+ muve nemazuva mazhinji munyika yamuchatora kuti ive yenyu.

Mashoko Emuzasi